Lønkompensation

COVID-19. Opdateret.

Opdateret den 30.03.2020.

 

Hvordan holder jeg fast i mine medarbejdere?

Mange virksomheder har meget hurtigt kunnet konstatere et stort og brat fald i omsætningen - og ingen ved, hvornår situationen igen normaliseres.

Lønudgifter er for mange virksomheder en stor udgift, og derfor kan det måske være fristende for dig og din virksomhed at opsige medarbejdere. Men er det en klog beslutning?

Regeringen har indgået aftale med arbejdsmarkedets parter og har stillet følgende løsninger i udsigt:

 • Lønkompensation
 • Arbejdsfordeling (igangsættes ved varsling af jobcenter)
 • Varslingspuljen (tilskud til jobsøgning m.v. ved større opsigelser)
 • Sygedagpenge (udvides til at dække de første 30 dage).

Det giver dig bedre mulighed for at holde fast på dine medarbejdere.

Nedenfor giver vi dig overblik over muligheder og betingelserne, for at din virksomhed kan benytte løsningen med lønkompensation.

 

Lønkompensation – hvordan gør jeg i praksis?

Lønkompensation indgår som en del af de mange foranstaltninger, der er stillet til rådighed for virksomheder her i corona-krisen. Selve regelsættet er endnu ikke kendt, men der er foreløbig alene tale om en politisk aftale. Aftalen er endnu ikke vedtaget – og efter vedtagelse, skal den godkendes af EU, før den kan træde i kraft. Derfor kan du først beslutte, hvordan du vil bruge ordningen, når det endelige beslutningsgrundlag er fremlagt.  

Men foreløbig ser ordningen sådan ud:

 

For at være omfattet skal din virksomhed

 • Afskedige mere end 30% af medarbejdere, eller
 • Afskedige mere end 50 ansatte.


Vilkår

 • Dækker maks. tre måneder, for perioden 9. marts til 9. juni 2020
 • Medarbejdere skal være ansat før 9. marts 2020
 • Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden
 • Medarbejderne må ikke arbejde i perioden
 • Medarbejderen skal afholde 5 dages ferie/afspadsering (også hvis der ikke er timer hertil)
 • Virksomheden skal frasige sig eksisterende ordninger om hjemsendelse uden løn
 • Virksomheden må ikke opsige medarbejdere i perioden
 • Virksomheden må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.

 

Kompensationens størrelse og udbetaling

 • 75% af den faktiske løn for de hjemsendte fastansatte medarbejdere (maks. DKK 30.000), eller
 • 90% af den faktiske løn for de hjemsendte timelønnede medarbejdere (maks. DKK 30.000).

Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

 

Fremgangsmåde

Ved udnyttelse/opstart af ordningen skal du være opmærksom på følgende:

 • Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens portal: virk.dk. (digitalt). Det er ikke muligt at ansøge, før hjemmesiden er aktiv, så følg med på virk.dk
 • Hjemmesiden er lovet klar i uge 13 (vi kender derfor ikke indberetningsform m.v.)
 • Du skal oplyse om andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30% eller min. 50 medarbejdere
 • Du skal pr. medarbejder oplyse CPR-nr., løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejder fuldtids- eller deltidsansat)
 • Du skal oplyse den periode, hvor du ønsker kompensation samt begrundelsen for den. For eksempel arbejdsmangel
 • Tro og love-erklæring fra ledelsen på at oplysninger er korrekte.

Efter periodens udløb skal du indsende dokumentation for, at ordningen blev udnyttet, og oplysningerne var korrekte:

 • Din virksomhed skal, når kompensationsperioden er udløbet, dokumentere, at virksomheden har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020
 • Hvis din virksomhed har en faglig repræsentant blandt de ansatte, skal dokumentationen indeholde en bekræftelse fra den faglige repræsentant på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde
 • Attestation fra revisor om rigtigheden af oplysningerne (formkrav ikke kendt endnu).

Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Du kan få yderligere oplysninger hos din revisor eller på Erhvervsstyrelsens hotline på tlf. 72 20 00 34 (hverdage 08.30-16.00 / fredag 09.00-15.00).

 

FAQ

Nedenstående er oplistet nogle af de praktiske spørgsmål, som dukker op ved vurdering af, om valg af lønkompensation er relevant for egen virksomhed:

 

Hvilke virksomheder er omfattet?

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af corona-virus/COVID-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for min. 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte

Har det betydning, hvilken branche jeg er i?

Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud

Hvad dækkes?

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af corona-virus/COVID-19. Maks. 3 mdr.

Er der krav om et mindste antal medarbejdere? Hvad er reglerne, hvis jeg kun har én ansat, som jeg må hjemsende?

Hvis du har én ansat, svarer det til 100% af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af aftalen

Er der krav om overenskomst?

Nej

Hvilke medarbejdere er omfattet, hvis jeg har flere virksomheder?

Vurderes for hvert CVR-nr. særskilt (er vurderingen p.t.)

Må medarbejderne, der er hjemsendt, arbejde ind i mellem?

De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager

Må medarbejdere i opsagt stilling pr. 9. marts 2020 medregnes?

Efter det oplyste tæller medarbejdere i opsagt stilling ikke med, da det er et kriterie, at lønkompensation gives for at undgå afskedigelser

Skal medarbejderne holde ferie m.v.?

Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering m.v. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomhedens kan ikke modtage lønkompensation for disse dage

Hvordan skal ferie og afspadsering holdes i perioden?

Det er ikke klart, om de 5 dage skal afholdes i perioden eller kan placeres før/efter. Der anvendes udtrykket ”i tilknytning til”, dvs. at det kan ikke være et krav (fortolkning pt.)

Skal jeg betale løn til medarbejdere i perioden?

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selvom de måtte være økonomisk hårdt ramt af corona-virus/COVID-19.

Hvad får jeg i kompensation for fastansatte?

Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maks. DKK 30.000 pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat

Skal medarbejderen være fuldtidsansat?

Nej, ordningen gælder også for deltidsansatte. Deres faktiske løn medregnes

Hvad får jeg i kompensation for timelønnede?

Lønkompensationen udgør 90%, dog maks. DKK 30.000 pr. måned pr. medarbejder

Hvordan med flexjobbere?

Uafklaret pt., idet de jo får tilskud i forvejen. Må forventes at blive afklaret senere

Hvordan med mine lærlinge?

Uafklaret pt., idet de jo får tilskud i forvejen. Må forventes at blive afklaret senere

Hvad med løsarbejdere, er de omfattet?

Nej, ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage

Kan jeg som direktør medregnes?

Umiddelbart kan de ikke tælles med, da de som anmeldt direktion ikke anses for at være lønmodtagere

Kan jeg som selvstændig tælle med?

Selvstændige uden ansatte er ikke omfattet af ordningen

Krav til ansøgning?

Se ovenfor – vi afventer pt. at se den digitale løsning

Frist for ansøgning?

Nej, men jo hurtigere jo bedre. Dog kan du ikke søge, før den digitale løsning er klar

Hvornår for jeg pengene udbetalt?

Ca. 1 uge efter korrekt ansøgning er indsendt

 

Læs også

Find samlet information om COVID-19 fra Beierholm her

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share