Skatteplanlægning

Virksomhedsejere og deres virksomheder har løbende et behov for at planlægge de fremtidige skattebetalinger - på samme måde som virksomheder planlægger andre forhold, der har væsentlig indflydelse på likviditet og overskud.

Skatteplanlægning omfatter i princippet alle de skatte- og afgiftsrelevante forhold i en virksomhed. 

De fleste økonomiske transaktioner og dispositioner i en virksomhed har en skattemæssige effekt. Naturligvis er de forretningsmæssige forhold afgørende, men de skattemæssige konsekvenser har i praksis ofte en betydelig indvirkning på valget mellem alternativer.

Ved at undersøge alternativerne og deres samlede økonomiske effekt på kort og lang sigt, opnår ledelsen at kunne vælge den optimale løsning for virksomheden. Uden planlægning vil valget blive tilfældigt.

Skatteplanlægning er relevant ved køb og salg af enkeltaktiver, køb og salg af hele eller dele af en virksomhed, etablering af samarbejde med forretningspartnere, udvidelse i ejerkreds, etablering af incentives for medarbejdere, generationsskifte m.v.

I særdeleshed er skatteplanlægning ved koncerninterne transaktioner - herunder transaktioner over landegrænser - vigtige at få afdækket tidligt i beslutningsprocessen.

Der er mange formål med skatteplanlægning, herunder at:

  • Reducere skatte- og afgiftsbetalinger generelt
  • Optimere realisationsbeskatning
  • Undgå utilsigtede realisationsskatter ved uventede salg m.v.
  • Udnytte underskud og genplaceringsregler
  • Reducere skatter og afgifter ved ejerskifte af virksomheden
  • Planlægge opsparing via begunstigede ordninger m.v.
  • Reducere skattemæssige risici.
Beierholm rådgivning og revision 5

Vi hjælper gerne

Som rådgivere har vi erfaringen med skatteplanlægningen. Vi bistår gerne med at vurdere fordele og ulemper ved alternativer - såvel store som mindre dispositioner. Selv mindre dispositioner kan få betydelig negativ effekt på sigt. Ved at inddrage os som rådgivere sikres, at den faglige ekspertise og erfaring er til rådighed.