Regeringen foreslår lempelse af generationsskiftebeskatningen

Beierholm-lempelse-af-skatteregler-generationsskifte.jpg

Oplægget indeholder en række forslag af skattemæssig betydning, herunder 3 som vil have indvirken på beskatningen ved gennemførelse af generationsskifter. Derudover indeholder oplægget en sanering af erhvervsstøtten, der navnlig har betydning for den skattemæssige behandling af computersoftware, know-how og patentrettigheder samt forsknings- og udviklingsomkostninger.

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Regeringen foreslår, at bo- og gaveafgiften nedsættes fra de nuværende 15% til 10%.

Nedsættelsen vil få betydning for overdragelse af erhvervsvirksomheder både som arv og gave. Nedsættelsen vil omfatte erhvervsvirksomheder, som vil kunne overdrages med skattemæssig succession. Det vil sige virksomheder, hvor mindre end 50% af virksomhedens indtægter eller aktiver vedrører passiv kapitalanbringelse (f.eks. obligationer, gældsbreve m.v.).

Disse såkaldte ”pengetanke”, der primært består af passiv kapitalanbringelse, vil således ikke være omfattet af den nedsatte bo- og gaveafgift.

Som et led i den foreslåede nedsættelse foreslås der også indført en række værnsregler med det formål at sikre, at det ikke er muligt at opnå nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved en kortvarig omlægning af passiv formue til en erhvervsvirksomhed i forbindelse med arven eller gaven.

Disse værnsregler vil bl.a. medføre, at der stilles krav om, at overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, og at erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år. Værnsreglerne må i store træk forventes at svare til dem, som også var gældende i perioden 2016-2019, hvor satsen for bo-og arveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder også var nedsat.

Ændringen i afgiftssatserne foreslås ændret med virkning fra 1. oktober 2024.

Beierholm-finansiel-rådgivning-opsparing.jpg

Retskrav på skematisk værdiansættelse

Ved generationsskifte skal værdien af den overdragne virksomhed fastsættes til handelsværdien, når bo- og gaveafgiften skal beregnes. Til brug herfor findes en række cirkulærer, som indeholder en skematisk anvisning på, hvorledes værdiansættelsen beregnes.

Udgangspunktet er dog i dag, at skattemyndighederne i praksis kan vælge at se bort fra en sådan skematisk værdiansættelse, hvis skattemyndighederne finder, at en anden værdiansættelsesmetode giver et mere retvisende billede af værdien. Dette giver ofte anledning til stor usikkerhed om værdiansættelsen og dermed de afgiftsmæssige konsekvenser af et generationsskifte.

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” indføres imidlertid et retskrav på anvendelse af en skematisk værdiansættelse ved generationsskifte af en erhvervsvirksomhed inden for den nære familie. Den skematiske værdiansættelse skal altid kunne anvendes som beskatningsgrundlag ved opgørelse af bo- og gaveafgiften, når der overdrages ejerandele i en erhvervsvirksomhed.

Regeringens forslag indebærer, at der tages udgangspunkt i de nuværende cirkulærer, men at goodwillen fremadrettet beregnes på baggrund af virksomhedens historiske tal for de seneste 5 år, mens der i dag kun anvendes en 3-årig horisont.

Derudover indføres en klar skematik ift. levetiden på virksomhedens goodwill baseret på virksomhedens historiske afkast af den investerede kapital og vækst i omsætning med en øvre grænse på 15 år. Der lægges dog op til, at det nuværende udgangspunkt med en levetid for goodwillen på 7 år fastholdes.

Retskravet på den skematisk værdiansættelse vil kunne gælde ved beregning af bo- og gaveafgift og f.eks. ikke ved opgørelse af en eventuel avancebeskatning ved overdragelsen. Sker overdragelsen ikke ved succession, kan der som følge heraf være forskel på overdragerens afståelsessum og modtagerens anskaffelsessum.

Retskravet på en skematisk værdiansættelse foreslås indført med virkning fra 1. oktober 2024.

Beierholm-bæredygtighed-netværk-SMV-HERO

Overdragelse af ejendoms-virksomheder med succession

Med regeringens udspil ”Et stærkere erhvervsliv” bliver det muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med succession – og dermed lade næste generation overtage skatteforpligtelsen.

Skattemæssig succession indebærer, at den avancebeskatning, der almindeligvis bliver udløst, når personer overdrager en virksomhed, ikke bliver udløst på tidspunktet for overdragelsen. I stedet indtræder modtageren i overdragerens skattemæssige stilling, hvorved beskatning som udgangspunkt udskydes til det tidspunkt, hvor modtageren afstår virksomheden.

Efter de nuværende regler er succession ikke mulig for virksomheder, hvor mindst 50% af virksomhedens indtægter eller aktiver vedrører passiv kapitalanbringelse - som f.eks. fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign. For sådanne virksomheder udløses derfor beskatning af en eventuel avance.

Med regeringens forslag skal aktiv virksomhed med udlejning af fast ejendom ikke længere betragtes som passiv kapitalanbringelse i relation til reglerne om overdragelse med succession. Det vil dermed være muligt at overdrage ejendomsvirksomheder med succession. Ændringen indebærer således en lempelse af beskatningen ved generationsskifte af ejendomsvirksomheder og vil både omfatte ejendomsselskaber og personligt ejede ejendomsvirksomheder.

Hvad begrebet ”aktiv virksomhed med udlejning” konkret omfatter, fremgår ikke nærmere af de udsendte oplæg. Der må dog givet nok sondres mellem passive ejendomsinvesteringer og aktiv udlejningsvirksomhed.

Modsat de øvrige initiativer omkring generationsskiftebeskatningen foreslås denne ændring først implementeret med virkning fra 1. januar 2025.

Forhøjelse af fradrag

Forknings- og Udviklingsomkostninger samt afskaffelse af straksfradrag for software, patenter og know-how

For selskaber er der lagt op til mindre ændringer.

Forsknings- og Udviklingsomkostninger forhøjes fra 110% i 2026 til 120% i 2028, når forslaget er fuldt indfaset. Det lægges tillige op til, at der indføres et loft på mia.DKK 1 for Forsknings- og Udviklingsomkostninger, som kan fradrages med den forhøjede sats.

Beierholm hilser forslaget velkommen og håber, at der i lovarbejdet samtidig skabes klarere rammer for anvendelsen af fradraget, således at nogle af de eksisterende uklarheder om reglernes anvendelse kan ryddes af vejen. 

Endelig lægger regeringen op til, at det ikke længere skal være muligt at straksafskrive udgifter til computersoftware. Fremadrettet skal computersoftware afskrives med 25% årligt som andre driftsmidler. Tilsvarende lægges der op til at fjerne straksfradrag for patenter og know-how, der fremadrettet skal afskrives med 1/7 årligt, som vi kender det fra andre immaterielle rettigheder.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.