Vinterhjælp til de stigende energipriser

Som følge af en bred politisk aftale om at hjælpe danskerne i forbindelse med de stigende energipriser har Folketinget aftalt den såkaldte vinterhjælp. Ændringerne er rettet mod både virksomheder og private. Enkelte dele af aftalen er gennemført som en hastevedtaget lov.

Beierholm-el-til-opvarmning.jpg

Vinterhjælpen aftalen indeholder flere elementer, bl.a.:

 • Mulighed for afdrag på el-, gas-, og fjernvarmeregninger for private
 • Mulighed for afdrag på el- og gasregninger for virksomheder
 • Lavere elafgift i 1. halvår af 2023
 • Lavere elafgift for flere med varmepumpe
 • Sænkning af eltariffer
 • Bedre forsyning af træpiller
 • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr
 • Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen
 • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme
 • Forøgelse af pulje til etableringsstøtte
 • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet.

I den hastevedtagede lov er bl.a. sænkningen af elafgiften pr. 1. januar 2023 gennemført.

Lavere elafgift i 1. halvår 2023

Aftalen omfatter en sænkning af elafgiften i 1. halvår 2023 fra 69,7 øre pr. kWh til 0,8 øre pr. kWh. Derved kommer alle husstande til at betale DKK 0,08 pr. kWh af hele forbruget. Helårshuse og sommerhuse, der i BBR er registreret som elopvarmede, får alene gavn af sænkningen af elafgiften på forbruget op til 4.000 kWh, som der hidtil er blevet betalt fuld afgift af.

Også ikke momsregistrerede virksomheder og virksomheder med delvis fradragsret for moms vil få gavn af den lavere elafgift i 1. halvår af 2023, mens momsregistrerede virksomheder fortsat vil kunne få godtgørelse af elafgiften, hvilket reelt betyder, at der kun betales elafgift med DKK 0,04 pr. kWh.

Fra 1. januar 2023 omfattes liberale erhverv også af muligheden for godtgørelse af elafgift.

Lavere eltarif

Energinet opkræver eltarif for anvendelse af elnettet. Energinet havde varslet en stigning på 3,1 øre pr. kWh. Som følge af aftalen er det hensigten, at elnettariffen ikke må hæves, og derfor forbliver på 11,2 øre pr. kWh i 2023.

EU-godkendelse

Nogle af aftalens elementer skal i større eller mindre omfang godkendes af EU, hvorfor det endnu ikke kan fastslås, hvor mange af aftalens elementer, ud over den ekstra børne- og ungeydelse og nedsættelse af elafgiften, der lader sig gennemføre.

Beierholm-Energiafgifter-energi-anvendt-til lys

Mulighed for afdragsordning

Ved aftalen får både private og virksomheder mulighed for at ansøge om en afdragsordning for en del af de højere energiregninger, der kommer de næste 12 måneder. Afdragsordningerne giver mulighed for at afdrage den højere udgift over 4 år, og at 1. afdrag først skal betales 12 måneder efter, at ordningen har løbet et år.

Private husholdninger

For private vil den del af regningerne for el og gas, som man modtager efter 1. november 2022 og et år frem, og som er højere end regningen for 4. kvt. 2021, kunne komme med i afdragsordningen. For fjernvarme vil det dog være de regninger, der modtages efter 1. januar 2023.

Eksempel 

Elregning 4. kvt. 2021 - faktureret 28. januar 2022

DKK 1.500
Elregning 4. kvt. 2022 – faktureret 28. januar 2023DKK 4.000
Andel omfattet af ordningenDKK 2.500
Første afdrag28. januar 2025

 

For husholdninger vil det betyde, at der kan ansøges om afdragsordning for den del af energiprisen i 2023, der overstiger:

GasDKK 15,45 pr. m3
El*DKK 2,18 pr. kWh
FjernvarmeDKK 1,44 pr. kWh

* Prisen er korrigeret for ændret elafgift

Virksomheder

I aftalen ligger der, at der skal oprettes 2 ordninger for virksomheder. En generel ordning for virksomheder og en særlig ordning for energiintensive virksomheder. En virksomhed vil blive anset for at være energiintensiv, hvis den anvender 3% af sin omsætning til energiforbrug i 2021.

Efter den generelle ordning vil virksomheder kunne udskyde betalingen af den del af el- og/eller gasregningen, der overstiger de takster, der også gælder for husholdninger - dog maksimalt m.DKK 15. Det samme gælder for virksomheders forbrug af fjernvarme, hvor der dog maksimalt vil kunne udskydes betalingen med m.DKK 3,75.

For energiintensive virksomheder vil 50% af ekstraprisen kunne udskydes, når prisen er dobbelt så høj som gennemsnittet af prisen i 2021. Virksomhederne vil maksimalt kunne udskyde m.DKK 190.

Ansøgning om afdragsordning

Ifølge den politiske aftale skal både husholdninger og virksomheder ansøge om at blive omfattet af ordningen.

For at kunne blive omfattet af ordningen med delvis udskydelse af betalingen og muligheden for at afdrage over 4 år, skal private og virksomheder, omfattet af den generelle ordning, ansøge om udskydelse hos deres energiselskab, mens energiintensive virksomheder skal ansøge direkte hos Erhvervsstyrelsen.

Tilbagebetaling

Tilbagebetalingen af de udskudte prisstigninger på el, gas og fjernvarme skal ske over en 4-årig periode, som begynder 12 måneder efter, at den 12-måneders periode med prisstigninger er udløbet.

Udover at tilbagebetale den udskudte merudgift til el, gas og fjernvarme, skal der betales en rente af det udskudte beløb. For private husholdninger vil renten være på ca. 2%, mens renten for virksomheder vil være på ca. 4,4%.

Afsluttende bemærkninger

Da der er tale om en politisk aftale, hvor elementer skal godkendes af EU, og herefter udmøntes i lovgivning, er det uvist, om aftalen lader sig gennemføre pr. 1. november 2022, som Folketingets partier har varslet.

Det er således fortsat uvist, om danske husholdninger og virksomheder får en håndsrækning til at overkomme de stadigt stigende energipriser, og i hvilket omfang.

 

Hvis du har spørgsmål eller har behov for assistance, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.