Har du aktiviteter i udlandet?

Virksomhedens danske rådgivere, advokat, bank og revisor kan give virksomheden en overordnet rådgivning om juridiske, finansielle, regnskabs- og skattemæssige forhold ved etablering i andre lande end Danmark. Den detaljerede rådgivning må imidlertid overlades til lokale eksperter, som de danske rådgivere har tillid til og kan stå inde for. Hvad angår skattemæssige forhold, har vi nedenfor anført de overordnede regler, der i dag er relevante for internationale virksomheder. Da skattereglerne ændres hyppigt, er det imidlertid vigtigt, at virksomheden og dens rådgivere sikrer sig, at der altid disponeres efter et helt opdateret lovgrundlag m.v.

Hvis et dansk selskab har et datterselskab eller en filial i udlandet, så indgår resultatet heraf som udgangspunkt ikke i selskabets skattepligtige indkomst i Danmark, medmindre man vælger såkaldt international sambeskatning. Hvis det danske selskab har andre indtægter fra udlandet, f.eks. renter, udbytter og royalties, så skal de beskattes i Danmark. Indkomster kan på denne måde være skattepligtige i flere lande. Med henblik på at undgå at samme indkomst beskattes i flere lande, er der mellem de enkelte lande indgået såkaldte dobbeltbeskatningsoverenskomster, der regulerer, hvilke lande der har beskatningsretten til hvilke indkomster.

Samspillet mellem danske og udenlandske regler kan være kompliceret, specielt fordi reglerne i de enkelte lande gennem de seneste år er blevet mere komplekse, fordi alle lande i stigende omfang søger at beskytte sine skatteindtægter og begrænse misbrug af de enkelte landes regler og disses samspil med andre landes regler.

Beierholm på kontoret højformat

Etablering i udlandet

Virksomheder kan på et tidspunkt have behov for at skulle indgå aftaler med udenlandske virksomheder om konkrete arbejder (herunder entrepriseaftaler), indgå i et mere forpligtende samarbejde i form af joint venture m.v. eller at måtte etablere en filial eller selskab i et andet land.

 

I disse tilfælde opstår mange skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål. For en virksomhed, der ikke har prøvet dette tidligere, kan det virke kompliceret og uoverskueligt at begynde at producere og/eller sælge i udlandet.

Virksomheden vil ofte blive skattepligtig i udlandet, f.eks. fordi de nye aktiviteter afstedkommer et såkaldt fast driftssted, eller fordi der etableres et selskab.

I mange tilfælde får virksomheden også pligt til at: pålægge og afregne moms på sine fakturaer i det pågældende udland, overholde det pågældende lands regler for lokalt ansatte medarbejdere m.v. samt forestå indeholdelser og indberetning vedr. skatter og afgifter m.v.

Der vil ofte være konflikter mellem de danske regler og de lokale udenlandske regler. Det er ofte nødvendigt at tilrettelægge etableringen m.v. på en sådan måde, at den danske virksomhed undgår de uønskede skatte- og afgiftsmæssige virkninger, eksempelvis en høj effektiv samlet beskatning af indkomst, der hjemtages fra udlandet.

Ved etablering af et selskab vil der som udgangspunkt være skattepligt i det pågældende land.

Etableres der ikke et selskab, men udøves aktiviteten igennem et fast driftssted, vil der som udgangspunkt indtræde skattepligt i udlandet. Faste driftssteder undergives normalt lokal selskabsbeskatning efter de regler, der gælder for selskaber. Den danske virksomhed skal derfor udarbejde lokal selvangivelse og betale skat af et eventuelt overskud.

Skattepligt i udlandet
Ved etablering af et selskab vil der som udgangspunkt være skattepligt i det pågældende land.

Etableres der ikke et selskab, men udøves aktiviteten igennem et fast driftssted, vil der som udgangspunkt indtræde skattepligt i udlandet. Faste driftssteder undergives normalt lokal selskabsbeskatning efter de regler, der gælder for selskaber. Den danske virksomhed skal derfor udarbejde lokal selvangivelse og betale skat af et eventuelt overskud.

Et fast driftssted falder ofte sammen med, at der også skal registreres en filial i det pågældende land. Disse forhold skal naturligvis sammenholdes med beskatning i Danmark, hvor territorialprincippet fører til, at overskuddet fra et selskab eller et fast driftssted ikke skal beskattes i Danmark.

Den samlede beskatning kan blive større eller mindre, end hvis aktiviteten var foregået i Danmark.

Beierholm rådgivning og revision 49

International sambeskatning

Et dansk selskab kan vælge international sambeskatning. Det indebærer, at udenlandske selskaber og filialer, der er koncernforbundet med det danske selskab, indgår i den danske sambeskatning og derfor skal udarbejde en indkomstopgørelse efter danske regler. Sambeskatningsindkomsten opgøres herefter som summen af disse selvstændige indkomstopgørelser fra moder- og datterselskaber.

Den væsentligste konsekvens af sambeskatning er, at negative indkomster i et selskab modregnes i positive indkomster i et andet, før skatten beregnes. Det kan derfor være en god ide at etablere international sambeskatning med et udenlandsk datterselskab, der har underskud. Herved opnår det danske moderselskab således en likviditetslempelse i form af "sparet" skat, set i forhold til selskabets skat uden sambeskatning.

Hvis datterselskabet senere - mens sambeskatningen består - giver overskud, kommer dette til beskatning i Danmark. Sambeskatningen betyder i denne situation reelt alene en periodeforskydning af skattebetalingen.

Viser det sig i stedet, at driften i det udenlandske datterselskab må opgives, fordi der ikke kan opnås rentabel drift, kan sambeskatningen betyde en permanent nedsættelse af den danske skat, idet der i tilfælde af datterselskabets konkurs, likvidation m.v. typisk ikke vil ske genbeskatning af de fratrukne, udenlandske underskud.

Beierholm forretningsmand rejse højformat

Sammenhandelspriser

Det forhold, at der etableres aktiviteter i udlandet, gør som oftest også, at Selskabet er nødsaget til at tænke i afregningspriser som følge af samhandel koncerninternt. Dette skal til enhver tid kunne dokumenteres som sket på almindelige markedsvilkår.

Hvis der er tale om større koncerner eller samhandel med koncernforbundne selskaber hjemmehørende i lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, er der en pligt til udarbejdelse af en egentlig transfer pricing dokumentation. Dette kan der læses mere om her.

Beierholm rådgivning og revision 11

Moms og afgifter i udlandet

Det skal vurderes, om leveringsstedet for virksomhedens salg af varer og ydelser er i udlandet. Hvis det er tilfældet, skal virksomheden muligvis registreres for moms i det pågældende land og fakturere sine ydelser med det pågældende lands moms.

Ud over moms kan der også være andre afgifter, som virksomheden skal betale.

Indeholdelses- og indberetningspligter i udlandet

Når der er medarbejdere ansat i filialen eller selskabet i udlandet, har den danske virksomhed som hovedregel pligt til at indeholde lokal A-skat og sociale afgifter af lønningerne til de lokale medarbejdere.

Ofte skal virksomheden betale væsentlige lokale sociale afgifter i niveauet 20-35% af lønnen. Frankrig, Sverige og Tyskland har høje sociale afgifter i forhold til danske regler.

Når virksomheden har transaktioner ud over landets grænser, får afgiftsforhold særlig betydning. Der er store forskelle mellem landene - også imellem EU-medlemslandene. Sammen med vores netværk af kollegaer i andre lande kan vi hjælpe med alle problemstillinger inden for moms, told og afgifter.

Vi hjælper gerne

Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Find din specialist
Beierholm sparring tablet.jpg
Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice