Afregningspriser (transfer pricing)

Transfer pricing er af de mest aktuelle emner inden for international selskabsbeskatning i stort set alle lande i verden. Det er i de seneste år også blevet centralt i forhold til dansk selskabsbeskatning. Derfor er det vigtigt at vide, at man som virksomhed har orden i eget hus.

De fleste danske selskaber er nødsaget til at tage stilling til transfer pricing, hvilket skyldes, at de danske regler fra og med 2005 blev obligatoriske for alle selskaber, såvel danske som udenlandske. Ledelsen skal derfor vurdere, hvilke krav der stilles til virksomheden - både i forhold til opfyldelse af lovgivningen og i forhold til virksomhedens interne prispolitik og forretningspolitik og -strategi.

Store selskaber er pligtige til at udarbejde dokumentation. For indkomstår, der begynder 1. januar 2021 og herefter skal dokumentationen også indsendes senest 60 dage efter oplysningsfristen (tidl. selvangivelsesfristen). Det betyder, at danske selskaber med kalenderåret som indkomstår, skal indsende deres TP-dokumentation senest 29. august 2023.

Øvrige selskaber kan udskyde udarbejdelsen af dokumentation, indtil skattemyndighederne anmoder herom, det er dog hensigtsmæssigt at have forberedt dokumentationen, således at det er i overensstemmelse med reglerne og den faktiske afregningspolitik i koncernen.

Beierholm rådgivning og revision 38

Løbende opdatering af transfer pricing-dokumentation

Vi bistår gerne med en årlig gennemgang af virksomhedens opdatering af den foreliggende transfer pricing-dokumentation. Ofte sker der en række ændringer i faktiske forhold, justeringer af den valgte prispolitik, faktiske afvigelser i forhold til de fastlagte politikker m.v. Det er afgørende, at disse ændringer dokumenteres og indarbejdes i den gældende dokumentation.

Under dette arbejde er det også vigtigt at sikre, at virksomhedens forretningsgang til indsamling af afvigelser i forhold til den valgte transfer pricing-politik fungerer tilfredsstillende, således at der er sikkerhed for, at der sker en fuldstændig registrering af alle væsentlige ændringer.

Beierholm rådgivning og revision 15

Advanced Pricing Agreement (APA)

APA er en international aftale mellem virksomheden og myndighederne i et eller flere lande om virksomhedens interne afregningspriser.

For meget store virksomheder giver APA mulighed for at blive enig med skattemyndighederne i flere lande om virksomhedens transfer pricing-politik for en nærmere årrække. APA-processen er meget omfattende, og det skal nøje vurderes, om det er hensigtsmæssigt for virksomheden.

Som anført er det kun store koncerner, der er pligtige til at udarbejde dokumentationen og som udgangspunkt for indkomstår 2021 også automatisk skal indsende denne. Fra og med indkomstår 2021 skal dokumentationen derfor opdateres hvert eneste år i forlængelse af årsrapportens afslutning.

Det er dog vor erfaring, at det kan være vanskeligt at fremskaffe oplysningerne efterfølgende, og i særdeleshed kan det være vanskeligt at sikre, at de anvendte afregningsmetoder er i overensstemmelse med markedsvilkår og dermed skattemyndighedernes krav.

Vi anbefaler derfor, at alle selskaber tager stilling til de anvendte afregningspolitikker, således at der kan udarbejdes den krævede dokumentation. Kontakt revisor eller skatteafdelingen for en nærmere drøftelse af vilkår og betingelser, herunder konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne.

De gældende regler skaber behov for stillingstagen i følgende hovedområder

  • Udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation
  • Løbende opdatering af transfer pricing-dokumentation
  • Skattesager
  • Advanced Pricing Agreement (APA)

Udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation

Det skal dokumenteres, at din virksomheds transfer pricing-politik er i overensstemmelse med det såkaldte armslængdeprincip. Dokumentationen for et dansk selskab skal bestå af en fællesdokumentation, som beskriver koncernen i hvilken de kontrollerede transaktioner finder sted, samt en landespecifik dokumentation, som beskriver den dokumentationspligtige virksomhed og de kontrollerede transaktioner. 

Vi bistår gerne med at dokumentere virksomhedens nuværende transfer pricing-politik. Arbejdet kan bestå i assistance i forbindelse med fremskaffelse af dokumentation for den faktiske prissætning, men kan også bestå i en mere begrænset indsats i form af review af den udarbejdede transfer pricing-dokumentation. Det aftales konkret, hvorledes arbejdet mest hensigtsmæssigt udføres.

Som led i denne dokumentationsproces er det vor erfaring, at overvejelserne ofte fører til en revurdering af de valgte afregningspolitikker. Transfer pricing-processen er en oplagt lejlighed til at sammenholde strategi, forretningsprincipper og økonomiske resultater. Ud over at opfylde skattemyndighedernes krav til dokumentation kan virksomheden opnå synlige positive økonomiske resultater af den systematiske gennemgang af de økonomiske vilkår for koncernen.

Beierholm rådgivning og revision 13

Skattesager

Vi bistår gerne ved en skatterevision. Det er vores erfaring, at det er hensigtsmæssigt så tidligt som muligt i forløbet at udpege ansvarlige personer til at styre processen overfor skattemyndighederne, idet en transfer pricing-sag er væsentlig anderledes end en sædvanlig skattesag.

Som led i en skatteligning er det vigtigt at sikre, at det ikke opstår dobbeltbeskatning. Dette kan måske undgås som led i drøftelserne med skattemyndighederne, men måske kan det være nødvendigt at indlede en formel procedure, "competent authority procedures", således at de nationale skattemyndigheder i begge ender af transaktionen bliver involveret i løsningen af skattesagen. Eksempelvis EF's Voldgiftskonvention giver retningslinjer herfor.

Beierholm sparring tablet.jpg
Beierholm rådgivning og revision 14

Vi hjælper gerne

Kontakt revisor eller skatteafdelingen for en nærmere drøftelse af vilkår og betingelser, herunder konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne.