Selskabsskat

Aktie- og anpartsselskaber, aktieselskabslignende selskaber, fonde og foreninger m.v. er skattepligtige til Danmark, hvis selskabet er registreret her i landet, eller hvis et udenlandsk selskab m.v. har et fast driftssted her i landet. Læs mere, b) skattepligten omfatter. Vær opmærksom på, at per 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte-afgiftsmyndighederne.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsrapport. En række regnskabsmæssige beløb tilbageføres, og de modsvarende skattemæssige indtægter og udgifter medregnes ved opgørelsen.

Selskaberne skal indsende selvangivelsesblanket og bilag. Dog er små og mellemstore virksomheder (c) fritaget for at indsende selvangivelse og skal alene indberette hovedtal via tast-selv på SKATs hjemmeside. Læs mere, c) Hvornår er der pligt til at indsende skattemæssigt årsregnskab?

Skatteprocenten for selskaber er 25. Den blev senest nedsat for indkomståret 2007 som led i en mindre skatteomlægning. Det forventes at den reduceres yderligere. Historiske skatteprocenter (d)

Selskaber skal betale acontoskat. Der opkræves ordinær acontoskat den 20.  marts og november i det pågældende indkomstår. Selskaberne kan vælge at indbetale frivillig acontoskat og derved undgå restskattetillæg mv. 

I det følgende er omtalt udvalgte områder, der vurderes at have interesse. For yderligere oplysninger henvises til din revisor eller skatteafdelingen.

in
Share
f
Share
Share