Særregler for elafgift

Generelle regler

Momsregistrerede virksomheders elforbrug er godtgørelsesberettiget med samme godtgørelse fra 1. januar 2021. Tidligere var der alene delvis godtgørelse af elektricitet, der blev anvendt til rumvarme eller opvarmning af vand eller til komfortkøling.

Fra 1 januar 2021 kan hele elafgiften hos momsregistrerede virksomheder godtgøres – dog bortset fra EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh.

For at lette virksomhedernes administrative arbejde med godtgørelse af energiafgifter, er der krav om, at det på fakturaen fra el-leverandøren tydeliggøres, hvilken andel af elafgiften der kan godtgøres. Fra 1. april 2016 har det været et krav for godtgørelse af elafgift, at købers CVR-nr. fremgår af fakturaen fra leverandøren. Hvis køber har en købsaftale med el-leverandøren, skal det yderligere fremgå af denne aftale, at køber er en momsregistreret virksomhed, ligesom købers CVR-nr. skal fremgå af selve aftalen.

Virksomheder med delvis fradragsret skal korrigere godtgørelsen af elafgift med momsfradragsprocenten, medmindre der er sket en måling af den el, der anvendes til de momspligtige aktiviteter.

Satserne for elafgift og godtgørelsessatserne for perioden 2019 til 2022 fremgår i vores publikation om energiafgifter (i bilag 2).

 

Beierholm-el-til-opvarmning.jpg

Liberale erhverv – særlige regler

Selvom elforbruget vedrører virksomhedens momspligtige omsætning, kan visse virksomheder inden for de liberale erhverv ikke få godtgjort elafgiften. Bilag 1 til elafgiftsloven indeholder en liste over de virksomheder, som på trods af momsregistrering ikke kan få godtgjort elafgift til procesformål. Det gælder følgende virksomheder:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Bureauer
 • Landinspektører
 • Mæglere
 • Reklamevirksomheder
 • Revisorer
 • Rådgivende ingeniører.

Begrænsning i godtgørelse af elafgift gælder ikke alene de oplistede erhverv, men også andre der leverer ydelser, der er kendetegnende for disse erhverv.

Siden 1. januar 2012 har disse virksomheder dog kunnet få godtgjort en del af det elforbrug, der anvendes til rumopvarmning, opvarmning af vand og til komfortkøling.

Fra 1. januar 2017 har forlystelsesvirksomheder ikke længere været omfattet af Bilag 1 i elafgiftsloven om liberale erhverv. Det indebærer, at forlystelsesparker, sommerlande, tivolier, legelande, vandlande, biografer, teatre, cirkusser m.v. kan få godtgjort elafgift efter de almindelige godtgørelsesregler.

Det er vedtaget, at Bilag 1 til elafgiftsloven bortfalder fra 1. januar 2023. Herefter vil alle liberale erhverv kunne få godtgjort elafgift efter de almindelige godtgørelsesregler, både for el anvendt til proces og el anvendt til rumvarme m.v.

Udlejere

Udlejere, der er frivilligt momsregistrerede for udlejning af fast ejendom, kan ikke få godtgørelse af afgiften af el, der forbruges af lejerne. Afgiften kan i stedet viderefaktureres til
lejerne, som evt. kan få hel- eller delvis godtgørelse for afgiften. Det kræver dog en særskilt registrering i forbindelse med den frivillige registrering for udlejning af fast ejendom. Det er således de moms- og afgiftsmæssige forhold hos lejerne, der afgør, om afgiften kan godtgøres.

Udlejere kan dog få godtgørelse for afgiften af el, der bruges til belysning m.v. på fællesarealer f.eks. i trappeopgange og udenomsarealer m.v., hvis udgiften hertil ikke viderefaktureres særskilt til lejerne.

 

 

Beierholm - fitness.jpg

 

Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse kan også få godtgørelse af elafgiften af elforbrug, der er anvendt i forbindelse med den momspligtige udlejning. Det skyldes, at man anser disse virksomheder for at være slutforbruger af elektriciteten. De særlige regler for rumvarme m.v. gælder dog også for disse virksomheder.

Der gælder særlige regler for campingpladser og lystbådehavne. Disse regler gennemgås ikke yderligere her.

El til rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand

Der er fra 1. januar 2021 godtgørelse efter de almindelige procesregler for el. Det betyder, at der fra 1. januar 2021 er den samme godtgørelse af elafgift for el anvendt til proces som for el anvendt til rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand.

Det gælder også virksomheder inden for liberale erhverv, det er f.eks. el, der anvendes:

 • Til fremstilling af varmt vand i vandvarmere og varmepumper og
 • I elektriske radiatorer, strålevarmeanlæg, varmeblæsere, konvektionsovne, varmepumper og lignende anlæg beregnet til rumopvarmning, og/eller
 • Til fremstilling af komfortkøling, såsom airconditionanlæg.

Som rumvarme anses også opvarmning af indgangspartier - såkaldte varmetæpper - i f.eks. forretninger og portsluser til lagerlokaler.

Alle momsregistrerede virksomheder, der anvender el til opvarmning af rum og vand og til komfortkøling, kan få godtgjort en del af elafgiften af elforbruget hertil. Det gælder også virksomheder inden for liberale erhverv, som ellers er afskåret muligheden for godtgørelse af afgift på el, som er forbrugt i forbindelse med proces som f.eks. belysning og drift af maskiner og computere.

Den andel, som virksomhederne kan få godtgjort, udgør for perioden 2018 til 2022:

 

ÅrØre pr. kWh
201962,5
202068,2
202189,6
1/1-30/6 202289,9
1/7-31/12 202275,9

 

Satserne reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

Det er som udgangspunkt en betingelse for, at liberale erhverv kan opnå godtgørelse af elafgift for el anvendt til rumvarme m.v., at der sker måling af forbruget. 

Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.