Risikospredning er nøglen til et stabilt afkast

Beierholm - korrekt strategi ved valg af aktier.jpg

Risikospredning er strategien, der styrer, hvordan du eksponeres for risiko. Det handler ikke om at fjerne alt risiko. Vil du have et afkast, følger der risiko med. Det handler om at sprede sig på forskellige former for risici. Kort sagt om ikke at putte alle sine æg i samme kurv, men fordele sig på forskellige aktiver og derigennem opnå et mere stabilt langsigtet afkast.

Aktier og risiko

Investerer du i aktier, er der stor forskel på, om du køber en investeringsfond med 300 aktier, eller om du køber tre forskellige enkeltaktier. Du skal forholde dig til en generel systemisk risiko på det samlede aktiemarked og til en specifik på de enkelte aktieselskaber. 

Førstnævnte eksponeres du for, uanset om du har få eller mange aktier, mens den selskabsspecifikke risiko, indeholdt i de enkelte aktier, især er relevant, hvis du har få aktier. Med enkeltaktier kan du være heldig eller uheldig, men investerer du i en fond, der er bred nok, vil du opnå et afkast, der følger markedet. 

Der findes også fonde med færre aktier, udvalgt efter bestemte kriterier, hvor du opnår en vis spredning, men samtidig kan være målrettet med din investering. F.eks. tech aktier eller amerikanske aktier. Nasdaq 100 er et eksempel på et relativt smalt indeks. Vores eget C25 indeks er faktisk også relativt smalt, da der kun er 25 aktier, og enkelte sektorer fylder relativt meget.  
 

I de fleste porteføljer bliver risikoen for høj, hvis spredningen kun sker mellem aktier...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Vækst, value og valuta

En af de overordnede kategoriseringer på aktiemarkedet er opdelingen i vækst- og valueaktier, som klarer sig forskelligt alt efter, hvilken retning verdensøkonomien bevæger sig i. I forhold til risikospredning kan det derfor være en god ide at have begge dele repræsenteret i porteføljen og have muligheden for at rebalancere imellem dem. 

En anden faktor er størrelsen på selskaberne som small cap og large cap, eller små og store selskaber. Her kan der også komme perioder, hvor markederne favoriserer enten de store eller små og dermed kan en spredning herimellem også bidrage positivt til det risikojusterede afkast.

Spredning af risiko kan også ske i form af valuta. Valutakurserne stiger og falder med jævne mellemrum på diverse valutaer og det bidrager derfor også til spredning af risiko. Hvis eksempelvis aktierne falder, men dollaren stiger, vil det minimere tabet på dine aktier, hvis du i din portefølje har globale aktier, hvor der typisk er en overvægt i amerikanske aktier.

Når du investerer i aktier, kan du altså sprede din risiko i forhold til både antallet af selskaber, fordeling på sektorer, geografi og også forskellige ”faktorer” som value vs. vækst og large cap vs. small cap. Så at have en portefølje med fem danske aktier og en enkelt global fond er sjældent nok, men ses alligevel ofte hos private investorer.

Obligationer som modvægt til aktier

I de fleste porteføljer bliver risikoen for høj, hvis spredningen kun sker mellem aktier. Derfor vil der typisk også indgå obligationer. Disse kommer også med risici, enten i form af renterisiko, kreditrisiko og/eller valutarisiko.

Obligationer fra en meget kreditværdig udsteder, og med lang løbetid, har historisk været et godt modspil til aktierne. Det kan være danske realkredit- og statsobligationer, eller f.eks. amerikanske og tyske statsobligationer. Udover sikre obligationer, findes også High Yield (højrente) obligationer, hvor renten, men også risikoen, er højere og obligationerne har derfor andre karakteristika, der kan minde mere om aktierne.

Er der optur i økonomien, klarer aktierne sig typisk godt. Men når der kommer uro eller økonomien bremser op, eller der opstår en krise, så søger investorerne i højere grad mod de mere sikre obligationer. Altså er der et modsatrettet forhold mellem aktier og sikre obligationer, og derfor opnår du en mere stabil portefølje, hvis du har begge. Klarer økonomien sig ok, men ikke prangende, kan High Yield obligationerne være at foretrække, da de stadig giver en høj rente, uanset at udstederne kun klarer sig ”lidt godt”. 
 

Bestil en gratis investeringsanalyse

Kan dit afkast optimeres? Betaler du for meget i investeringsomkostninger? Med en indledende investeringsanalyse giver vi dig et klart og uvildigt svar på, om der er optimeringspotentiale i din investeringsløsning. Gratis og uforpligtende.

Læs mere om vores investeringsanalyse
Beierholm-Finansiel-Rådgivning-data2

Fordelingen er vigtig

I den sammenhæng skal du være bevidst om, hvordan de to agerer i forhold til hinanden.  Hvis aktierne falder 10 pct., så stiger obligationerne ikke med samme 10 pct., men måske nærmere 2 pct. Derfor bør du som udgangspunkt have 4-5 gange så mange obligationer, som du har aktier, hvis du skal forsøge at være risikoneutral.

Der vil være undtagelser, f.eks. perioder hvor både obligationer og aktier falder. Vi ser det nu pga. den stigende inflation og rente. Det er ikke overraskende, da både aktier og obligationer i en lang periode er steget samtidig, mens renten var faldende. Det er i disse situationer, hvor begreber som alternativer og hedgefonde ofte bringes i spil som yderligere risikospredning. 

Den klassiske fordeling mellem aktier og obligationer giver altså ikke den optimale risikospredning alene. Derfor bør du også kigge mod andre aktivklasser, og grundigt overveje om også mere illikvide aktiver skal inkluderes. 

Ejendomme, hedgefonde og andre alternativer

Ejendomme er en af de klassiske alternativer og en god aktivklasse, særligt for den langsigtede investor, da der er en vis inflationsbeskyttelse deri. Ejendomme har fået lidt konkurrence fra investering i særligt vedvarende energi, hvor vindmølle og solcelleprojekter kan give lidt af de samme egenskaber. Men der er forskel, og ejendomme er klart mere ”gennemtestede”, og har med stor sandsynlighed en værdistigning over tid.

Ejendomme og andre reale aktiver er ofte illikvide i den forstand, at man ikke bare lige kan sælge en ejendom eller solcellepark fra dag til dag og så få sine penge fri. Og er man investeret sammen med andre, er der ofte en målsætning for, hvornår aktivet forsøges solgt, men ikke nogen garanti. 

I kategorien alternativer finder vi også Hedgefonde, som er fonde med meget brede mandater. De kan have strategier, hvor der spekuleres i at aktierne falder, eller hvordan en aktie udvikler sig i forhold til en anden. De er ofte gearede og kan spekulere i obligationer, renteudvikling, kreditspænd og mange andre forskellige strategier. Her skal du finde nogle strategier, som opfører sig anderledes end de traditionelle aktier og obligationer, så du opnår yderligere spredning og stabilitet i din portefølje. Det er ikke uden risiko, men det er en anden risiko. 

Du kan påregne end ”præmie” i form af lidt højere forventet afkast på investeringer som er illikvide, og så er der også noget psykologi i, at du har afklaret med dig selv, at de ikke kan sælges fra dag til dag og at du derfor heller ikke får en kurs/pris dagligt, at skulle forholde dig til. Til gengæld skal du altså kunne tåle at en del af din formue vitterligt er bundet i en periode.

Alternativer kan også være andre ting. Nogle ganske fornuftige, mens andre bør undgås. Husk at bevare den sunde skepsis. Der findes ingen ”free lunch” på investeringsmarkederne, så vær varsom.

Den rigtige risiko

Nogle aktiver er meget rentefølsomme. Andre er ikke. Nogle klarer sig godt, når renten stiger. Andre når den falder. De agerer forskelligt forskellige steder i konjunkturforløbet. Nogle klarer sig godt under optur og andre mindre dårligt ved nedtur. Og indimellem rammer vi altså bare ind i den perfekte storm, hvor der ikke er nogen sikker havn. Markederne fryser, og kontanter kan være løsningen. 

Investering bør ikke handle om mindst mulig risiko eller størst muligt afkast. Det skal handle om den rigtige risiko og om at få så meget afkast, som den risiko kan give. Hvad der er den rigtige risiko for dig, kommer an på din økonomi, din situation og dine fremtidsplaner, og ved at sprede den korrekt, opnår du et bedre risikojusteret afkast. 
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg