Nærtbeslægtede

Særligt om værdiansættelse ved handel mellem nærtbeslægtede

Som nævnt vil kun en uafhængig sælger og køber finde handelsprisen. Derfor blander skattemyndighederne sig heller ikke i de værdier, uafhængige parter handler til. Kun hvis der af skattemæssige grunde sker omflytning af værdier fra et aktiv til et andet, blander skattevæsenet sig.

Det modsatte er imidlertid tilfældet i handler mellem parter, der kan tænkes at have interessesammenfald. Det kan være handel mellem familiemedlemmer, eller det kan være i forbindelse med omdannelse fra personlig virksomhed til selskab. I disse situationer udviser skattemyndighederne stor opmærksomhed omkring værdiansættelsen. Skattemyndighederne påser, at handel sker til handelsværdier, altså de priser, hvortil der ville være handlet med fremmede. Dog har man for visse aktiver valgt at acceptere skematiserede regler. Dette gælder for eksempel ved handel med fast ejendom, hvor myndighederne normalt ikke kritiserer handler mellem parter med interessesammenfald, hvis dette sker inden for +/- 15% af seneste ejendomsværdi. Et andet tilfælde er goodwill, hvor skattemyndighederne normalt accepterer en værdiansættelse baseret på virksomhedens indtjeningsevne gennem de seneste 3 år - med en vis skelen til virksomhedens udviklingstendens. For såvidt angår goodwill, er der i en del brancher nogle kutymer, som skattemyndighederne også accepterer, fordi disse principielt også er baseret på skematiske regler eller langvarig praksis.

in
Share
f
Share
Share