Det kan være fordelagtigt for udlejningsvirksomheder at lade sig frivilligt momsregistrere og få den økonomiske gevinst, som en frivillig momsregistrering kan bibringe. Registrering indebærer, at virksomheden kan fratrække momsen af udgifter til opførelsen m.v. af ejendommen. Til gengæld skal der opkræves moms af lejeindtægten.

 

Beierholm - fra byggeprojekt.jpg

 

Hvornår er det en fordel?

Hvis lejer hovedsageligt har momspligtige aktiviteter og som følge heraf kan fratrække momsen af huslejen, vil det altid være en fordel for udlejer at lade sig frivilligt momsregistrere.

Herudover vil en frivillig momsregistrering som oftest være en fordel:

  • Ved opførelse af bygninger, der skal anvendes til momsfrie eller delvist momsfrie aktiviteter, hvis bygningerne har en lang levetid. Det drejer sig eksempelvis om idræts- og svømmehaller, museer, medborgerhuse, skoler, universiteter og andre læreanstalter, børnehaver og vuggestuer samt privathospitaler
  • Ved byggeri af institutions- og hospitalsbyggeri, der skal udlejes til kommuner eller regioner, der har mulighed for at få momsen godtgjort via den kommunale momsudligningsordning
  • Når et OPP-selskab indgår aftale med det offentlige om byggeri og drift af offentligt institutionsbyggeri. 

Hvilke konsekvenser har en frivillig momsregistrering?

Den enhed, der forestår opførelsen eller ombygningen, vil ved en frivillig momsregistrering kunne fratrække momsen af alle momsbelagte udgifter i tilknytning til byggeriet efter momslovens almindelige regler. Der vil herudover være mulighed for at fratrække momsen på indkøb af varer og ydelser, som kan henføres til udlejningen.

Der hviler en 10-årig-momsreguleringsforpligtelse på byggemomsen, hvor den fratrukne købsmoms afskrives med lige store andele over en 10-årig-periode. Hvis der er tale om reparations- og vedligeholdelsesarbejder, er reguleringsperioden kun 5 år - og kun hvis værdien af arbejdet overstiger DKK 100.000 pr. år pr. ejendom.

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.