Finansloven 2020

Regering, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet har indgået aftale om finansloven for 2020. Nedenfor gennemgås de foreslåede ændringer for skat, moms og afgifter

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget 

Hovedaktionærnedslaget gives til hovedaktionærer, der har erhvervet aktierne i hovedaktionærselskabet før 19.05 1993 og udgør 1% pr. ejerår frem til 1998, dog maks. 25%. Det maksimale nedslag svarer til, at skatten reelt nedsættes fra de normale 42% ned til 31,5% for aktieindkomst over beløbsgrænsen.

Det fremgår af forligsteksten, at afskaffelsen af hovedaktionærnedslaget skal have virkning fra 1. februar 2020. Hvis dette står til troende, er der et vindue på knap to måneder, hvor berørte hovedaktionærer kan realisere aktieavancen med skatterabat.

I relation til igangværende eller påtænkte likvidationer/opløsninger ved betalingserklæring skal man være opmærksom på, at kapitalandelene i selskabet først anses for afstået i relation til aktieavancebeskatningsloven:

  • På datoen for den endelige likvidation, dvs. datoen for den afsluttende generalforsamling, ved ordinær likvidation efter selskabslovens §§ 217-224. Dette er så kun relevant for selskaber, der er trådt i likvidation med et proklama udstedt før 01.11. 2019, da proklamafristen og dermed fristen for endelig likvidation i modsat fald vil ligge efter 01.02. 2020
  • På datoen for modtagelsen af skattekvittance fra Skattestyrelsen ved opløsning ved betalingserklæring efter selskabslovens § 216.

Kan en avance efter disse regler ikke med sikkerhed realiseres inden 01.02. 2020, er det eneste alternativ en skattepligtig overdragelse af kapitalandelene inden 01.02. 2020.

Afskaffelse af virksomhedsordning for forældrekøbslejligheder

Mange forældre har benyttet muligheden for at købe en lejlighed og udleje den til deres børn, mens børnene læser. Forældrene har i den forbindelse kunnet anvende virksomhedsordningen, hvorved de har kunnet få fradrag for renteudgifter med en fradragsværdi på op til ca. 56% i den personlige indkomst. Desuden har de kunnet foretage opsparing i virksomhedsordningen mod en foreløbig skat på 22%. 

Muligheden for at anvende virksomhedsordningen (og kapitalafkastordningen) i forældrekøbssituationer afskaffes i 2021. 

Det betyder, at man herefter kun vil kunne fratrække renteudgifter af forældrekøbslejligheder i kapitalindkomsten på lige fod med øvrige renteudgifter og med en fradragsværdi på mellem ca. 25% og 33%. Der vil herefter heller ikke kunne foretages opsparing med en lempelig beskatning på 22%, idet resultatet af ejendommen før renter i stedet vil blive beskattet med op til ca. 56%.

Vær i den forbindelse også opmærksom på, at evt. planlagt videreførelse af en virksomhedsordning alene med en forældrekøbslejlighed ikke vil være mulig. 

Beskatningsgrundlaget for firmabiler ved leasing ændres

Regeringen og aftaleparterne har besluttet, at der skal ske stramning af reglerne for firmabiler, som leases. 

I dag leases firmabiler med et beskatningsgrundlag, som kan være væsentligt lavere end en tilsvarende bil i normal handel. Det resulterer i, at arbejdsgivere motiveres til at aflønne medarbejdere med en fri bil i stedet for en kontantløn. 

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en stramning af leasingbiler, hvorved beskatningsgrundlaget er lig den genberegning, der laves i registreringsafgiften. 

Derved vil beskatningsgrundlaget afspejle den reelle markedsværdi for tilsvarende bil i almindelig handel. 

Reglerne forventes ændret med virkning pr. 1. februar 2020. 

Elbiler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler

Der er fokus på at sikre en grønnere omstilling vedrørende biler.

Den planlagte stigning i 2020 annulleres derfor samtidigt med, at aftaleparterne er enige om at ville udbrede den grønne kørsel, hvorfor indfasningsprocenterne i 2020 nedsættes fra 40% til 20% (for plug-in hybrid-biler alene vedrørende elbildelen).

Samtidigt skal det også være mere fordelagtigt at vælge en ”grøn” firmabil, hvorfor der indføres et fradrag i beskatningsgrundlaget på fri bil (elbiler og plug-in hybridbiler) på DKK 40.000 fra 1. april – 31. december 2020.

Det er hensigten, at dette også skal afspejles i reglerne for 2021.

Styrkelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Der oprettes et samarbejde mellem politiet, arbejdstilsynet og skattemyndighederne for at sikre, at arbejde i Danmark foregår på danske vilkår og efter danske regler.

En del af denne indsats er videreførelse af RUT-registeret.

Skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft

Bødestraffen for at ansætte en person uden ret til at arbejde fordobles, ligesom dette også kommer til at gælde i tilfælde, hvor personen ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

Udbredelse af ID-kort på offentlige byggepladser

Der vil blive gennemført flere pilotprojekter på offentlige byggepladser, hvor der fremover vil kræves ID-kort på de personer, som er en del af byggeriet.

Det skal sikre en hurtig identificering af virksomheder og medarbejdere på pladsen, som også skal sikre en hurtig kontrol af, om regler m.v. er overholdt. Minimum 4 projekter skal dette forsøges på.

Det forventes at ske i foråret 2020.

Det kan oplyses, at dette allerede eksisterer i både Sverige (ID-06) og Norge (HMS).

Nyt skattecenter og 250 nye medarbejdere til styrket kontrol

Regeringen vil bekæmpe skattesnyd, aggressiv skatteplanlægning, organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet og øge indsatsen imod fejl.

Dette sker ved at tilføre skatteforvaltningen 250 nye kontrolmedarbejdere samt etablere et nyt skattekontrolcenter i 2020.

Genindførsel af afgift på PVC og ftalater

Indtil 01.01. 2019 skulle der betales en stykafgift på udvalgte varer blødgjort med ftalater, f.eks. handsker, regntøj, vandslanger m.v.

Med finansloven for 2020 er parterne enige om at genindføre afgiften på PVC og ftalater med virkning fra 2021. Inden ikrafttrædelse skal tiltaget statsstøttegodkendes.

Genindførsel af afgiften på PVC-folier

Indtil 01.01. 2019 skulle der betales en afgift på DKK 20,35 pr. kg folier fremstillet af blødt PVC. Afgiftspligten omfattede folier fremstillet af blød PVC, der er egnet til emballering af levnedsmidler, dvs. indpakningsfilm og lignende.

Med finansloven for 2020 er parterne enige om at genindføre og fordoble afgiften på folier fremstillet af blødt PVC med virkning fra 2021 for at bidrage til at mindske de skadelige miljøpåvirkninger af affaldshåndteringen.

Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice

Der betales i dag en emballageafgift på DKK 22 pr. kg for bæreposer af plast og DKK 10 pr. kg for bæreposer af papir m.v. Desuden betales i dag emballageafgift på DKK 19,20 ekskl. moms pr. kg engangsservice. 

Parterne er enige om at forhøje afgifterne på bæreposer og engangsservice således, at der er tale om en tredobling i forhold til det gældende niveau. En tredobling af afgiftssatserne vurderes at kunne nedbringe forbruget af bæreposer med i alt knap 40%. Samlet set vurderes tredoblingen af afgifterne at nedbringe mængden af affald fra de berørte produkter.  

Aftaleparterne er desuden enige om, at det skal undersøges, om emballageafgiften på engangsservice kan differentieres med henblik på at fremme anvendelse af bionedbrydeligt materiale.

Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino

Med gældende regler er der en række forskellige satser på tværs af spiltyper. Afgiften på væddemål og onlinekasino er i dag lavere end afgiften på landbaserede kasinoer og spilleautomater.

Aftaleparterne har ønsket at regulere det danske marked for væddemål og onlinekasino samt at forebygge ludomani. Partierne er derfor enige om at forhøje afgiftssatsen på væddemål og onlinekasino fra 20 til 28% af bruttospilleindtægten. Initiativet træder i kraft fra 2021. 

Genindførsel af registreringsafgift på fly

Aftaleparterne er enige om at genindføre afgiften for registrering af ejerrettigheder over fly og afgiften for registrering af panterettigheder i fly.

Parterne er derfor enige om at indføre en afgift for registrering af ejerettigheder over fly på 0,1% af flyets værdi, og en afgift for registrering af panterettigheder i fly på 0,1% af pantets værdi. For registrering af pant i fly, der vejer under 5.700 kg, eller som er registreret godkendt til højst 10 passagerer, er aftaleparterne enige om at indføre en afgift på 1,5% af pantets værdi.

Indeksering af punktafgifter 

En række punktafgifter, som er fastsat i kroner og øre, indekseres ikke i dag. Realværdien af disse afgifter udhules derfor i takt med prisudviklingen. 

Aftaleparterne er derfor enige om at indeksere en række afgifter for perioden 2020 til 2025 med forhøjelser hvert tredje år, svarende til en årlig stigning på 1,8%. Afgifterne på råstofmaterialer og tinglysning indekseres 01.03. 2020 og 01.01. 2023, mens afgifterne på bekæmpelsesmidler, spildevand og emballage indekseres 01.01. 2021 og 01.01. 2024. 

Allerede fremsatte lovforslag, der indgår i Finansloven:

Generationsskifte

Regeringen har allerede fremsat LF 76 om ”tilbagerulning” af lempelser af gave- og arveafgifter vedr. erhvervsvirksomheder.

Efter lovforslaget vil der ved overdragelse af gave og udlodning af arv skulle betales den samme afgiftssats på 15%, uanset om der er tale om en erhvervsvirksomhed eller anden formue.

Ændringen vil have virkning fra 01.01. 2020, dvs. overdragelser m.v. fra denne dato. For boer vedrørende personer, der er afgået ved døden i 2020 eller senere, foreslås det således, at modtagere af aktier og virksomheder vil skulle betale den almindelige boafgift på 15%. Dette vil desuden indebære, at samme boafgiftssats skal gælde for boer efter personer, for hvilke der afsiges dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom i 2020 eller senere.

Det er således ved at være absolut sidst udkald for de lempelige familieoverdragelser.

Samtidig ophører den gunstige ordning med overdragelse af værdier fra et holdingselskab til en almennyttig – eller velgørende fond.

Køb af fordringer til underkurs (= gældseftergivelse)

Når et selskab opnår en hel eller delvis eftergivelse af gæld til tredjemand, f.eks. en bank, så er selskabet skattepligtig af gevinsten, hvis der er tale om en singulær eftergivelse, og det får reduceret sine fremførte underskud, hvis der er tale om en samlet ordning.

Disse effekter for debitorselskabet kan imidlertid undgås, hvis gælden ikke nedsættes, men fordringen i stedet overtages af et koncernforbundet selskab eller en hovedaktionær til underkurs. Kreditor er derimod stillet præcis som ved eftergivelsen og får fradrag for tabet på fordringen.

De skattemæssige fordele for debitorselskabet ved denne model foreslås nu fjernet. Det vil ske ved indførelsen af regler, som indebærer, at hvis en fordring på et selskab overtages fra tredjemand af et koncernforbundet selskab eller en personlig hovedaktionær til underkurs, så anses dette skattemæssigt for at være en gældseftergivelse for debitorselskabet med forskellen mellem den nominelle fordring og købesummen for fordringen til underkurs. Det indebærer, at gældseftergivelsen vil være skattepligtig for debitorselskabet, hvis der er tale om en singulær eftergivelse, og vil medføre underskudsmodregning, hvis der er tale om en samlet ordning. Anskaffelsessummen for gælden nedskrives så for debitorselskabet, som derfor vil have fradrag for efterfølgende betaling af gæld ud over den koncernforbundne kreditors anskaffelsessum.

Ændringen skal efter forslaget have virkning for overtagelse af gæld, der sker den 01.10. 2019 eller senere.

Rentefradragsbegrænsning ved nedsættelse af gæld

Efter de gældende regler sker der en begrænsning af fradragsretten for påløbne renter, der ikke er betalt på tidspunktet for en delvis gældseftergivelse. Begrænsningen sker ved, at der efter gældseftergivelsen kun er fradrag for den andel af renterne, der svarer til forholdet mellem den samlede gæld før eftergivelsen og den samlede gæld efter eftergivelsen. Nedsættes den samlede gæld f.eks. til 10%, vil der efterfølgende kun være fradrag for 10% af de påløbne renter.

Reglerne gælder imidlertid kun ved egentlig gældseftergivelse, men ikke ved nedsættelse af gæld ved gældskonvertering, ved indfrielse af gæld i forbindelse med skattefrit tilskud eller kapitalindskud eller ved koncernkøb af fordringer fra tredjemand, jf. det ovenfor anførte, men foreslås nu udvidet til også at finde anvendelse i disse tilfælde.

Ændringen skal efter forslaget have virkning for sådanne dispositioner, der foretages den 01.10. 2019 eller senere.

Fordeling af anskaffelsessum for hovedaktionærer (ved flere aktieklasser)

Ved opgørelse af gevinst/tab ved en delvis overdragelse af aktier/anparter i et selskab fordeles den oprindelige anskaffelsessum på henholdsvis de overdragne og de beholdte aktier/anparter efter deres nominelle værdi. Det gælder også, selvom de overdragne aktier/anparter har andre rettigheder end de beholdte aktier/anparter. Det kan medføre, at man ved etablering af klassiske A/B-modeller, hvor den økonomiske værdi ligger på A-aktierne/anparterne, og hvor man overdrager B-aktierne/anparterne til deres – lave – markedsværdi, realiserer en meget lav avance eller et fradragsberettiget tab.

Det foreslås derfor, at der ved hovedaktionærers delafståelser af aktier/anparter ikke længere skal ske fordeling anskaffelsessummen efter de nominelle værdier, men efter handelsværdien af aktierne/anparterne på afståelsestidspunktet.

Ændringen skal efter forslaget have virkning for afståelser af aktier/anparter den 01.10. 2019 eller senere.

Afslutning

Beierholms skatteafdeling er naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet.  

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share