2 store HJÆLPEPAKKER til erhvervslivet

I bestræbelserne på at minimere de økonomiske konsekvenser ved COVID-19 krisen, er Folketingets partier klar med to nye midlertidige kompensationspakker samt en række ekstra initiativer til dansk erhvervsliv.

(Opdateret den 19. 03.2020)
 

Lønkompensationen i den tidligere præsenterede Trepartsaftale omfattede ikke direkte selvstændige erhvervsdrivende. Det gør denne nye støttepakke, ligesom den udover lønkompensation også har til hensigt at sikre støtte til at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne grundet COVID-19 situationen ikke længere selv har mulighed for at dække.

Her får du overblik over de væsentligste pointer fra de to pakker. 

Kompensationsordning for selvstændige 

Ordningen tager udgangspunkt i ordningen for ansatte, men tilpasset at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed:

 • Ordningen gælder for virksomheder, der har op til ti fuldtidsansatte, og som oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30 pct. som konsekvens af COVID-19.
 • Dertil er det en betingelse, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst kr. 15.000,- pr. måned i den forudgående periode.
 • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere med minimum 25 pct. ejerskab og arbejde i virksomheden, ligesom virksomhed og selvstændig skal være registreret i henholdsvis CVR-registret (senest pr. 1. feb. 2020) og CPR-registret.
 • Kompensationen dækker op til 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden, i forhold til det seneste regnskabsårs gennemsnitlige omsætning. Dog højst kr. 23.000,- månedligt. Ved flere ejere gælder det pr. CPR-nummer, og har den selvstændige en medarbejdende ægtefælle, kan den månedlige kompensation maksimum udgøre kr. 46.000,-.
 • Kompensationen er skattepligtig og kan højest gives i op til tre måneder i perioden fra d. 9. marts til 9. juni.
 • Ordningen er relativt kompliceret, og vi vil klart anbefale at gennemgå mulighederne med din revisor.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Ordningen er baseret på følgende principper: 

 • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
 • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.)
 • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct., dog kompenseres virksomhede som er påbudt fuldt lukke 100 pct.
 • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
 • Hvis omsætning viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter i en periode med stor omsætningsnedgang. Der kompenseres efter en trappe, hvor der ved 80-100 pct. omsætningsnedgang kompenseres 80 pct., ved 60-80 pct. omsætningsnedgang kompenseres 50 pct. og ved 40-60 pct. omsætningsnedgang kompenseres 25 pct. Er virksomheden påbudt fuldt lukket kompenseres 100 pct. 

Kompensationen kan i perioden maksimum udgøre kr. 60 mio. pr. virksomhed, og er de faste udgifter på mindre end kr. 25.000, er det ikke muligt at søge kompensation.

Ansøgningen skal efter teksten vedlægges en revisorerklæring. Pakken er også relativt kompliceret, og vi anbefaler også her at tage fat i din revisor hurtigst muligt. 

Øvrige tiltag fra regeringen

Udover de to kompensationspakker har regeringen præsenteret seks yderligere supplerende tiltag, med samme formål at hjælpe virksomheder og lønmodtagere bedst muligt gennem coronakrisen. Her har du et kort overblik over de seks tiltag:

 • Øget adgang til eksportkredit: Der oprettes en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit, som skal give mulighed for nye lån for 1,25 mia. kr. til mindre og mellemstore eksportvirksomheder.
 • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger: For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. For små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. Dertilhørende også en tabsramme på ca. 5 mia. kr., som skal facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.
 • Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne: Skal bidrage til at bringe virksomheder, og dermed lønmodtager, bedst muligt igennem krisen. Initiativet gælder i staten, og regeringen indgår dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
 • Statslig garanti til Rejsegarantifonden: Skal sikre hjælp til rejseselskaberne ved at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. kr.
 • Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge: Skal sikre mere lempelige vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende periode.
 • Øgede lånemuligheder for elever og studerende: Skal give mulighed for studerende og elever på ungdomsuddannelserne kan optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de allerede gældende muligheder.

Ansøgning og yderligere informationer

Virksomheder vil kunne søge om kompensation via Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal www.virksomhedsguiden.dk

Du kan også se mere på Finansministeriets hjemmeside om de to kompensationspakker og bl.a. hvilke krav, der stilles til dokumentationskrav, hvordan forholdene er for freelancere og øvrige detaljer i relation til kompensationsordningerne. 

Her er der ligeledes uddybende information at hente vedrørende øvrige ovennævnte tiltag fra regeringen.

Læs også

 

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share