Kort status på den nye bogføringslov

Beierholm-klar-til-2024.jpg

De væsentligste nye krav om digitale bogføringssystemer og digital opbevaring gælder tidligst fra 1. januar 2024 og for mange først endnu senere. Endvidere fastlægger bogføringsloven alene de overordnede retningslinjer for bogføringen, mens de mere detaljerede regler og de endelige tidsfrister fastlægges af Erhvervsstyrelsen senere i 2022 eller i løbet af 2023.

Langt de fleste kan stille og roligt forberede sig på de få nye krav, som gælder for 2022 og ellers blot følge udviklingen via Beierholms nyhedsbreve. Du kan også få overblik på vores oversigtsside Ny bogføringslov 2022.

 

Hvad skal der gøres i 2022?

 

Krav om afstemninger

Der vil med virkning fra den 1. juli 2022 være krav om udarbejdelse af afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter. Disse afstemninger skal foretages senest på dagen for udløbet af fristen for indberetning/angivelse. Det er således ikke tilstrækkeligt kun at udarbejde afstemninger i forbindelse med årsafslutning, hvis virksomheden er momsregistreret eller har ansatte.

Sådan gør du

De konkrete afstemninger vil afhænge af typen af indberetning/angivelse samt virksomhedens forhold. Generelt er det et krav, at bogholderiet er ajourført, herunder at bankkonti m.v. er afstemt. Derudover skal de poster, som indberettes, afstemmes eller sandsynliggøres på en relevant måde. Ved en momsangivelse for 1. halvår 2022 vil det eksempelvis være relevant at udarbejde en momssandsynliggørelse ved fristen for momsangivelsen 1. september 2022. Der er ingen formkrav til momssandsynliggørelsen, men det er nærliggende at tage udgangspunkt i den momssandsynliggørelse, som blev udarbejdet i forbindelse med senest aflagte årsrapport.

 

Beskrivelse af bogføringsprocedurer

Bogføringsloven indeholder et krav om, at virksomhederne skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføring. Dette indebærer henholdsvis en beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens løbende transaktioner registreres, samt en beskrivelse af virksomhedens procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis. Desuden skal det anføres, hvilke medarbejdere der er ansvarlige for de nævnte procedurer. Et næsten tilsvarende krav gælder efter den nuværende bogføringslov, så for nogle vil der alene være behov for mindre opdateringer.

Sådan gør du

Erhvervsstyrelsen er ved at udarbejde en skabelon, hvis primære formål er at hjælpe mindre virksomheder med at lave en korrekt beskrivelse af deres procedurer for bogføring. Det er Erhvervsstyrelsens forventning, at skabelonen offentliggøres i starten af efteråret 2022. Mindre virksomheder, som ikke tidligere har udarbejdet en beskrivelse af bogføringsprocedurer, anbefales at afvente skabelonen fra Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at kravet om procedurebeskrivelse først skal efterleves i virksomhedens førstkommende nye regnskabsår efter skabelonen er offentliggjort. Det betyder, at for virksomheder med regnskabsafslutning den 31.12.22, skal procedurebeskrivelsen foreligge den 01.01.23.

Virksomheder, som allerede har udarbejdet en beskrivelse af deres bogføringsprocedurer, skal opdatere denne og sikre, at kravene opfyldes. Er du i tvivl om beskrivelsen er tilstrækkelig, er du velkommen til at henvende dig til din kontakt i Beierholm for en vurdering heraf.

 

Opbevaring af regnskabsmateriale

Bogføringsloven kræver, i lighed med de tidligere regler, at regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Ved ikrafttrædelsen af den nye bogføringslov udvides definitionen på regnskabsmateriale til nu også at omfatte dokumentation af oplysninger i noterne og ledelsesberetningen i årsrapporten og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport.

Sådan gør du

Kravet omfatter eksempelvis oplysninger om virksomhedens leje- og leasingforpligtelser eller oplysninger om pantsætninger. Beregninger, arbejdspapirer eller eksterne dokumenter, som danner grundlag for oplysningerne i årsrapporten, omfattes af opbevaringskravet. Gives oplysninger om samfundsansvar i ledelsesberetningen, omfattes disse ligeledes. Din kontakt i Beierholm kan være behjælpelig med identifikation af, hvilke oplysninger i årsrapporten der er omfattet af kravet.

 

Vi sørger for at holde dig ajour

Beierholm følger udviklingen og sørger for at holde dig opdateret, når der kommer yderligere information fra Erhvervsstyrelsen. Informationen samles på vores side om ny bogføringslov. Beierholm vil i den kommende tid løbende dele indsigter og anbefalinger til, hvordan man bedst muligt kommer til at leve op til de nye regler. Vi vil også bidrage med forslag til, hvordan man samtidig høster effektiviseringsgevinsterne og får opbygget en mere værdiskabende økonomifunktion. Hvis du ønsker at bliver opdateret på den nye bogføringslov og andre relevante nyheder, kan du tilmelde dig Beierholms nyhedsservice.

 

Beierholm - tilmelding til nyhedsservice

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende den nye bogføringslov eller ønsker at være på forkant med digitaliseringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller en af vores specialister.

Beierholm-outsourcing