Nye regler om generationsskifte

Regeringen har fremlagt en ny generationsskiftepakke, hvor vilkårene for generationsskifte forbedres. Det bliver muligt at opnå en nedsættelse på gaveafgiften fra 15% til 10% og anvende en skematisk værdiansættelse i stedet for handelsværdien.
 

De nye regler, der forventes at træde i kraft fra 1. oktober 2024, medfører både en besparelse på gaveafgiften og en forudberegnelighed ved fastsættelse af størrelsen af afgiften.

Kriterier for nedsættelse af gaveafgift

Nedsættelsen på gavegaveafgiften kan opnås, hvis:

  • Virksomheden er successionsegnet, dvs. den overdragne virksomhed er en aktiv driftsvirksomhed eller aktiv med udlejning af fast ejendom
  • Gaveafgiften betales kontant i forbindelse med overdragelsen
  • Gavegiver har ejet virksomheden mindst et år forud for overdragelsen
  • Gavegiver, eller en nærtstående, har været en del af virksomhedens ledelse i et år.

Betingelserne svarer til de tidligere betingelser for nedsat gaveafgift i perioden 2016-2019.

Hvis betingelserne ovenfor er opfyldte, nedsætte gaveafgiften ved overdragelsen med 5% - fra 15% til 10%.

Ved beregningen af gaveafgiften er der nu retskrav på at anvende en skematisk værdiansættelsesmodel i stedet for handelsværdien. Den skematiske værdiansættelsesmodel kan anvendes, selvom der er andre indikationer på den reelle handelsværdi.

Den overdragne virksomhed må dog ikke afstås i en periode på 3 år fra overdragelsen. En afståelse medfører en forholdsmæssig forhøjelse af gaveafgiften til 15% og en genberegning af værdiansættelsen til handelsværdien.

Hvis successionsreglerne anvendes, overtager næste generation skatten. Det er muligt at kompensere dem herfor ved gaveafgiften. Hvis successionsreglerne anvendes, udløser overdragelsen ikke afståelsesbeskatning hos overdrageren.

Beierholm_Corporate_Finance

Afslutning

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til den nye generationsskiftepakke.