Beskatning som selvstændig

Personlig indkomst, kapitalafkastordning eller virksomhedsskatteordning? Driver du virksomhed i personligt regi, har du mulighed for at vælge mellem flere beskatningsformer:

  • Overskud før renter medregnes som personlig indkomst, mens nettorenter behandles som anden kapitalindkomst
  • Valg af kapitalafkastordningen giver mulighed for at overføre en del af overskuddet fra virksomheden til kapitalindkomst. Det kan være en fordel, hvis nettokapitalindkomsten i øvrigt er negativ, idet beskatningen herved samlet bliver lavere
  • Valg af virksomhedsskatteordningen, hvor hele overskuddet fra virksomheden inkl. renter overføres som personlig indkomst, og hvor der er særlige regler for betaling af skatter.

Mange selvstændige vælger at lade sig beskatte efter virksomhedsskatteordningen og dermed overføre overskuddet som personlig indkomst. Efter disse regler skal du kun betale 22% aconto af den del af det skattemæssige resultat, der opspares i virksomheden.

Hvornår kan man anvende virksomhedsordningen?

Regnskabsmæssigt skal der være adskillelse af privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Der er en række oplysningskrav i forbindelse med bogholderiets opstilling, særlige krav til visning af overskudsdisponering mv. i skatteregnskabet, særlige oplysningskrav ved indsendelse af virksomhedens regnskab til skattemyndighederne mv.

Hvis det efter indgivelse af selvangivelsen viser sig, at det er uhensigtsmæssigt at anvende virksomhedsordningen, er der mulighed for at fortryde beslutningen helt frem til den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af det pågældende indkomstår. Der er modsat også mulighed for at fortryde, hvis virksomhedsordningen ikke har været anvendt.

Hvordan fungerer ordningen i praksis?

Under virksomhedsskatteordningen opgøres virksomhedens indkomst stort set på samme måde som efter skattelovgivningens almindelige regler.

Skatteberegningen er anderledes. Virksomhedens overskud reduceres med renteudgifter - herved får renteudgifter en skattemæssig fradragsværdi på op til ca. 51% (mod en skatteværdi på ca. 26% uden for ordningen). Opspares hele eller dele af virksomhedens overskud, skal det opsparede overskud kunne beskattes med en foreløbig skat på 22%. Det er således en væsentlig likviditetsbesparelse, der kan anvendes til nye investeringer i virksomheden. Når det opsparede overskud senere hæves, bringes den endelige skat op på de sædvanlige ca. 51% (topskat).

Valg af beskatningsform

Det beror på en konkret vurdering, om det er en fordel at benytte virksomhedsskatteordningen og overføre overskuddet som personlig indkomst. Eller om det bedre kan betale sig at benyte kapitalafkastordningen. En tommelfingerregel er, at det er en fordel, hvis overskuddet af virksomheden overstiger topskattegrænsen, og der er mulighed for opsparing, og/eller der er væsentlige nettorenteudgifter mv. i virksomheden, som via virksomhedsskatteordningen kan få en højere fradragsværdi (op til 51%).

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere, hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share