Fonde

Hvis man som virksomhedsejer har tilgodeset sine arvinger på anden måde, eller hvis man ikke har nogen arvinger, så kan en overgang af virksomheden til fondseje være relevant. Fondseje kan også være en måde at sikre kontinuitet og professionalisme i det fremtidige ejerskab til virksomheden.

Formålet med en fondsstiftelse vil oftest være at støtte et formål, der har væsentlig betydning for stifteren, det kan være f.eks. forskning i sygdomsbekæmpelse eller andre alment velgørende formål.

Der er mulighed for at etablere familiefonde eller fonde med blandede formål, men stiftelse af sådanne familiefonde er belagt med en afgift på 20%. Denne mulighed benyttes derfor sjældent i praksis.

Fonden skal være uafhængig af stifteren m.fl., og da midlerne ikke senere kan tilbageføres, vil det være en uigenkaldelig disposition. Beslutningen kan således ikke ”gøres om igen”.

Selve overdragelsen af virksomheden til en fond udløser som udgangspunkt skattepligt for overdrageren. Det er dog i praksis flere forskelle modeller, der enten eliminerer eller udskyder denne beskatning.

Beierholm rådgivning og revision 21
Beierholm rådgivning og revision 13

Skattemæssig stilling

Fonde er som udgangspunkt skattepligtige efter samme regler som selskaber og beskattes således med 22% af indkomsten. For almennyttige og -velgørende fonde er der dog adgang til særligt beregnede fradrag, der i praksis bevirker, at denne fondstype normalt ikke skal betale skat.

Generelt har fonde skattemæssigt fradrag for uddelinger til modtager, der er skattepligtige af uddelingen efter danske regler. Tilsvarende har fonde en udvidet adgang til at fratrække udgifter til fondens administration m.v.

Der findes hverken i fondslovene eller andetsteds nogen definition af begrebet fond. Efter praksis er hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond:

  • At der er tale om en formue af mere varig karakter
  • At der uigenkaldeligt er udskilt fra stifterens formue til et bestemt eller flere bestemte formål, og
  • At fonden har en selvstændig ledelse i forhold til stifteren.

Etablering af en fond vil normalt ske med bistand fra en advokat.

Beierholm - rådgivning og revision - HERO

Vi hjælper gerne

Vi vurderer gerne, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.