Valg af etablering

Valg af etableringsform i udlandet

En lang række faktorer vil være afgørende for virksomhedens valg af etableringsform i den fremmede stat. Virksomhedens analyse af dens stærke og svage sider set i forhold til det internationale marked vil indgå som væsentlige elementer heri.

I forbindelse med virksomhedens stillingtagen til, hvilken form etableringen skal gennemføres under, vil en stor del af opgaven være at finde partnere eller samarbejdspartnere.

Endvidere vil virksomhedens internationale profil og dens produktprogram være en afgørende faktor i dette valg. Hvis virksomheden allerede har internationaliseret en del af sin afsætning, vil den formentlig have klarlagt sin internationale markedsføringsstrategi under hensyntagen til den internationale efterspørgsel og konkurrence.

Endelig - men ikke mindst - vil de økonomiske forhold spille en væsentlig rolle i virksomhedens valg af etableringsform. Investeringen vil normalt være betinget af et forventet afkast af den investerede kapital, set over en kortere eller længere tidshorisont.

Ved valg af etableringsform spiller mange faktorer som nævnt ind, og den økonomisk optimale løsning kan tænkes forkastet ud fra mindre kvantificerbare motiver. Eksempelvis kunne en økonomisk analyse komme til det resultat, at virksomhedens ageren på et givent marked bedst kunne ske som et rent handelsselskab, men andre forhold (støtteordninger, det pågældende lands ønske eller krav om arbejdspladser etc.) kunne medføre, at man vælger at etablere produktion på stedet, selv om denne løsning på kort sigt ikke er den optimale.

in
Share
f
Share
Share