Husk fristen for indberetning af godtgjorte energiafgifter, hvis godtgørelsen overstiger EUR 500.000

Nogle typer af godtgørelse af energiafgifter, samt anvendelse af lempede afgiftssatser, anses for at være statsstøtte. Hvis din virksomhed er omfattet af en eller flere af disse, og de enkeltvis udgør et beløb på mere end EUR 500.000 svarende til ca. DKK 3.725.000, er det vigtigt, at dette indrapporteres til Skattestyrelsen.

Oplysningerne er offentligt tilgængelige i det webbasserede EU-statsstøtteregister. Formålet med reglerne er at skabe åbenhed omkring statsstøtte til virksomheder.

Følgende ordninger anses som værende statsstøtte:

 • Godtgørelse af afgift af elektricitet anvendt til procesformål
 • Elpatronordningen
 • Godtgørelse af afgift af elektricitet, der leveres fra land til erhvervsskibe
 • Tilbagebetaling af kuldioxidafgift af varme til virksomheder, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. lov om CO2-kvoter og som anvendes til procesformål
 • Bundfradrag i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter for momsregistrerede virksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter
 • Godtgørelse af mineralolieafgift for motorbrændstof, der udelukkende anvendes til jordbrug m.v.
 • Lempet afgiftssats for biogas til varmefremstilling
 • Tilbagebetalingsmulighed for afgift af biogas, der anvendes til procesformål
 • Godtgørelse af spildevandsafgift for den del af afgiften, der vedrører afgiftspligtig udledning af spildevand, når en vis del af afgiften kan henføres til forarbejdningen af fisk, krebsdyr, cellulose, rør- og roesukker m.v.
 • Bundfradrag i lov om afgift af svovl
 • Godtgørelse af afgift af elektricitet forbrugt af en virksomhed i forbindelse med opladning af batterier til registrerede elbiler.

Bemærk, at beløbet skal overstige EUR 500.000 pr. ordning for at være indberetningspligtigt.

Periode og frist for indberetning

Støtten skal opgøres for perioden 1. januar til 31. december 2022. En eventuel senere indberetning eller korrektion, der vedrører denne periode, men først angives senere, skal derfor indgå i beregningen.

Indberetningen skal ske for hver juridisk enhed med eget CVR-nr., og skal foretages i perioden 1. august 2023 til 31. august 2023. Indberetningen sker digitalt på følgende link.

Vær opmærksom på, at en manglende indberetning kan resultere i, at EU-Kommissionen har mulighed for at rejse krav om tilbagebetaling af den tidligere modtagne støtte.

Ønsker du at høre nærmere om reglerne og høre om, hvordan det kan have en betydning for din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling for en nærmere drøftelse herom.