Sådan behandler vi dine personoplysninger

 

 1. Overordnede betragtninger
  Beierholm tager ansvaret for jeres personlige oplysninger alvorligt og behandler denne data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt af hensyn til at løse den aftalte ydelse til vores kunder.

  Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som Beierholm behandler data for som dataansvarlig. 
   
 2. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem Beierholm og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, revisorloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.
   
 3. Samtykke
  Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af Beierholms ydelser. Skulle du have givet samtykke til os, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte din almindelige kontaktperson i Beierholm. 
   
 4. Kategorier af oplysninger
  Beierholms generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til Beierholms cookiepolitik.

  Beierholm er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at kontrollere, at dem Beierholm har oprettet et kundeforhold med, ikke udgør en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Derfor er det nødvendigt for Beierholm at behandle oplysninger om vores kunders CPR-nummer og billedlegitimation i form af kørekort eller pas.
   
 5. Modtagere af oplysninger
  Beierholm fremsender kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af Beierholms databehandleraftale. Herudover fremsendes oplysningerne til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis Beierholm ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med kunden.
   
 6. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

  Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
   
 7. Klage til Datatilsynet
  Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
   
 8. Udøvelse af dine rettigheder
  Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, bedes du kontakte din almindelige kontaktperson i Beierholm og gøre opmærksom på dette.

  Er der ikke er etableret et kundeforhold med Beierholm, men du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan Beierholm kontaktes pr. mail på aalborg@beierholm.dk.

Politik for dataetik

Beierholm opbevarer flere typer af oplysninger om vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Det er derfor afgørende for Beierholm, at der er tillid til, at vi behandler oplysninger med den nødvendige forsigtighed og integritet.

Denne politik for dataetik tager udgangspunkt i de data, som vi behandler om vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Politikken for dataetik gælder i hele Beierholm og skal efterleves af både vores egne medarbejdere og de samarbejdspartnere, som behandler data for os. Politikken for dataetik supplerer de databeskyttelsesretlige krav, som Beierholm er underlagt.

Oplysninger, som behandles af Beierholm, behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning – både i relation til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Vi videregiver ikke uden tilsagn oplysninger vedrørende kunder, samarbejdspartnere eller medarbejdere til andre, medmindre dette er påkrævet ved lov. 

For at sikre efterlevelse af politikken for dataetik indgås der databehandleraftaler med vores tredjepartsleverandører, når disse skal varetage funktioner, som giver adgang til oplysninger om kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Databehandleraftalen regulerer behandling af personoplysninger og indeholder vores instrukser om, hvordan leverandøren skal behandle data. 

Hvis nye teknologier tages i brug, skal de designes, så de overholder de dataetiske principper omfattet af politikken for dataetik og databeskyttelsesreglerne.

Nedenstående principper udgør grundlaget for Beierholms ansvarlige behandling af data og supplerer de sikkerhedsmæssige og databeskyttelsesretlige tiltag, som vi efterlever.

Digital ansvarlighed:

I Beierholm er vi bevidste om vores ansvar i vores digitale udvikling. Vi vurderer løbende positive og negative konsekvenser af brugen af nye digitale løsninger. Beierholm følger med udviklingen og ser de muligheder, der er i nye digitale løsninger. 

Vi er bevidste om, at anvendelsen af nye digitale løsninger ikke må stride mod vores dataetiske principper og heller ikke må forringe vores rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant. 

Gennemsigtighed og åbenhed:

Beierholm behandler kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes oplysninger gennemsigtigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kunder og samarbejdspartnere kan på vores hjemmeside finde informationer om, hvordan deres data behandles. 

Kunden i øjenhøjde:

Beierholms digitale løsninger og behandling af data til Beierholms forretningsmæssige behov indsamles med det formål at løse opgaver for vores kunder. Vi værner om fortrolighed for den enkelte kunde og behandler kun oplysninger, som er nødvendige for at opfylde formålet med behandlingen. 

Beskyttelse af data:

Beierholm har implementeret såvel tekniske som organisatoriske foranstaltninger med henblik på at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af data. Disse foranstaltninger kontrolleres og dokumenteres én gang årligt af Beierholms uafhængige revisor i forbindelse med afgivelse af erklæring om informationssikkerhed. 

Beierholms direktion er ansvarlig for udarbejdelse og ajourføring af politikken for dataetik, som efter behov løbende ajourføres, så den til enhver tid er tilpasset de forventninger, som naturligt stilles til Beierholm som rådgivnings- og revisionsvirksomhed.