Sambeskatning

For danske selskaber gælder et såkaldt territorialprincip for beskatning, hvorefter alene indkomst optjent i Danmark undergives dansk beskatning. Eksempelvis skal resultatet af en vindmølle i Tyskland ikke medregnes til den danske skattepligtige indkomst, medmindre man har valgt international sambeskatning. 

Indgår selskabet i en koncern, dvs. en selskabskonstruktion med et overliggende holdingselskab, der kan kontrollere de underliggende selskaber, betyder territorialprincippet, at selskabet er tvunget til at blive beskattet (sambeskattet), med alle de danske selskaber i koncernen. Det øverste moderselskab er administrationsselskabet i sambeskatningen.

Som nævnt tidligere er der mulighed for at tilvælge sambeskatning med udenlandske enheder, dvs. selskaber og filialer. Valget af den såkaldte internationale sambeskatning er principielt bindende for 10 år ad gangen, og det er en betingelse, at samtlige udenlandske enheder skal medtages. 

Sambeskatningsreglerne medfører som anført en række praktiske udfordringer, som skal håndteres af administrationsselskabet. Administrationsselskabet er ansvarligt for: udarbejdelse og indsendelse af selvangivelse for koncernen, at afregne skatten af sambeskatningsindkomsten, at fordele skatter mellem selskaberne m.v. Skattemyndighedernes regler for sambeskattede selskaber fremgår af Mindstekravsbekendtgørelse for store selskaber.

Reglerne om sambeskatning har afstedkommet en lang række spørgsmål:

  • Gælder sambeskatningsreglerne for mine selskaber?
  • Hvornår er det en fordel at etablere international sambeskatning?
  • Hvordan påvirkes sambeskatning af ændringer i ejerstruktur?
  • Skal der laves en fælles opgørelse af skattepligtig indkomst?
  • Hvordan udnyttes skattemæssige underskud?
  • Hvordan udnyttes underskud fra perioden før sambeskatning efter de nye regler?
  • Hvordan fordeles skatterne til de enkelte selskaber?
  • Skal moderselskabet modtage betaling for de ydelser, det laver for øvrige selskaber?
  • Hvordan lempes for kildeskatter i udlandet?
Beierholm vi forenkler hverdagen - HERO

Vi hjælper gerne

Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.