Status vedr. hjælpepakkerne (Corona)

Hjælpepakkerne er nu ved at ”blive aktiveret”

Regeringens hjælpepakker er så småt ved at blive aktiveret. I går blev der åbnet for ansøgning om lønkompensation. 

Der blev samtidig fremlagt forslag om, at der skal strammes op om straffen ved misbrug, også i relation til brug af hjælpepakkerne. 

Virk.dk

På virk.dk er der nu mulighed for at søge om kompensation efter dels lønkompensationspakken (gælder for virksomheder, hvor ledelsen stod over for at måtte afskedige ansatte, men som efter ordningen kan hjemsendes med fuld løn) og dels kompensation til aflyste store arrangementer (over 1.000/500 deltagere).

Der har været særdeles stor opmærksomhed for disse (og de kommende) hjælpepakker. Vi kan konstatere, at der fortsat er mange uafklarede spørgsmål. 

Mange spørgsmål er sendt videre til ministerierne/styrelserne for at få nærmere præcisering.

Formentlig bliver mange af dem besvaret over de kommende dage, i takt med at virksomhedsguiden.dk opdateres, og styrelserne får besvaret henvendelserne.

Alle har fuld forståelse for, at det er en meget presset situation, som myndighederne befinder sig i. Derfor er der behov for en vis tålmodighed og forståelse, så retningslinjerne kan blive skrevet og offentliggjort.

Lønkompensation

Hjælpepakken med lønkompensation (del af trepartsaftalen) blev sat i drift i går.

Ordningen giver som bekendt mulighed for følgende kompensation til virksomhederne:

  • Funktionærer: 75% af de samlede lønudgifter, dog maks. DKK 23.000 pr. måned pr. fuldtidsansat.
  • Ikke-funktionærer: 90%, dog maks. DKK 26.000 pr. måned pr. fuldtidsansat. 

4.690 virksomheder har allerede i løbet af det første døgn ansøgt om at få lønkompensation til deres medarbejdere, og der kommer cirka 5-10 nye ansøgninger ind i minuttet, oplyser Erhvervsstyrelsen.

Ordningen gør, at virksomheden med statens hjælp kan sende medarbejderen hjem med fuld løn i stedet for at være nødsaget til at opsige medarbejderen.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Det er klart, at jo hurtigere der bliver søgt, jo hurtigere kommer kompensationen ind på virksomhedens NemKonto.

Bemærk, at selve ansøgningen skal foretages af virksomhedsledelsen/ejeren, idet der skal afgives en tro-og-love-erklæring. 

Vi bistår meget gerne med rådgivning og forberedelse af materiale m.v., så indberetningen kan ske enkelt og effektivt.

Kompensation – store arrangementer

Der er også åbnet for ansøgning om kompensation for aflyste store arrangementer m.v. Efter denne ordning er der adgang til at få dækket direkte udgifter, som ikke er refunderet m.v.

Det må forventes, at perioden udvides, idet regeringen jo netop har meddelt, at alle regler m.v. uændret er fremskudt til 13. april 2020.

Kompensation for små virksomheder

Som tidligere oplyst er der også aftalt en kompensationspakke for selvstændige og freelancere, ligesom der bliver adgang til at få kompenseret en del af virksomhedens faste udgifter (gælder alle virksomheder m.v.)

Der har været stor usikkerhed om rækkevidden for den første kompensationspakke for selvstændige. Det angives som værende for ”selvstændige”, men det må forudsætningsvist også være gældende for mindre virksomheder i selskabsform.

Vi kan forstå, at det også er den politiske hensigt, og der må derfor snarest komme en endelig afklaring af netop dette centrale forhold. Hold derfor øje med virksomhedsguiden.dk også på dette punkt.

Sanktioner

Justitsministeren har med bekymring set på udviklingen i samfundet, herunder tyveri m.v. Man ønsker effektivt at sikre, at corona-krisen ikke fører til misbrug.

Derfor er der fremsat et forslag om at indsætte en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter straffen for en række overtrædelser som f.eks. tyveri, indbrudstyveri og bedrageri som udgangspunkt fordobles, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien. 

Det foreslås, at strafniveauet skærpes yderligere, så det bliver fire gange så højt som i dag, hvis personer og virksomheder på svigagtig vis forsøger at udnytte de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at holde hånden under dansk økonomi.

Strafskærpelserne kommer på baggrund af flere hændelser, der tegner et billede af, at kriminelle udnytter epidemien til at begå kriminalitet. 

Strafskærpelserne omfatter falsk erklæring på tro og love, urigtig erklæring til det offentlige, dokumentfalsk, tyveri, indbrudstyveri, underslæb, bedrageri, afpresning, åger, røveri, hæleri, brugstyveri og svig med offentlige midler, hvis forbrydelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark.

Strafskærpelserne betyder som udgangspunkt, at strafniveauet fordobles. I forhold til visse overtrædelser kan der dog blive tale om mere end en fordobling.

Overtrædelser omfattet af strafskærpelsen, der i dag straffes med bøde, vil fremover blive straffet med fængsel, hvis der er tale om gentagelsestilfælde, eller hvis lovovertrædelsen er begået under særlige omstændigheder, f.eks. hvis der er tale om tyveri af værnemidler fra hospitaler, lægeklinikker eller lignende.

Hertil kommer, at hvis lovovertrædelsen har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra regeringens hjælpepakker, kan straffen blive fire gange så høj.

Herudover skal det i almindelighed indgå som en strafskærpende omstændighed, hvis andre overtrædelser end de opregnede har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark. 

Eksempel

En erhvervsdrivende afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, hvorved den erhvervsdrivende får udbetalt støtte svarende til 1 mio. DKK fra danske myndigheder.

Et sådan tilfælde vil udgøre svig med offentlige midler af grov karakter efter straffeloven og skal som udgangspunkt sanktioneres med fængselsstraf på omkring 1 år.

Med lovforslaget forudsættes det, at der fremover for en sådan overtrædelse som udgangspunkt vil skulle fastsættes en fængselsstraf på 4 år, idet der er tale om svig med offentlige midler i relation til regeringens hjælpepakker.

Det er vores vurdering, at det desværre er nødvendigt med en voldsom sanktion. Der stilles særdeles betydelige midler til rådighed for samfundet, så arbejdspladser og økonomi sikres bedst muligt.  

Alle, der handler i god tro i forbindelse med ansøgning og modtagelse af kompensationsbeløb, vil ikke blive berørt af ovenstående.

Dette gælder også, hvis det måtte vise sig, at der skal ske efterbetaling, fordi forventningerne til udviklingen i omsætning, hjemsendelser m.v. ikke bliver så negative som aktuelt vurderet. Der vil dog blive tale om et rentetillæg ift. efterregulering.

Afsluttende bemærkninger

Det er positivt, at det er lykkedes at få implementeret dele af hjælpepakkerne så hurtigt, og at der allerede er mange ansøgninger i proces.

Det er givet, at der vil blive fortaget visse logiske kontroller af oplysninger, ligesom en del skal behandles manuelt. Det er forventningen, at denne sagsbehandling vil ske hurtigt og smidigt. Det er dog en fordel for alle, hvis de indgivne oplysninger og supplerende dokumentationsmateriale er så fyldestgørende som muligt.

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi bistår naturligvis meget gerne med at få hjælpepakkerne ”i spil” for din virksomhed.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig pdf-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share