Fordeling (måling) af energiforbrug

Hvis energien anvendes til både procesformål og ikke-procesformål (rumvarme, varmt vand og komfortkøling), skal der ske en fordeling af energiforbruget hvis der anvendes gas, olie m.v.

For brændsler (gas, olie m.v.) er det som udgangspunkt energien til procesformål, der skal måles. Målingen skal foretages på det sted, hvor energien overgår til procesformål.

I disse tilfælde kan der dog i stedet måles på forbruget til ikke-procesformål forbrug:

  • Hvis energien anvendes til damp eller hedtvandsanlæg
  • Hvis ikke-procesforbruget udgør mindre end 200 GJ årligt
  • Hvis ikke-procesforbruget udgør mindre end 10% af den samlede varmefremstilling.

 

Beierholm-5-trin.jpg

Kvadratmeterafgift (rumvarme)

I stedet for at måle den godtgørelsesberettigede energi forbrugt til procesformål kan man vælge at reducere godtgørelsen med energi forbrugt til rumvarme efter lokalets størrelse. I så fald beregnes afgiften af energiforbruget til rumvarme med DKK 10 pr. m2 pr. måned.

Hvis der f.eks. bruges gas til opvarmning af lokaler, skal den beregnede kvadratmeterafgift fradrages i gasafgiften, inden beløbet anføres på momsangivelsen.

 

Beierholm-kantineordninger

 

For rum over 100 m2 er det en betingelse, at det kan sandsynliggøres, at betaling efter kvadratmeterreglen er mindst lige så stor, som hvis afgiften af energi til rumvarme blev opgjort på grundlag af en egentlig måling.

Kvadratmeterafgiften for rumvarme kan anvendes, uanset hvilket energiprodukt der bruges i virksomheden med undtagelse af el efter 1. januar 2021, da der herefter er godtgørelse af elafgiften med den almindelige processats.

Afgiften omfatter ikke forbrug af varmt vand.

Særligt for elektricitet

Udgangspunktet er, at elektricitet, der forbruges i virksomheden, er til procesformål. Fra 1. januar 2021 er der dog den samme godtgørelse af elektricitet til drift af vandvarmere, el-radiatorer m.v. til rumvarme, varmt vand og/eller komfortkøling, som der er for elektricitet, der bruges til procesformål, med undtagelse af liberale erhverv.

Forbrug af små mængder varmt vand

Hvis samme forsyningsnet anvendes til varmt brugsvand og varmt vand til procesformål, kan forbruget af det varme brugsvand fastsættes efter et skøn, hvis det faktiske forbrug er mindre end 50 GJ årligt. Det skal kunne sandsynliggøres, at der mindst betales den samme afgift som ved en direkte måling.

 

Beierholm-vandforbrug-energiafgifter.jpg

 

Som en tommelfingerregel kan der regnes med et forbrug på 0,2 GJ varmt vand pr. måned pr. ansat. Hvis det varme vand også bruges til badning, skal der regnes med et større forbrug pr. ansat.

Hvis der er tale om en enkelt varmtvandshane på et varmtvandsnet, der i øvrigt anvendes til procesformål, og hanen kun anvendes sporadisk, kan hele energiforbruget anses for procesenergi.

Godtgørelse af energiafgift med tilbagevirkende kraft

Virksomheder, der har anvendt de ovenfor beskrevne standardsatser til at opgøre den del af energiforbruget, som ikke er godtgørelsesberettiget, har mulighed for efterfølgende at opsætte målere og anvende ét års måleresultat for de 3 foregående år, regnet fra det tidspunkt, hvor målingen starter.

Følgende betingelser skal være opfyldt, for at der kan foretages regulering:

  • Regulering kan kun ske efter forudgående tilladelse fra Skattestyrelsen
  • Regulering kan højst ske for afgiftsperioder op til 3 år før den periode, hvor der først er foretaget korrekt måling
  • Reguleringen skal være baseret på en efterfølgende måling af mindst 12 måneders varighed
  • Reguleringsbeløbet skal overstige DKK 10.000, dvs. kun beløb over DKK 10.000 udbetales. Det beløb, der kan fås godtgørelse for efter måling i 12 måneder, skal udgøre mindst 75% af det beløb, som der oprindeligt var taget godtgørelse for på momsangivelsen for hele perioden
  • Reguleringsbeløb over DKK 200.000 skal være attesteret af revisor
  • Målingerne skal dokumenteres i form af registreringer af målervisninger i den pågældende 12-måneders periode
  • Virksomhedens produktions- og afgiftsmæssige forhold i måleperioden skal være uændrede i forhold til de foregående år, der ønskes regulering for.

 

Beierholm rådgivning og revision 15

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.