Ændring af selskabsselvangivelsen

Væsentlig skærpelse af krav til indberetning af oplysninger

Den hidtidige bagatelgrænse på 5 mio. DKK  for at indberette detaljerede oplysninger om kontrollerede transaktioner ophæves. Det betyder, at alle virksomheder fra og med indkomståret 2019 skal sikre en fuldstændig indberetning af samtlige kontrollerede transaktioner. Hvis dette ikke sker rettidigt, vil det udløse bøder.

Bemærk, at dette også gælder, uanset at indkomståret 2019 måtte være afsluttet og selvangivet. Hvorledes dette skal gennemføres i praksis, vil Skattestyrelsen senere vejlede om.

Baggrund

Siden visse skattepligtige har skullet oplyse nærmere om de kontrollerede transaktioner fra og med indkomstår 1998 i forbindelse med deres selvangivelse, har der eksisteret en bagatelgrænse på 5 mio. DKK. Tidligere afgav de oplysningspligtige selskaber disse på det såkaldte ”3B-skema”. Fra 2014 blev skemaet integreret i den digitale selvangivelse.  

Det betød, at mange små og mellemstore selskaber var fritaget for at udfylde de detaljerede felter omkring de kontrollerede transaktioner, fordi transaktionsomfanget var under 5 mio. DKK. Der skulle således ikke foretages en større undersøgelse for at opgøre og specificere oplysningerne til brug for selvangivelsen.

Bagatelgrænsen er ophævet fra indkomstår 2019. Ophævelsen betyder, at samtlige detaljerede felter vedrørende de kontrollerede transaktioner skal indrapporteres til Skattestyrelsen som led i korrekt udarbejdet selvangivelse for året.

Beslutningen skyldtes overordnet, at SKAT (Skattestyrelsen) fik kritik af Rigsrevisionen af, at mindre virksomheder havde mindre sandsynlighed for at få revideret deres kontrollerede transaktioner end større virksomheder. For at imødekomme Rigsrevisionens kritik besluttede Skatterådet at ophæve bagatelgrænsen på de 5 mio. DKK på Oplysningsskemaet.

Konsekvenser

Skatterådets beslutning medfører, at ethvert selskab, der har haft transaktioner med f.eks. hovedaktionæren eller andre koncernforbundne selskaber, skal afgive de detaljerede oplysninger i Oplysningsskemaet omkring art og omfang af de kontrollerede transaktioner.  

Med udvidelsen af oplysningspligten vil en række mindre selskaber og hovedaktionærejede virksomheder blive omfattet af pligten for første gang. Det er vigtigt, at dette ikke undervurderes, idet det kan være tidskrævende.

Det er nødvendigt fremover at skabe et dokumenteret overblik over transaktionsomfanget for de forskellige typer af kontrollerede transaktioner, forinden felterne på oplysningsskemaet kan udfyldes.

Der skal som hidtil svares på spørgsmål, om selskabet er omfattet af skattekontrollovens § 3B (felt 59).  

Tilsvarende skal der gives oplysning, om der har været handelsmæssige eller økonomiske transaktioner med koncernforbundne parter i indkomståret (felt 67). Svares der ja til dette spørgsmål, skal der gives yderligere oplysninger om arten og omfanget af de kontrollerede transaktioner som en del af selvangivelsen.

De yderligere oplysninger, som i så fald skal gives, omhandler bl.a. den skattepligtiges hovedaktivitetsområde, arten af transaktionerne samt den skattepligtiges totale kontrollerede transaktioner. Derudover skal der for hver enkelt transaktionsart angives et beløbsinterval, f.eks. mellem DKK 0 – 1 mio. DKK, 1 mio. DKK – 5 mio. DKK osv.

Desuden skal der for hver enkelt art oplyses i hvilke(n) stat(er), de enheder, der har været de pågældende, kontrollerede transaktioner med, er hjemmehørende. Identificeringen af stat(erne) sker ud fra et bogstavssystem, hvor A = kun i Danmark, B = kun i EU/EØS osv.

Det er vigtigt at sikre, at de afgivne oplysninger er korrekte, idet manglende overholdelse heraf kan medføre endog betydelige bøder.

Vores vurdering

For de små selskaber, der tidligere blev ”reddet” af bagatelgrænsen, medfører ændringen ekstraarbejde ved udfyldelsen af Oplysningsskemaet 2019 og frem i forhold til selvangivelsen for tidligere indkomstår.

Oplysningsskemaet for indkomståret 2019 og frem kommer utvivlsomt til at tage længere tid at udfylde, både hvad angår udfyldelse af felterne og det underliggende afklaringsarbejde omkring transaktionernes omfang.

Arbejdet med udfyldelse af selvangivelsen/oplysningsskemaerne bliver derfor langt mere tidskrævende end hidtil, og det må kraftigt anbefales allerede inden årets udløb af have forberedt sig herpå.

Du er velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Skatteafdelingen for yderligere drøftelse af ovenstående reglers betydning for netop din/dine virksomheder.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share