Lær af de største

Små og mellemstore virksomheder har oplagt ikke tilnærmelsesvis de samme ressourcer til rådighed, som de største virksomheder besidder, hverken finansielt eller medarbejdermæssigt. Alligevel er det muligt for den mindre virksomhed at lære fra de største, hvordan vækst og fremgang for virksomheden styrkes.

Evnen til at aflæse og lære af andre succesfulde virksomheder, og adoptere deres metoder i egen virksomhed, er en evne, som rigtig mange virksomhedsejere og ledere har tilegnet sig. De teknikker, metoder og holdninger, som de store virksomheder bygger på, kan, anvendt rigtigt i den lille virksomhed, ikke blot skabe en konkurrencemæssig fordel for den lille virksomhed, men også understøtte kunder og samarbejdspartneres opfattelse af virksomheden som veldrevet, professionel og attraktiv at gøre forretninger med.

De kan også udgøre vigtige elementer i et succesrigt forløb for den virksomhed, der har ambitioner om at tiltrække de bedste medarbejdere, optage nye medejere, sælge til andre ejere eller realisere en børsnotering.

Her er 10 tips om metoder og teknikker, der med fordel kan kopieres fra de største.

1 Læg en plan

Udvikling af en forretningsplan, der understøtter visionen om, i hvilken retning virksomheden skal bevæge sig, og hvordan målet nås, er et yderst vigtigt værktøj. Med en gennemarbejdet forretningsplan kan alle beslutninger træffes med afsæt i planen, og derved sikre, at ressourcer, såvel ledelsesmæssige som økonomiske, ikke bliver spildt på områder, som ikke positivt medvirker til at bringe virksomheden i den retning, som er visionen. Husk også at forretningsplaner aldrig er statiske. Planen må kontinuerligt revurderes og revideres i lyset af ny viden og ændrede vilkår. Sørg for at forretningsplanen altid holdes up to date - og følg den.

2 Samfundsmæssige pligter

Når en virksomhed vokser, øges også de krav og pligter, som virksomheden skal efterleve. Store virksomheder er bevidste om de ændrede og forøgede krav, virksomheden mødes med og tager højde for disse i deres planer. Eksempler på øgede krav er forkortede afregningsterminer for moms og kildeskat, pligt til revision, yderligere oplysninger i selvangivelsen, forøgede krav til årsrapportens indhold og bortfald af mulighederne for at anvende undtagelsesbestemmelser i regnskabslovgivning, formaliserede krav til arbejdsmiljø, arbejdsplads vurderinger og sikkerhedsorganisation.

3 Planlæg vækst

Når en virksomhed planlægger vækst, må der også tages højde for de ekstra ressourcer, en sådan vækst forudsætter. Ekstra ressourcer er ikke blot fl ere sælgere i marken eller medarbejdere i ordremodtagelsen. Ekstra ressourcer er også og blandt andet adgang til den nødvendige ekstra arbejdskapital for fi nansiering af væksten, nødvendig udvidelse af lokaler og materiel, tilstrækkelig ledelsestid og fokus, samt tilstrækkelig kapacitet i administrative systemer og funktioner.

4 Tag hånd om medarbejderne

Dygtige og engagerede medarbejdere er et væsentligt aktiv for alle virksomheder med ansatte. Store virksomheder er bevidste herom og om betydningen af at pleje, lede og udvikle medarbejderne. Mindre virksomheder har sjældent mulighed for at tilknytte en fuldtids HR-medarbejder til virksomheden, og endnu mindre have en egentlig HR-afdeling til deres rådighed.

Alligevel kan det med en begrænset indsats også for en mindre virksomhed lade sig gøre at fastlægge og indarbejde gode personalepolitikker og rutiner, inklusive blandt andet uddannelses- og udviklingsprogrammer for virksomhedens medarbejdere, som understøtter forretningsplanens mål. Ansvaret for efter levelse og fortsat udvikling af virksomhedens personalepolitik og rutiner kan i den mindre virksomhed med fordel placeres enten hos en ekstern konsulent eller en ledende medarbejder med indsigt heri.

5 Overvej virksomhedens finansieringsmuligheder

Markedet tilbyder mange forskellige muligheder for finansiering. Store virksomheder udnytter disse muligheder og vælger den eller de muligheder, der i den konkrete situation passer bedst. Store virksomheder gennemgår og analyserer også regelmæssigt deres eksisterende finansiering, for at sikre, at nuværende finansieringskilder fortsat er konkurrencedygtige sammenlignet med andre muligheder på markedet.

Små og mellemstore virksomheder kan gøre præcis det samme. Den mindre virksomhed er ikke nødvendigvis længere begrænset til finansiering i form af en kassekredit med personlig kaution fra virksomhedens ejer eller hovedaktionær. En finansieringsform som ikke er specielt anbefalelsesværdig.

Andre finansieringsmuligheder kan for eksempel omfatte leasing, realkredit belåning af virksomhedens faste ejendom, factoring og udvidede leverandørkreditter.

6 Perioderegnskaber og budgetter

Regelmæssig rapportering af økonomiske resultater er en grundpille i enhver stor virksomhed. Rettidig viden om virksomhedens performance gør det muligt at træffe beslutninger på et informeret grundlag. Månedsvis sammenligning af faktisk resultat mod budgetteret resultat og/eller resultatet i tilsvarende periode foregående år sikrer, at problemer hurtigt kan identificeres.

Desværre forholder det sig i mindre virksomheder ofte sådan, at regnskabsføringen ikke løbende holdes ajour, og at beslutninger derfor må træffes på grundlag af fornemmelser og instinkt i stedet for præcis information.

De fremragende ledelsesinformations- og rapporteringsværktøjer, som administrative systemer for mindre virksomheder i dag indeholder, betyder, at der ikke er nogen reel undskyldning for, at ledelsen i disse skal savne information om virksomhedens resultater og økonomiske udvikling. Det kræver blot vilje til regelmæssig ajourføring af bogholderi og andre regnskabsdata.

7 Ikke-kerneopgaver kan med fordel outsources

Store virksomheder erkender, at de ikke altid selv råder over den nødvendige ekspertise og kompetence, samt at det ikke altid giver økonomisk fornuft at etablere denne i eget regi. I stedet opbygger de et netværk af rådgivere i form af for eksempel advokater, revisorer, ingeniører, miljøteknikere og andre konsulenter, som de kan trække på for assistance og rådgivning inden for forskellige områder og emner, når behov opstår.

For at spare omkostninger begår den mindre virksomhed meget ofte den fejl alt for sent eller slet ikke at tilkalde eksterne rådgivere. Resultatet bliver beslutninger, der på den lange baneog samlet set fører til langt dyrere løsninger for virksomheden.

Rådgivning udnyttes langt bedre og med positive resultater, hvis denne indhentes fra start, hvor det er muligt at reagere på og ud fra denne, end når rådgivningen først sker i bakspejlets klare lys, hvor denne typisk blot kan forklare, hvad der skete. På tilsvarende vis kan funktioner som personaleuddannelse og træning, bogholderi og regnskabsudarbejdelse, indrapportering og afregning til diverse myndigheder m.fl ., udfærdigelse af markedsføringsmateriale og kampagner, udarbejdelse af salgsbetingelser og standardkontrakter, håndtering af hjemmeside og mange andre ikkekerneopgaver ofte med fordel for den lille virksomhed outsources.

8 Skab incitamentsmuligheder

Aflønning af medarbejdere bør knyttes til virksomhedens resultater. Store virksomheder gør dette i form af resultatbaserede aktieoptions- og bonusprogrammer. Disse programmer er ofte baseret på en flerhed af virksomhedsområder eller elementer, der tilskynder medarbejderne til at fokusere på virksomhedens resultater som helhed og ikke blot på medarbejderens eget arbejdsfelt. Uanset det måske ikke for den mindre virksomhed er muligt at tilbyde sine medarbejdere aktietildelingsprogrammer eller optionsordninger, kan den mindre virksomhed alligevel generelt etablere de samme incitamenter med bonusordninger.

9 Arbejd med den interne kommunikation

Intern kommunikation er et relevant emne for virksomheder af alle størrelser. En del af de allermest succesfulde store virksomheder kommunikerer meget effektivt internt i organisationen, og alle medarbejdere kender virksomhedens mål, strategiske retning, politikker, etiske holdninger, nye forretningsinitiativer, succeser og så videre.

10 Vær bevidst om virksomhedens renomme

Succesrige store virksomheder er meget bevidste om, at det image virksomheden har i det omkringliggende samfund kan være af kritisk betydning for virksomhedens fortsatte succes.

Dette samfund inkluderer mange interessegrupper indbefattet aktionærer, naboer, leverandører, nuværende og potentielle medarbejdere, myndigheder, branche- og interesseorganisationer samt aktuelle såvel som mulige nye kunder.

Mange mindre virksomheder svigter, når det drejer sig om at kommunikere effektivt med omverdenen, og er derfor sårbare og udsatte, når tiderne eller konjunkturerne er vanskelige. Den virksomhed, der hos interessenter og samfundet opbygger det renomme, at dette er en god virksomhed at indgå forretninger med, er mange skridt foran konkurrenterne, særligt når det presser på. 

in
Share
f
Share
Share