Forskellige etableringsformer

Forskellige etableringsformer på et fremmed marked

 

Agentur

En i formen simpel måde at være repræsenteret på et fremmed marked er gennem en agentaftale. Agentaftalen skal udformes med omhu og altid under medvirken af en lokal advokat, således at både agent og agenturgiver er helt på det rene med aftalens juridiske konsekvenser, herunder ikke mindst omkostningerne ved at komme ud af en agentaftale. Mange virksomheder er gennem tiderne blevet overrasket over omfanget af erstatning til en agent ved ophævelse af aftalen.

Agentaftalen skal blandt andet tage stilling til følgende forhold:

 • Aftalens geografiske dækningsområde
 • Markedsføringsindsats, og hvem der betaler denne
 • Salgsvilkår, herunder minimumssalg
 • Afregning af salget
 • Beregning og afregning af agentprovision
 • Informationspligt begge veje
 • Konkurrenceklausul
 • Eventuelle underagenter og forholdet til disse
 • Reklamation fra kunder
 • Aftaleperioden og forhold omkring ophør af aftalen, herunder ophør i utide
 • Værneting for aftalen, altså hvilken juridisk myndighed, der afgør eventuelle tvister.

En internationalisering alene gennem en agentaftale må siges at være relativt svag, men til gengæld er både ledelsesmæssige og økonomiske forpligtelser til at overse, hvis agentaftalen er korrekt udformet.

Hvad angår det skattemæssige, vil et agentur som altovervejende hovedregel ikke blive betragtet som et fast driftssted, og et agentur har således ingen skattemæssige konsekvenser for virksomheden.

Repræsentationskontor

Et repræsentationskontor har til formål at udføre forberedende, hjælpende eller kontaktformidlende funktioner - uden at drive virksomhed som fast driftssted, eller med selvstændig ledelse. Repræsentationskontoret kan være støtte for egen salgsorganisation, og kan være fasen før etablering af filial/dattervirksomhed. For repræsentationskontorer gælder som for agenturer, at der som altovervejende hovedregel ikke vil være skattemæssige konsekvenser forbundet hermed.

Som fast driftssted anses steder, hvorfra en virksomhed drives helt eller delvist, typisk filialer, afdelinger m.v. Der stilles generelt to betingelser for, at der kan siges at være tale om et fast driftssted, nemlig dels at stedet er "fast", og dels at der derfra drives virksomhed, principielt som dette sker på "hovedkontoret".

Et sted er som hovedregel fast, hvis der findes lokaler, indretninger m.v., der benyttes til udøvelsen af virksomheden. Aktiviteten fra dette sted skal have et vist omfang og intensitet, idet rene lagre samt hjælpende og forberedende aktiviteter ikke i sig selv kan begrunde fast driftssted.

Foreligger der fast driftssted, vil der indtræde skattepligt til det land, hvori driftsstedet er beliggende. Skattepligten vil dog kun omfatte driftsstedets indtægter og udgifter (begrænset skattepligt).

Egen salgsorganisation

Opbygning af egen salgsorganisation i et fremmed land kræver mange ressourcer, men en godt opbygget organisation, som man selv har direkte indflydelse på, er til gengæld også en langt mere slagkraftig funktion end repræsentation gennem agent eller repræsentationskontor.

En egen salgsorganisation kan i visse tilfælde hensigtsmæssigt opbygges gennem franchiseaftale, hvor franchisetager markedsfører og sælger virksomhedens produkter og ydelser gennem et specielt defineret koncept, der sikrer ensartethed. Franchiseløsningen er mindre kapitalkrævende end egen salgsorganisation, men til gengæld afgives en del af den avance, der kunne være tjent, til franchisetager, der principielt driver sin egen virksomhed mod at aflevere en franchiseafgift til franchisegiver. Franchiseløsningen ses mest anvendt i detailledet ved massedistribution af produkter med specielle kendetegn. For franchiseaftaler gælder en række af de forhold, der er omtalt ovenfor under agentaftaler, men da graden af involvering i et franchiseforhold er endnu mere dybtgående end i et agentur, kræves yderligere skærpet opmærksomhed ved formulering af samarbejdsaftaler og ved fastlæggelse af, hvilke retsregler der bringes i anvendelse i tilfælde af tvister.

En særlig afart af "egen" salgsorganisation er den situation, hvor en virksomhed - f.eks. af konkurrencemæssige hensyn - foretager direkte salg i den fremmede stat ved lokal momsrepræsentant, f.eks. en speditør. I disse tilfælde bliver den danske virksomhed registreret hos toldvæsenet i den fremmede stat, og fakturerer kunden direkte med den pågældende stats moms.

Joint venture

Hvis etableringen i et fremmed land sker i samarbejdet med en eller flere - typisk lokale - parter, er der tale om et joint venture. Visse stater stiller krav om lokalt ejerskab, så her er der intet valg, mens det i andre situationer kan være virksomhedens eget valg, om man vil involvere andre parter. Lokal involvering vil i mange tilfælde være en god ide. Til trods for at eksempelvis EU-landenes erhvervsliv fungerer efter nogenlunde ensartede regler, har mange erfaret, at etablering i for eksempel Frankrig kan være en overordentlig vanskelig og risikofyldt proces uden samarbejde med lokale partnere, hvis forretningsmæssige og kulturmæssige baggrund kan lette en etablerings- og udviklingsproces væsentligt.

Et joint venture kan have flere juridiske former. Der kan for eksempel være tale om et interessentskab mellem moderfirmaerne, eller mellem til lejligheden af hver part oprettede selskaber med begrænset hæftelse, eller blot et fælles aktie- eller anpartsselskab i det pågældende land.

in
Share
f
Share
Share