Virksomhedsværdi

Hvad er værdien af en virksomhed?

Uanset om en virksomhed er personligt ejet, eller den er drevet i et selskab, er værdiansættelsesproblematikken principielt den samme. Handelsprisen for en virksomhed er den pris, som en sælger og køber, der er uafhængige af hinanden, kan enes om at handle til. Alle andre værdiansættelser vil være mere eller mindre teoretiske.

Det, som en køber vil betale for, er en indtjeningsevne. Hvis en virksomhed ikke giver et afkast, der er større end forrentning af den indskudte kapital med tillæg af et passende vederlag for ejerens arbejdsindsats, har virksomheden principielt ingen værdi. I så fald vil en potentiel køber jo kunne oppebære samme økonomiske fordel ved lønnet arbejde. Hvis derimod virksomheden giver et afkast ud over det, der svarer til arbejdsindsatsen og afkastet af investeret kapital, har virksomheden en værdi. Dette meroverskud skal altså kapitaliseres under hensyn til blandt andet:

  • Virksomhedens fremtidsudsigter (trusler og muligheder)
  • Stabiliteten af indtjeningen
  • Renteniveau.

Principielt vil en sælger betinge sig en pris for virksomheden, der gør, at han kan opnå et afkast af salgssummen, der svarer til virksomhedens meroverskud, altså overskud ud over afkast af kapitalen og vederlag for arbejdsindsats. En potentiel køber vil imødegå dette synspunkt med en argumentation om, at afkast af en kapital bundet i eksempelvis obligationer er risikofri, mens afkast fremkommet gennem en virksomheds indtjening er mere risikofyldt. Han vil derfor ved sin kapitaliseringsberegning indlægge en højere kalkulationsrente, end sælger vil, og derfor nå frem til en lavere værdi af virksomheden.

En anden metode for værdiansættelse af virksomheden er at gennemgå de enkelte aktiver og passiver i regnskabet for at se, om der er mer- eller mindreværdier i forhold til de bogførte værdier. Denne metode kaldes substansværdimetoden. Ved denne metode kan man komme til det resultat, at værdien af virksomhedens aktiver minus gæld er positiv, selvom virksomheden giver underskud. I det tilfælde må en konklusion - lidt firkantet sagt - være, at virksomheden kun bør overtages med salg af enkeltaktiver for øje, og dermed indkassering af realisationsavancer, og en sådan kannibalisering er næppe det typiske formål med et generationsskifte.

Hvor man kommer frem til, at virksomhedens handelsværdi er højere end den bogførte egenkapital, kan der ud over merværdier på særligt materielle anlægsaktiver være tale om en goodwill. Ved køb af en virksomhed, der er personligt ejet, vil goodwill fremgå af købsdokumentet. Er virksomheden et selskab, fremgår goodwillværdien ikke direkte, men kommer kun til udtryk ved, at handelsværdien for aktierne/anparterne er højere end virksomhedens bogførte egenkapital.

Mange faktorer kan i øvrigt påvirke en virksomheds værdi, eksempelvis:

  • Afhængighed af nuværende ejer/leder
  • Afhængighed af enkeltkunder eller leverandører

begge i negativ retning - og i positiv retning eksempelvis:

  • Værdi af særlige rettigheder, varemærker, patenter, licensaftaler etc.
  • Generelt godt omdømme.
in
Share
f
Share
Share