Skat i selskabet

Aktie- og anpartsselskaber, aktieselskabslignende selskaber, fonde og foreninger m.v. er skattepligtige til Danmark, hvis selskabet er registreret her i landet, eller hvis et udenlandsk selskab m.v. har et fast driftssted her i landet.

Vær opmærksom på, at per 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte-afgiftsmyndighederne.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsrapport. En række regnskabsmæssige beløb tilbageføres, og de modsvarende skattemæssige indtægter og udgifter medregnes ved opgørelsen.

Selskaber skal indsende selvangivelsesblanket og bilag. Dog er mindre virksomheder efter mindstekravsbekendtgørelsen fritaget for at indsende selvangivelse og skal alene indberette hovedtal via tast-selv på SKATs hjemmeside. 

Skatteprocenten for selskaber har siden 2016 været 22%. Tidligere har skatteprocenten været højere, men som følge af en vækstplan tilbage i 2013 blev det vedtaget gradvist at sænke skatteprocenten over nogle år, således at den endte på 22%. 

Selskaber skal betale acontoskat, der udgør halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skattebetaling de seneste tre år.

Opkrævningen fordeles over to betalinger, som forfalder den 20. marts og den 20. november i det pågældende indkomstår. Selskaberne kan vælge at indbetale frivillig acontoskat og derved undgå restskattetillæg m.v. 

 

 

Hvad og hvornår?

 • Udøvelse af erhverv med fast driftssted her i landet eller deltagelse i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted her. Bygge-, anlægs- eller monteringsarbejde anses som udgangspunkt for at udgøre et fast driftssted fra første dag
 • Indkomst i form af løbende ydelser hidrørende fra en sådan virksomhed eller fra afståelsen af en sådan virksomhed, når ydelserne ikke er udbytte, afdrag på et tilgodehavende, renter eller royalties
 • Bortforpagtning af en sådan virksomhed.

Ved fastlæggelsen af, hvornår der må antages at foreligge fast driftssted, lægges der vægt på den præcisering af begrebet, der har fundet sted i tilknytning til de indgåede DBO'er, herunder i kommentarerne til OECD modelkonventionen.

Fast driftssted antages herefter altid at foreligge, når virksomheden drives gennem: filial, kontor, fabrik, værksted eller en grube, en gas- eller oliekilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster udvindes. Det centrale i begrebet fast driftssted er, om der foreligger et fast forretningssted, gennem hvilket et foretagendes virksomhed helt eller delvist udøves.

DBO'erne vil medføre, at Danmark først vil kunne gøre en beskatningsret gældende over for en byggevirksomhed her i landet, når denne virksomhed har varet i en nærmere fastsat periode, som oftest mindst 12 måneder.

Varetages virksomheden her i landet af en såkaldt kvalificeret agent, der fra det udenlandske selskab, han repræsenterer, har fuldmagt til at indgå handler med bindende virkning for virksomheden, foreligger der fast driftssted her i landet. Det afgørende er, hvor aftalen sluttes (bliver accepteret).

Varetages virksomheden her i landet af en formidleragent (agent, der skal have accept hos den i udlandet beliggende virksomhed på de ordrer, han modtager), foreligger der ikke fast driftssted.

Som anført skal der som udgangspunkt indsendes supplerende oplysninger i form af et skattemæssigt regnskab mv., når der selvangives. Nogle virksomheder er dog fritaget for denne indsendelsespligt.

Det anbefales, at endeligt skatteregnskab udarbejdes, eller i det mindste at der foreligger et endeligt udkast. Herved sikres, at de almindelige ansættelsesregler/forældelsesregler finder anvendelse som hidtil.

De mindre virksomheder, som er fritaget for supplerende regnskabsoplysninger er:

 • Foreningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6
 • Fonde og foreninger, der anvender erklæringsordningen
 • Andre skattepligtige juridiske personer, som det pågældende indkomstår har en net-toomsætning på under DKK 500.000
 • Virksomhed, der drives af fysiske personer med udlejning af op til 2 lejemål
 • Virksomhed, hvor ejeren er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema
 • Anden erhvervsmæssig virksomhed med en nettoomsætning i det pågældende ind-komstår på under DKK 300.000.
Beierholm - skattelovgivning HERO

Selskabers skattepligt

Selskaber, der er registreret i Danmark, er skattepligtige her til landet. Skattepligten gælder også udenlandske enheder, der driver virksomhed her i landet:

Det følger af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at: ”Skattepligten i henhold til denne lov påhviler her i landet hjemmehørende indregistrerede aktieselskaber”.

Det fremgår videre af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, at: ”Selskaber og foreninger m.v. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Der kan dog være undtagelser hertil, hvis der er aftalt andet i en dobbeltbeskatningsaftale.

Registreringen er enkelt at konstatere. Derimod kan det være vanskeligere at vurdere skattepligt som følge af ”ledelsens sæde”. Det beror på en konkret vurdering af beslutningsprocessen i selskabet, når det skal afgøres, hvor ledelsens sæde anses for at være. Der lægges vægt på, hvor den daglige ledelse udøves. Følgende kriterier kan anvendes vejledende:

 • Selskabets hovedsæde er her i landet
 • Direktionen er hjemmehørende her i landet
 • Hvis bestyrelsen reelt forestår den daglige ledelse, vil der i stedet blive lagt vægt på bestyrelsens sæde.

Det er den faktiske aktivitet, der er afgørende. Dvs. at der skal være tale om en reel beslutningsevne og - kompetence for, at ledelse kan anses for at blive udøvet. Skattepligten til Danmark kan således bestå enten i form af registreringen, eller i form af en erhvervsmæssig aktivitet i Danmark. 

En indgået dobbeltbeskatningsaftale kan føre til et andet faktisk resultat vedr. fordeling af beskatningsretten. Det er derfor nødvendigt at undersøge dobbeltbeskatningsaftalerne mellem Danmark og det pågældende land. For eksempel følger det af dobbeltbeskatningsaftalen med Tyskland, at hvis et selskab anses for hjemmehørende i begge lande, skal det anses for hjemmehørende i det land, hvor den virkelige ledelse har sit sæde.

Selskabsselvangivelse

Selskaber skal årligt udarbejde en selvangivelse. Selvangivelsen udarbejdes på grundlag af årsrapporten for selskabet. Selvangivelser for selskabet indbefatter aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde m.v.  

Selskabsselvangivelsen udgør grundlaget for skatteansættelsen. Når selvangivelsen er indsendt til myndighederne, eller hovedtal er indberettet via TastSelv-løsningen, vil det være vanskeligt at komme med ændringer i selvangivelsen. Det er derfor vigtigt at gøre arbejdet ordentligt.

Mindstekravsbekendtgørelsen oplister kravene til, at en selvangivelse er korrekt udarbejdet.

Bekendtgørelse for mindre virksomheder

Bekendtgørelse for større virksomheder

Beierholm sparring tablet højformat

Vi hjælper gerne

Vi udarbejder gerne selvangivelsen, foretager et review af selskabets udkast til selvangivelse eller foretager en overordnet gennemgang af selskabets udkast til selvangivelse. Alt sammen efter konkret aftale. Ved at inddrage os i arbejdet opnår ledelsen sikkerhed for, at selvangivelsen udarbejdes optimalt for selskabet. Vi udarbejder en erklæring om vores arbejde, hvilket har en positiv virkning i forhold til skattemyndighederne.

Når vi bistår med udarbejdelse af selvangivelsen, lægger vi afgørende vægt på, at selskabets ledelse har haft lejlighed til at tage stilling til de valgte principper og trufne skøn m.v. Vi sikrer, at disse valg og skøn er inden for skattelovgivningen og gældende praksis, og naturligvis rådgiver vi med henblik på, at selskabets opgørelse er optimal i forhold til selskabets aktuelle situation. Endelig sikrer vi os, at der er en klar sammenhæng mellem selvangivelsen og den skat, som afsættes i selskabets årsregnskab.

Beierholm forhandling højformat

 

Mere om selskabsskat

Find svar på dine spørgsmål i menuen her.

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Få invitationer til events, netværk, kurser og webinarer.

Tilmeld dig nyhedsservice