Selskabsskat

Aktie- og anpartsselskaber, aktieselskabslignende selskaber, fonde og foreninger m.v. er skattepligtige til Danmark, hvis selskabet er registreret her i landet, eller hvis et udenlandsk selskab m.v. har et fast driftssted her i landet. Læs mere, b) skattepligten omfatter. Vær opmærksom på, at per 1. august 2013 indførte SKAT nye regler for opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld til skatte-afgiftsmyndighederne.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag af selskabets årsrapport. En række regnskabsmæssige beløb tilbageføres, og de modsvarende skattemæssige indtægter og udgifter medregnes ved opgørelsen.

Selskaber skal indsende selvangivelsesblanket og bilag. Dog er mindre virksomheder efter mindstekravsbekendtgørelsen fritaget for at indsende selvangivelse og skal alene indberette hovedtal via tast-selv på SKATs hjemmeside. Læs mere, c) Hvornår er der pligt til at indsende skattemæssigt årsregnskab?

Skatteprocenten for selskaber har siden 2016 været 22%. Tidligere har skatteprocenten været højere, men som følge af en vækstplan tilbage i 2013 blev det vedtaget gradvist at sænke skatteprocenten over nogle år, således at den endte på 22%. Historiske skatteprocenter (d)

Selskaber skal betale acontoskat, der udgør halvdelen af gennemsnittet af selskabets faktiske skattebetaling de seneste tre år. Opkrævningen fordeles over to betalinger, som forfalder den 20. marts og den 20. november i det pågældende indkomstår. Selskaberne kan vælge at indbetale frivillig acontoskat og derved undgå restskattetillæg mv. 

I det følgende er omtalt udvalgte områder, der vurderes at have interesse. For yderligere oplysninger henvises til din revisor eller skatteafdelingen.

in
Share
f
Share
Share