Moms og afgifter

Moms, told og afgifter er en betydelig udgift for virksomheder. Virksomheder og personer ønsker derfor, at beskatningsgrundlaget er optimeret efter selskabets forhold, således at driften kun belastes med den korrekt opgjorte moms og afgift. Vi hjælper gerne med at optimere moms-, told- og afgiftsforhold, herunder udnytte muligheder og afdække risici.

Vores rådgivning sikrer, at alle relevante afgiftsmæssige forhold belyses - såvel for allerede gennemførte dispositioner som for planlagte dispositioner. Kun herved kan virksomheden optimere afgiftsbetalingen på kort og lang sigt. Beslutningsgrundlaget skal være i orden.

Særligt inden for ejendomsbranchen er moms en væsentlig faktor i forhold til at optimere forretningen. Reglerne om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde er meget komplicerede og under konstant udvikling.

Når virksomheden har transaktioner ud over landets grænser, får afgiftsforhold særlig betydning. Der er store forskelle mellem landene - også imellem EU-medlemslandene. Sammen med vores netværk af kollegaer i andre lande kan vi hjælpe med alle problemstillinger inden for moms, told og afgifter.

Vi yder bl.a. rådgivning inden for disse momsområder:

 • Moms ved salg af nye bygninger og byggegrunde
 • Korrekt moms-, told- og afgiftsafregning
 • Handel over landegrænser
 • Maksimal godtgørelse af energiafgifter
 • Strukturering af transaktioner, planlægning m.v.
 • Optimering af moms-, told- og afgiftsbetaling
 • Momsafstemning og administration.
Beierholm rådgivning og revision 15

Lønsum

De fleste virksomheder med momsfrie aktiviteter er omfattet af loven om lønsumsafgift.

Hvad er lønsumsafgift?
Lønsumsafgift er en skat på virksomhedens lønudgifter. Samtidig med at virksomheden er pålagt at betale lønsumsafgift, er fradragsretten for moms tilsvarende beskåret.

Følgende aktiviteter er lønsumsafgiftspligtige:

 • Sundhedspleje (eks. læger, hospitaler, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter m.v.)
 • Undervisning
 • Sportsforeninger
 • Kulturelle organisationer (dog undtaget museer, biblioteker m.fl.)
 • Administration af fast ejendom
 • Forsikringsvirksomhed
 • Banker, sparekasser og andre finansielle virksomheder
 • Personbefordring
 • Rejsebureauer
 • Bedemænd
 • Avissalg
 • Lotteri.

Sælger du til andre EU-lande?

Få automatiseret kontrol af EU-momsnumre med Beierholms momsrobot

Læs mere her

Finansielle virksomheder betaler den højeste lønsumsafgift med 15,3% (2021) af lønsummen. Hvis der er tale om en virksomhed, der har andre aktiviteter end de finansielle, så anvendes denne metode kun, hvis den finansielle aktivitet er virksomhedens hovedaktivitet.

Foreninger, fonde, organisationer betaler lønsumsafgift af 6,37% (2021) af lønsummen. Hvis der er tale om en finansiel aktivitet, bliver fonden, foreningen m.fl. dog omfattet af lønsumsafgiften med 15% af lønsummen. 

Virksomheder, der importerer og udgiver aviser, betaler lønsumsafgift af 3,54% (2021).

Alle andre beregner lønsumsafgift af 4,12% (2021) af lønsummen +/- overskud/underskud ved den lønsumsafgiftspligtige aktivitet.

Lønsum og faldgruber
Det bør altid sikres, at virksomheder, der har momsfri aktivitet, ikke samtidig er pligtige til at betale lønsumsafgift. I praksis overser mange nystartede virksomheder m.fl. lønsumsafgiften.

Frivillig registrering

Mange virksomheder overser fordelene ved at lade sig frivilligt momsregistrere, når man udlejer bygninger m.v., der skal anvendes til helt eller delvist momsfrie aktiviteter.

Eksempelvis kan det være fordelagtigt for udlejningsvirksomheder at lade sig frivilligt momsregistrere og få den økonomiske gevinst, som en frivillig momsregistrering kan bibringe. Registrering indebærer, at virksomheden kan fratrække momsen af udgifter til opførelsen m.v. af ejendommen. Til gengæld skal der opkræves moms af lejeindtægten.

Hvornår er det en fordel?
Hvis lejer hovedsageligt har momspligtige aktiviteter og som følge heraf kan fratrække momsen af huslejen, vil det altid være en fordel for udlejer at lade sig frivilligt momsregistrere.

Herudover vil en frivillig momsregistrering som oftest være en fordel:

 • Ved opførelse af bygninger, der skal anvendes til momsfrie eller delvist momsfrie aktiviteter, hvis bygningerne har en lang levetid. Det drejer sig eksempelvis om idræts- og svømmehaller, museer, medborgerhuse, skoler, universiteter og andre læreanstalter, børnehaver og vuggestuer samt privathospitaler
 • Ved byggeri af institutions- og hospitalsbyggeri, der skal udlejes til kommuner eller regioner, der har mulighed for at få momsen godtgjort via den kommunale momsudligningsordning
 • Når et OPP-selskab indgår aftale med det offentlige om byggeri og drift af offentligt institutionsbyggeri. 
Beierholm rådgivning og revision 56

Hvilke konsekvenser har en frivillig momsregistrering?
Den enhed, der forestår opførelsen eller ombygningen, vil ved en frivillig momsregistrering kunne fratrække momsen af alle momsbelagte udgifter i tilknytning til byggeriet efter momslovens almindelige regler. Der vil herudover være mulighed for at fratrække momsen på indkøb af varer og ydelser, som kan henføres til udlejningen.

Der hviler en 10-årig-momsreguleringsforpligtelse på byggemomsen, hvor den fratrukne købsmoms afskrives med lige store andele over en 10-årig-periode. Hvis der er tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder, er reguleringsperioden kun 5 år - og kun hvis værdien af arbejdet overstiger DKK 100.000 pr. år pr. ejendom.

Beierholm rådgivning og revision 18

Det er vores erfaring, at følgende områder i afgifter typisk volder vanskeligheder:

 • Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarmeenergi
 • Opgørelse af overskudsvarme
 • Ændringer i afgiftssatser
 • Opsætning af målere
 • Godtgørelse af eldistributionsbidrag
 • Godtgørelse af vandafgift
 • Elradiatorer og elektriske vandvarmere
 • Brændstof til motordrift

Vores erfaring er, at der er særlige vanskeligheder med bilregistreringer ved bl.a.:

 • Beregning af registreringsafgift
 • Mulighed for afgiftsfritagelse
 • Udførsel af biler til udlandet
 • Indregistrering i Danmark
 • Varebiler m.v.

Afgifter

Energi og miljø
Reglerne inden for energiafgiftsområdet er komplekse. Derfor er der stor risiko for at håndtere afgifter forkert. Vi hjælper med, at virksomheden kun betaler de korrekte energiafgifter.

Vi kan afdække de vigtigste forhold i forhold til særlovgivningen på området, herunder optimering af fradragsmuligheder og tilskudsordninger. Det er vigtigt, at virksomhedens procedurer og beregningsmetoder hele tiden er opdaterede og hensigtsmæssige. Kun herved kan det sikres, at der ikke betales for meget i energiafgifter.

Erfaringen siger os også, at en del firmaer overser de tilskudsmuligheder, der er en vigtig del af den grønne afgiftspakke.

En del virksomheder har, hvis de indgår en aftale med Energistyrelsen om energi-effektivisering m.v., mulighed for at få del i de midler, der er afsat til statstilskud til dækning af CO2-afgifter.

Bilregistrering

Registreringsafgifter
Ved opgørelsen af registreringsafgiften er der en risiko for, at afgifterne er forkert opgjort, idet reglerne på området er meget komplekse. Vi bistår gerne med gennemgang af virksomhedens procedurer for at sikre, at der betales de korrekte registreringsafgifter. 

Naturligvis har bilregistreringsafgiften allerstørste betydning for bilkøberne, men også for udlændinge der kommer til Danmark, bilforhandlere m.fl. kan det have stor økonomisk betydning, at opgørelsen er korrekt.

Der er senest åbnet mulighed for, at ansatte i udenlandske virksomheder eller erhvervsdrivende, der enten har etableret sig eller udfører virksomhed i udlandet, kan benytte firmabil uden registreringsafgift, selvom de har bopæl i Danmark.

Vi hjælper gerne

Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

Beierholm sparring tablet.jpg
Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

Tilmeld dig nyhedsservice

Bliv opdateret med aktuelt nyt. Modtag inspiration og indsigter, der kan lette hverdagen og flytte forretningen. Deltag i nationale og lokale events.

Tilmeld dig nyhedsservice