Overblik over regeringens hjælpepakker

Beierholm er med dig, når du ruster din virksomhed til konsekvenserne af coronavirus – her får du en række løsninger.

(Opdateret den 18.03.2020 - under Selskabsskatter)

 

Regeringen og Folketinget har hastebehandlet og vedtaget en række initiativer, som skal hjælpe danske virksomheder med følgerne af Coronavirus. Og endnu flere initiativer er på vej.

Få dit første overblik i denne artikel – og henvend dig gerne til din revisor for sparring til at hjælpe dig med at skabe økonomisk overblik over dine forretningsmæssige muligheder.

Her er en række temaer, som vi vurderer er relevante for dig og din virksomhed at arbejde videre med. 

SKATTER OG AFGIFTER

Selskabsskatter

Selskaber, som forventer faldende indtjening i 2020, kan vælge at nedsætte acontobetalingerne af selskabsskat, som skal finde sted hhv. den 20. marts 2020 og den 20. november 2020. Skattestyrelsen kan bede om dokumentation efterfølgende.

En virksomhed, der foretager en indbetaling til skattekontoen tidligere end 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag for et skatte- eller afgiftskrav, vil få udbetalt det beløb, hvormed indbetalingen bringer kreditsaldoen over den. Denne beløbsgrænse kan højst udgøre 200.000 kr.

Beløbsgrænsen forhøjes fra den nuværende grænse på 200.000 kr. til 10 mio. kr. Den nye beløbsgrænse skal gælde til og med den 30. november 2020. Virksomhederne kan selv på skattekontoen regulere, hvilket beløb der skal gælde som beløbsgrænse, men det vil højst kunne fastsættes til de 10 mio. kr. Formentlig vil dette først være indarbejdet i DIAS inden den 25. marts.

Moms, store virksomheder

For virksomheder, der afregner moms månedligt, forlænges afregningsperioden med en måned, så angivelsesfristen vil blive den 25. i den anden måned efter afgiftsperiodens udløb for afgiftsperioderne fra marts 2020 til og med maj 2020.

Moms, små og mellemstore virksomheder

Regeringen vil udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder. Forslaget ventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med ca. 15 mia. kr. og ca. 20 mia. kr. for mellemstore virksomheder. 

Konkret foreslår regeringen at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder. Det betyder, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode. Små virksomheder skal dermed først betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder først skal betale den 1. september i år.

Virksomhederne vil få negativ moms udbetalt som vanligt, hvis de angiver efter afgiftsperiodens udløb. 

B-skatter for selvstændige

Derudover foreslår regeringen at udskyde betalingsfristen for B-skat. Det vil især styrke likviditeten for selvstændigt erhvervsdrivende. Konkret betyder det, at den betalingsfrist, som ellers lå den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Dermed bliver april og maj helt fri for betaling af B-skat. Selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv reducere deres B-skattebetaling for resten af 2020, hvis de på SKAT.dk nedsætter deres forventede indtjening for 2020.

Det samlede forslag behandles som et ændringsforslag til det allerede fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for store virksomheder

Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

Momsregistrerede virksomheder med en årlig energiafgiftsgodtgørelse på mindst 30.000 kr. har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om at få godtgørelsen refunderet månedsvis. Ansøgning om optagelse i ordningen sker ved at udfylde blanket 23.008 og indsende den til Skattestyrelsen. Det er også muligt at blive godkendt, selv om virksomheden afregner moms kvartalsvist eller halvårligt.

Nettoafregning af el

Virksomheder med et årligt elforbrug på over 100.000 kWh har mulighed for at blive forbrugsregistreret. Det samme gælder for virksomheder med et vist minimumsforbrug af varme og gas. Forbrugsregistrering betyder, at virksomheden ikke skal indbetale afgift til sine energileverandører af de leverede energiprodukter for efterfølgende at få afgiften refunderet af Skattestyrelsen. Forbrugsregistreringen indebærer, at virksomheden skal foretage nettoafregning af den pågældende energiafgift, f.eks. elafgift. Virksomheden skal derfor kun betale afgift af det energiforbrug, som ikke er godtgørelsesberettiget.

NYE LÅN/GARANTIER

Erhvervsministeren har frigivet den kontracykliske kapitalbuffer i pengeinstitutterne. Dermed bliver penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet samlet set øget med over 200 mia. kr. Den ekstra kapital skal bruges til at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser.

SMV-virksomheder

Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. Derfor indfører regeringen en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af COVID-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 pct.

Ordningen vil for eksempel kunne hjælpe den mindre rejsearrangør, som oplever en dramatisk nedgang i salget, fordi den aktuelle situation betyder, at kun meget få planlægger og bestiller ferier.

LØN/PERSONALEFORHOLD

Lønkompensation

Regeringen vil fremlægge forslag, der skal godkendes af EU, hvorefter der gives direkte lønkompensation i en 3-måneders periode.

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for mindst 30 pct. eller mere end 50 ansatte. 

I det tilfælde får virksomheden en lønkompensation fra staten på 75 pct. af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90 pct., dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. Ordningen vurderes at udgøre statsstøtte i henhold til EU´s statsstøtteregler og vil derfor skulle anmeldes til og godkendes af Europa-kommissionen, hvilket må forventes imødekommet hurtigt.

Lønkompensation vil blive udbetalt på baggrund af virksomhedens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers ville skulle have været afskediget som følge af COVID-19-situationen. Medarbejderne skal registreres med CPR-nummer, og virksomheden skal angive og begrunde for hvilken periode de forventer arbejdsmangel, dog maksimalt over en periode på tre måneder påbegyndt tidligst den 9. marts 2020. 

Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderen skal være ansat før den 9. marts 2020. I dokumentationen skal blandt andet indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt fra den eventuelt faglige repræsentant på virksomheden. Hvis der ikke er en sådan, kan de relevante faglige organisationer gøre indsigelse. 

Sygedagpenge

Der lægges op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, så der er refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af coronavirus eller er i karantæne.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos  medarbejdere på grund af COVID-19 har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Arbejdsfordeling

Ordningen med arbejdsfordeling bliver samtidig mere fleksibel. Dermed kan virksomheder sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne kan så få supplerende dagpenge.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder, hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

Varsling ved afskedigelser

Regeringen vil sikre, at varslingspuljen er klar til at håndtere en situation, hvor der kan opstå flere større afskedigelser. Det sikres derfor, at varslingspuljen hurtigt kan udvides med 10 mio. kr. i 2020, såfremt det viser sig nødvendigt. Derved kan varslingspuljen fortsat sikre en målrettet indsats til de personer, der måtte blive opsagt som led i større afskedigelser.

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share