Udkast til styresignal fra Skattestyrelsen - momsfritagelse for EU-varesalg

Skattestyrelsen har afsluttet høring over et udkast til styresignal, som betyder, at risikoen for at komme til at skulle afregne dansk moms ved EU-salg af varer stiger.

Ved levering af varer til en momsregistreret kunde i et andet EU-land kan der udstedes en faktura uden moms. Det er dog en betingelse for fritagelsen, at sælger oplyser kundens momsnummer på sin faktura og anfører, at køber skal betale momsen i sit hjemland på fakturaen. Det er desuden en betingelse, at varen forlader Danmark.

Salget skal herefter angives på den danske momsangivelse som et EU-salg uden moms i rubrik B - varer, og sidst men ikke mindst skal salget angives på EU-salgslisten.

Momsfritagelsen for EU-salg finder derfor ikke anvendelse, hvis sælgeren ikke har listeindberettet EU-salget, eller hvis den indsendte liste ikke indeholder de korrekte oplysninger om leveringen, medmindre sælgeren ”behørigt kan begrunde” undladelsen over for Skattestyrelsen. Sælger skal kunne begrunde, at der er handlet i god tro i forhold til at opfylde de opstillede betingelser for momsfritagelsen.

Hvis Skattestyrelsen efteropkræver dansk moms  af sælgers EU-salg kan det få stor betydning, idet der opstår et økonomisk tab, hvis man ikke kan aftale sig frem til, at sælger viderefakturerer momsen.

I udkastet til styresignal præciserer Skattestyrelsen, at en sælger kun kan antages at være i god tro i forhold til manglende indberetning til EU-listesalgssystemet, hvis undladelsen er ”behørigt begrundet”.

Skattestyrelsen oplyser, at der skal være tale om utilsigtede og hændelige fejl, og dernæst skal sælgeren have iværksat de tiltag, der er nødvendige for at rette fejlen(e) så snart det opdages. Myndighederne giver følgende snævre eksempler på situationer, hvor der kan foreligge en ”behørig begrundelse”:

  • Salget er indberettet i forkert periode
  • Beløbet er tastet forkert
  • Tekniske problemer hos sælger
  • Sygdom hos sælgers personale
  • Hændelige fejl i bogføringssystemet.

Det er af væsentlig betydning for, om leverandøren anses for at være i god tro, at fejlen forsøges rettet så hurtigt som muligt, og at dette kan dokumenteres overfor myndighederne. Imidlertid nævner Skatte-styrelsen også, at det forhold, at der indsendes en korrekt indberetning til EU-listesalgssystemet efter udløbet af indberetnings-fristen, ikke i sig selv er ensbetydende med, at sælger behørigt har begrundet den manglende overholdelse af forpligtelserne til korrekt og rettidig indberetning.

Vi forudser, at der efter styresignalets offentliggørelse i den juridiske vejledning pr. 1. juli 2024 vil komme et indsatsprojekt rettet mod manglende overholdelse af de formelle betingelser for momsfrit EU-salg. Det er derfor nu, at der er et kortere åbentstående vindue for at tjekke, om man har overholdt betingelserne og få rettet op på formalia inden kravene til en behørig begrundelse m.v. skærpes jf. ovenstående.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.