Lavere godtgørelse af energiafgiften på brændsler fra 1. april 2023

Overblik

Med vedtagelse af lovforslaget øges de reelle omkostningerne til betaling af energiafgifter hos de virksomheder, der tidligere har haft adgang til godtgørelse i forbindelse med erhvervsmæssigt procesforbrug. Procesafgiften hæves fra DKK 4,5 til DKK 8,1 pr. GJ (2015-niveau) med virkning fra den 1. april 2023. Derudover mindskes størrelsen på godtgørelsen for en række brancher, herunder for landbrug og lignende erhverv fra og med den 1. januar 2025.

Forhøjelse af procesafgiften for erhvervsmæssigt procesforbrug

Udgangspunkt for brugen af fossile brændstoffer er, at energiprodukterne leveres med fuld energiafgift. Momsregistrerede virksomheder kan efter visse betingelser være berettiget til at opnå en godtgørelse af afgiften på såkaldt procesforbrug. Størrelsen på godtgørelsen varierer alt efter typen af energiprodukt samt til hvilket formål energiproduktet anvendes.

Energiafgiften på fossile brændsler, der anvendes til erhvervsmæssigt procesforbrug, er begrænset af virksomhedens momsfradragsprocent samt pligten til at betale en såkaldt procesafgift, der hidtil har været på DKK 4,5 pr. GJ.

I det vedtagne lovforslag hæves procesafgiften fra DKK 4,5 pr. GJ til DKK 8,1 pr. GJ (2015 niveau), hvilket svarer til DKK 8,7 pr. GJ pr. 1. april 2023. Udover satsændringen er det vedtaget, at procesafgiften årligt indekseres, og stiger til DKK 10 pr. GJ (2015 niveau) pr. 1. januar 2025.

Ændringen medfører, at procentsatsen for procesafgiften, der ikke kan godtgøres, hæves fra nuværende 7,05% (2023-niveau) til 13,63% (2023-niveau). Stigningen medfører altså en markant indskrænkning i størrelsen på virksomhedernes adgang til godtgørelse af energiafgiften.

Ændringen af godtgørelse af energiafgifter anvendt til proces sker med virkning fra den 1. april 2023.

 

Beierholm-faktura-energiafgifter.jpg

Forhøjelse af energiafgiften for landbrug, gartnerier og lign.

Virksomheder, der har aktiviteter med jordforbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug eller pelsdyravl, kan have ret til en højere godtgørelse af en del af energiafgiften på fossile brændsler. Hidtil har virksomhederne, såfremt de er momsregistrerede og har haft fuldt momspligtig omsætning, kunne fratrække den fulde afgift med undtagelse af 1,6%, hvilket svarer til en afgift på ca. DKK 1,5 pr. GJ. Hertil har væksthuse med et overdækket areal på over 200 m2 alene skulle betale de af EU fastsatte minimumsafgifter.

I det vedtagne lovforslag ophæves procentgrænsen på 1,6% og erstattes af en ny afgift DKK 7,1 kr. pr. GJ (2015-niveau). Der er dog også mulighed for fortsat at anvende en procentsats, der varierer afhængig af om der anvendes et produkt, der er afgiftspligtigt efter mineralolieafgiftsloven eller andet fossilt brændstof. De præcise procentsatser kendes endnu ikke. Ydermere fjernes særreglen for væksthuse, der herefter har adgang til godtgørelse på samme vilkår med andre brancher inden for landbrug og gartnerier.

Ændringen medfører, at denne type virksomhedsaktivitet vil opleve en væsentlig større afgiftsbelastning, herunder pligt til at kende energiindholdet i den forbrugte energi, såfremt man ønsker at opgøre satsen ud fra prisen pr. forbrugte GJ.

Ændringerne af godtgørelse af energiafgifter anvendt i landbrug og lign.  sker med virkning fra den 1. januar 2025.

 

Øvrigt

Lovforslaget indeholder også en række andre ændringer, herunder en ophævelse af afgiftsfritagelsen for energiafgiften af fossile brændstoffer, der anvendes til såkaldte mineralogiske processer, ændring af CO2-afgiften og NOx-afgiften, samt kriterier for opgørelse af afgiften på energi, der forbruges i to forskellige afgiftsperioder, m.v.

Hvis du vil vide mere om, hvad ændringerne betyder for din virksomhed, eller har du brug for hjælp til beregning af konsekvenserne, er du altid velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.