Selskabers skattepligt

Selskaber, der er registreret i Danmark, er skattepligtige her til landet. Skattepligten gælder også udenlandske enheder, der driver virksomhed her i landet:

  • Det følger af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, at: ”Skattepligten i henhold til denne lov påhviler her i landet hjemmehørende indregistrerede aktieselskaber”
  • Det fremgår videre af selskabsskattelovens § 1, stk. 6, at: ”Selskaber og foreninger mv. omfattet af stk. 1, nr. 2-6, anses for hjemmehørende her i landet, hvis ledelsen har sæde her i landet. Der kan dog være undtagelser hertil, hvis der er aftalt andet i en dobbeltbeskatningsaftale.

Registreringen er enkelt at konstatere. Derimod kan det være vanskeligere at vurdere skattepligt som følge af ”ledelsens sæde”.

Det beror på en konkret vurdering af beslutningsprocessen i selskabet, når det skal afgøres, hvor ledelsens sæde anses for at være. Der lægges vægt på, hvor den daglige ledelse udøves. Følgende kriterier kan anvendes vejledende:

  • Selskabets hovedsæde er her i landet
  • Direktionen er hjemmehørende her i landet
  • Hvis bestyrelsen reelt forestår den daglige ledelse, vil der i stedet blive lagt vægt på bestyrelsens sæde.

Det er den faktiske aktivitet, der er afgørende. Dvs. at der skal være tale om en reel beslutningsevne og - kompetence for, at ledelse kan anses for at blive udøvet.

Skattepligten til Danmark kan således bestå enten i form af registreringen, eller i form af en erhvervsmæssig aktivitet i Danmark. Find oversigt her (h)

En indgået dobbeltbeskatningsaftale kan føre til et andet faktisk resultat vedr. fordeling af beskatningsretten. Det er derfor nødvendigt at undersøge dobbeltbeskatningsaftalerne mellem Danmark og det pågældende land. For eksempel følger det af dobbeltbeskatningsaftalen med Tyskland, at hvis et selskab anses for hjemmehørende i begge lande, skal det anses for hjemmehørende i det land, hvor den virkelige ledelse har sit sæde.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share