Forskudsopgørelsen 2024

Forskudsopgørelsen er Skattestyrelsens bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at tage sig ud næste år. Reagerer du ikke, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat i løbet af 2024 og dermed få en regulering i årsopgørelsen for 2024, der dannes i foråret 2025.

I det følgende kan du læse nærmere om:

 • Forskudsopgørelsen ligger klar i skattemappen
 • Autogenereret forskudsopgørelse
 • Undgå restskat
 • Nyt for 2024 – ejendomsskat og mulighed for indefrysning
 • Betydning af ejendomsskat på forskudsopgørelsen  
 • Poster, der hyppigst kræver tilretning:
  • Renteudgifter
  • Udbytte fra private investeringer (lagerprincippet), kursgevinster og renteindtægter
  • Befordring
 • Restskat for 2023?
 • Anmodning om § 55-udbetaling (førtidig udbetaling af overskydende skat).

Forskudsopgørelse for 2024 ligger klar i skattemappen

Din forskudsopgørelse for 2024 er nu tilgængelig i skattemappen på www.skat.dk.

Vi anbefaler, at forskudsopgørelsen gennemgås for at undgå, at der er forkerte beløb herpå, eller der mangler oplysninger. Det anbefales, at forskudsopgørelsen korrigeres senest 31. december 2023, således ændringerne har virkning fra 1. januar 2024.

Beierholm vil meget gerne assistere med korrektion af forskudsopgørelsen for 2024.

Hvis der i løbet af 2024 sker noget af større økonomisk betydning, bør forskudsopgørelsen tilpasses igen for at undgå en restskat.

 

Autogenereret forskudsopgørelse

Som udgangspunkt bliver forskudsopgørelsen for 2024 dannet på baggrund på af din årsopgørelse for 2022 samt ændringer i forskudsopgørelsen for 2023, du selv måtte have foretaget frem til 1. september 2023.

Der kan således være gjort brug af op til to år gamle tal. Der kan være sket større ændringer i dit liv, som betyder, at du er nødt til at rette dit nye skattebudget til. Du skal derfor tage stilling til, om den automatisk dannede forskudsopgørelse matcher din nuværende situationen.

Beierholm-Aarhus

Undgå restskat

Hvis du i gennemsnit tjener mindre end ca. DKK 35.000 i 2024 (før am-bidrag), vil det være bedre at sætte din indkomst lidt for lavt, hvis du gerne vil undgå restskat. Hvis du sætter din indkomst højere, får du nemlig et større beskæftigelsesfradrag, end du har ret til.

Hvis du gennemsnitligt tjener mellem ca. DKK 35.000 – 53.350 (før am-bidrag) om måneden, er det uden betydning, om du sætter din lønindkomst for højt eller lavt på forskudsopgørelsen for 2024.

Hvis du tjener mere end ca. DKK 640.100 i 2024 (før am-bidrag), skal du betale topskat, og det vil være bedre at sætte din indkomst lidt for højt, hvis du gerne vil undgå restskat.

 

Nyt for 2024 – ejendomsskat og mulighed for indefrysning

Som noget nyt vil ejendomsskat eller grundskyld fra 2024 blive opkrævet løbende over din skat på baggrund af din forskudsopgørelse. Det er derfor slut med at betale ejendomsskat á to årlige rater til kommunen.

Du har mulighed for at indefryse skattestigninger efter 2024 på din forskudsopgørelse. Du skal aktivt fravælge indefrysning, hvis du ikke ønsker dette. Vil du indfri (dele af) lånet, kan du gøre det via TastSelv, og du kan til hver en tid se, hvor meget du har tilbagebetalt og lånt m.v.

Indefrysningen sker som et lån med renter og forrentes med en årlig rente, der svarer til gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 forudgående måneder pr. 1. oktober i det foregående år (i 2023 er renteudgiften for indefrysning af ejendomsskat 1,53%). Der er ikke fradrag for renteudgifterne. Du kan vente med at betale lån og renter til fremtidigt boligsalg.

Ved indefrysningslån skal der stilles sikkerhed for betaling af lånet i form af panteret på ejendommen. Pantet bliver ikke tinglyst, og sikkerheden opstår automatisk ved stiftelse af lånet.

Betydningen af ejendomsskat på forskudsopgørelsen

Som følge af, at ejendomsskat fra næste år vil blive opkrævet løbende via din forskudsopgørelse, vil det betyde, at din nettoløn udbetalt falder. Når denne skat skal betales over forskudsopgørelsen, vil dit månedlige fradrag falde og/eller din trækprocent vil stige.

Omvendt kan posten i privatbudgettet for de 2 rater af grundskyld opløses.

 

Poster, der hyppigst kræver tilretning:

Renteudgifter

Dette er særligt vigtigt for boligejere, der har opkonverteret til en højere rente mod en lavere gæld, eller har fået refinansieret deres rentetilpasningslån. Renten er steget markant de seneste par år, hvorfor det er en fordel af få opreguleret renteudgifter og dermed fradraget.

Rentesatsen på banklån og kassekreditter er generelt steget i 2023 – og vil måske stige yderligere i 2024. Det er således vigtigt at tilrette renteudgifter efter forventede tal for 2024.

 

Udbytte fra private investeringer (lagerprincippet), kursgevinster og renteindtægter

Private investeringer der beskattes efter lagerprincippet havde med stor sandsynlighed lagertab på selvangivelsen for 2022, og niveauet herfor har ikke ændret sig meget siden. Den konkrete investering kan være steget, og det bør tjekkes om dette lagertab er overført ukritisk fra årsopgørelsen for 2022, og om forskudsopgørelsen for 2024 bør justeres på baggrund af konkrete investeringer.

Rentestigningen betyder også, at der kommer renteindtægter ved investering i obligationer og/eller obligationsfonde for frie midler. Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser, skal du også forholde dig til, hvor meget du forventer at få udbetalt næste år (2024). Husk at skelne mellem kapitalindkomst og aktieindkomst.

Har du realiserede tab ved salg af værdipapirer fra tidligere år, skal dette tab først modregnes indtægter i 2023, men er tabene større end gevinster og udbytter overføres resttabet til 2024 og giver dermed fradrag i udbytter og realiseret aktiegevinster næste år.

 

Befordring

Befordring dækker over kørsel til og fra arbejde, og dette er særligt relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl. Ved indtastningsfeltet findes en beregner, du kan gøre brug af. Hvis du påtænker at have hjemmearbejdsdage i 2024, skal du korrigere antallet af arbejdsdage i beregningen.

Restskat for 2023?

Hvis en foreløbig skatteberegning for 2023 viser, at der er betalt for lidt skat i 2023, kan restskat og renter undgås, hvis det manglende beløb indbetales senest den 31. december 2023.

Du kan udregne din forventede skat på TastSelv under menupunktet ”årsopgørelsen” og herunder funktionen ”beregn din skat”. Du kan på din lønseddel se, hvor meget skat du har betalt i AM-bidrag og A-skat i løbet af året indtil lønsedlens dato. Hvis du har betalt for lidt i skat, kan du spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling via funktionen ”betal restskat”.

Skattestyrelsen beregner renter fra den 1. januar 2024, hvorfor det er en fordel for dig at indbetale restskat inden 31. december 2023.

Du betaler 1,7% for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og knap 3,7% for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året. Procentsatserne er fra 2023 og er endnu ikke fastsat for 2024.

Eksempel  

Hvis du har en forventet restskat for 2023 på DKK 100.000 koster det i første halvdel af 2024 et månedligt rentetillæg på ca. DKK 140.

 

Anmodning om § 55-udbetaling (førtidig udbetaling af overskydende skat)

Hvis du med sikkerhed ved, at du har betalt for meget i skat i løbet af 2023, er der mulighed for at få skatten udbetalt før tid, i stedet for at vente til årsopgørelsen for 2023 er kørt igennem til foråret 2024. Dette kaldes en ”§ 55-udbetaling”.

Anmodning om § 55-udbetaling skal ske til Skattestyrelsen senest 31. december 2023, og anmodningen kan ske via forskudsregistreringen på TastSelv.

Beløbet skal være væsentligt, for at der kan søges om førtidig udbetaling af overskydende skat. Skattestyrelsen har i den forbindelse oplyst, at beløbet skal udgøre minimum 20% af den beregnede forskudsskat – dog mindst DKK 1.000.

Der beregnes ikke rentegodtgørelse i forbindelse med en § 55-udbetaling.

 

Afslutning

Beierholms skatteafdeling står naturligvis til rådighed i forbindelse med tilretning af forskudsopgørelsen eller spørgsmål hertil.

 

Skatteafdelingen kan kontaktes:

Lisa Feiner
Tel: 96 34 79 90
E-mail: lif@beierholm.dk 

Morten Petersen
Tel: 39 16 63 01 
E-mail: mop@beierholm.dk