Arbejdsudleje

Skatteretligt er det væsentligt at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje, når der anvendes arbejdskraft fra udlandet.

Det skyldes, at den udenlandske arbejdskraft bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og at den danske hvervgiver hæfter for skat og eventuelle sociale bidrag.

Det særlige ved arbejdsudleje er, at medarbejderen formelt er ansat hos den arbejdsgiver, der udbetaler lønnen, men at arbejdstageren udfører arbejde for en anden virksomhed (hvervgiveren), der har det endelige ansvar for - og risikoen ved - arbejdsresultatet. Den formelle arbejdsgiver fakturerer hvervgiveren for det udførte arbejde.

SKAT har udarbejdet en vejledning om arbejdsudleje. Det er anført i denne vejledning, at der især lægges vægt på følgende forhold, når det skal afgøres, om en person er arbejdsudleje:

  • Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiver
  • Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og for hvilken han bærer ansvaret
  • Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får
  • Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren
  • Udlejeren ikke ensidig fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.

Reglerne om arbejdsudleje gælder kun for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. kildeskattelovens § 1. Beskatningen sker efter de særlige regler om 30%’s bruttobeskatning ved arbejdsudleje. Dog således at personen altid kan vælge at blive beskattet som almindelig begrænset skattepligtig og dermed opnå adgang til sædvan-ige lønmodtagerfradrag.

Den danske hvervgiver skal indeholde arbejdsudlejeskatten, dvs. normalt 30%’s bruttoskat. Forud skal fratrækkes eventuelt AM-bidrag. Det er hvervgiveren, der hæfter for 30%’s-skatten, ligesom der hæftes for eventuel betaling af sociale bidrag.

De danske skattemyndigheder er relativt hurtige til at anvende disse regler, hvorfor det er vor erfaring, at man bør undersøge de skattemæssige regler inden ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for yderligere information.

in
Share
f
Share
Share