Arbejdsgiver hæftede for A-skat og AM-bidrag

På grund af forsømmelighed hæftede arbejdsgiver for 10 års skattekrav

Landsskatteretten har givet Skattestyrelsen medhold i, at en arbejdsgiver hæfter for skattekravet i op til 10 år , hvis denne har udvist forsømmelighed. 


Når en arbejdsgiver udbetaler skattefrie rejsegodtgørelser, har arbejdsgiveren ansvaret for at kontrollere, at samtlige betingelser for udbetaling er opfyldt. Der en række grundlæggende betingelser, som skal være opfyldt, blandt andet at medarbejder skal være på rejse for sin arbejdsgiver, og der er tale om et midlertidigt arbejdssted. 


Hvis ikke de basale betingelser er opfyldt, og arbejdsgiveren ikke har overholdt sin kontrolforpligtigelse, kan der være udvist forsømmelighed. 

I den omhandlende sag havde SKAT i forbindelse med et kontrolbesøg i 2015 konstateret, at der var udbetalt skattefrie rejsegodtgørelser, samt at der var stillet en bil til rådighed for en medarbejder siden 2003. 

Arbejdsgiveren havde ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag af værdien af fri bil. Endvidere var de skattefrie godtgørelser udbetalt, uden at betingelserne herfor var opfyldt. 

Skattestyrelsen havde forsøgt at forhøje medarbejderens indkomstansættelse for indkomstårene 2006-2014. Det kunne dog ikke nås inden for fristerne. Herefter havde Skattestyrelsen alene forhøjet medarbejderen for indkomstårene 2012-2014 og rettede kravet for årene 2006-2011 mod virksomheden. 

Fri bil

Når en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed til privat benyttelse til en medarbejder, har arbejdsgiveren pligt til at indberette og indeholde A-skat og AM-bidrag. 

En undladelse heraf er en overtrædelse af kildeskatteloven og kan betyde, at Skattestyrelsen kan gøre skattekravet gældende over for arbejdsgiver. 

Skattefrie rejsegodtgørelser

Udbetales der skattefrie rejsegodtgørelser, uden at der er tale om et midlertidigt arbejdssted, eller at medarbejder er på rejse for arbejdsgiveren, hæfter arbejdsgiveren solidarisk for skatten sammen med medarbejderen. Udover de basale betingelser var der ikke foretaget effektiv kontrol af rejsebilagene. Ydermere opfyldt selskabets udbetalingsbilag heller ikke dokumentationskravene efter rejsereglerne. (Bek. Nr. 173. af 13/ 3 2000).

Konklusion

Eftersom arbejdsgiveren ifølge Skattestyrelsen havde udvist forsømmelighed ved ikke at sikre, at der indeholdes A-skat og AM-bidrag af fri bil og at udbetale skattefrie godtgørelser, uden at betingelserne var opfyldt, kom Landsskatteretten frem til, at skattekravet kunne rettes mod arbejdsgiveren. 

Da skattekravet var omfattet af fristerne i forældelsesloven, kunne Skattestyrelsen gå op til 10 år tilbage. 

Vores vurdering

Det fremgår af bemærkningerne til kildeskattelovens § 69, stk. 1, at arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at der ikke er udvist forsømmelighed. 

Det er efter vores vurdering en svær bevisbyrde, at løfte i denne situation. Efter praksis anses det for forsømmelighed, når en medarbejder får stillet en bil til rådighed til privat benyttelse, uden at der indeholdes skat. 

Skattestyrelsen har stor fokus på området med udbetaling af skattefrie godtgørelser. 

I forbindelse med udbetaling af skattefrie godtgørelser er det yderst vigtigt at være opmærksom på følgende: 

  • Opfylder medarbejder de grundlæggende betingelser for at være omfattet af reglen? 
  • Er der udarbejdet et fyldestgørende bilag (jf. (Bek. Nr. 173. af 13/ 3 2000)
  • Foretag synlig kontrol med bilaget, herunder udbetal de korrekte satser. 

Afslutning

Er man i tvivl om, hvorvidt en virksomhed udbetaler skattefrie godtgørelser efter betingelserne, herunder om virksomheden overholder sine indeholdelsesforpligtelser, bør man kontakte en rådgiver. 

Skatteafdelingen i Beierholm står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share