Udtagningsmoms på fast ejendom - NYT

Ikrafttrædelse forventes først omkring 1. juli 2020

Folketinget vedtog før jul ændringer i momsloven, som får store momsmæssige konsekvenser for ændringen i anvendelsen af fast ejendom.

De gældende momsregler for regulering af momsen ved ændret anvendelse af investeringsgoder, herunder fast ejendom, er ændret med lovændringen.

Virksomheder bør derfor undersøge og sikre sig, at momsen håndteres korrekt, når reglerne træder i kraft.

Som investeringsgoder med 5-årig reguleringsperiode anses:

  • Driftsmidler med en anskaffelsespris, der overstiger DKK 100.000 ekskl. moms
  • Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom over DKK 100.000 årligt
  • Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder, når anskaffelses- eller fremstillingspris overstiger DKK 100.000.

Reguleringsperioden er 10 år for:

  • Fast ejendom, herunder til- og ombygning (ingen værdigrænse).

Gældende momsregler

Efter de gældende momsregler har virksomheder momsfradrag for udgifter til byggeri m.v., hvis bygningen skal anvendes til momspligtige formål.

Ændres anvendelsen af bygningen fra momspligtig til momsfritaget formål, kan momsen som udgangspunkt reguleres over den 10-årige momsreguleringsperiode.

Eksempel

En virksomhed opfører 10 ejerlejligheder med henblik på salg.

Virksomheden har derfor løbende fradrag for momsen af byggeudgifterne i byggeperioden.

Virksomheden sælger 8 af de 10 lejligheder med moms.

De resterende 2 lejligheder, som ikke kan sælges, vil virksomheden udleje uden moms.

Efter de gældende regler kan den fratrukne moms på opførelsen tilbagebetales efter momsreguleringsreglerne med 1/10 af momsen på opførelsesudgiften på de 2 lejligheder.

Nye regler

De ændrede regler medfører, at momsreguleringsreglerne ikke længere kan anvendes, hvis anvendelsen af investeringsgodet – f.eks. fast ejendom – ændres fra momspligtig anvendelse til 100% momsfritaget anvendelse. 

Et aktiv, der ændrer anvendelse til delvis momspligtig anvendelse, udløser ikke udtagningsmoms, men skal fortsat anvende reglerne om momsregulering. F.eks. en rutebil, der kører med reklameskilte, og dermed har en momsfradragsprocent på mindst 1%.

Momsændringen rammer de virksomheder, der opfører bygninger med henblik på momspligtigt salg. Det kan være parcelhuse/lejligheder/rækkehuse m.v., og hvor det ikke lykkedes virksomheden at sælge og derfor påbegynder momsfritaget udlejning.

Virksomheder, der derimod opfører boliger med henblik på momsfritaget udlejning, og derfor ikke fratrækker momsen af byggeriet, bliver ikke ramt af de nye regler om udtagningsmoms. 

Eksempel

År

Handling

Momsbehandling

1

Opførelse af 20 lejligheder med henblik på salg

Byggemoms 10 mio. DKK


Der sælges 15 lejligheder til 3 mio. DKK/stk.

Salgsmoms:

9 mio. DKK


Købsmoms:

10 mio. DKK

2

De 5 usolgte lejligheder udlejes momsfrit. Der indtræder for disse 5 lejligheder udtagningsmoms, som fastsættes ud fra den aktuelle markedsværdi, som må være lavere end 3 mio. DKK. Markedspris skønnes til 2,5 mio. DKK inkl. moms

Udtagningsmoms

2,5 mio. DKK

 

4

To af lejlighederne sælges for 2,8 mio. DKK

 

Salget udløser ikke moms, da lejlighederne i år 2 er endeligt udtaget til momsfritagne formål

 

6

De 3 resterende lejligheder sælges

Dette salg udløser heller ingen momsbetaling

Afsluttende bemærkninger

De nye regler forventes at træde i kraft omkring 1. juli 2020, hvorfor din virksomhed allerede nu bør forberede sig på de nye regler for udtagningsmoms.

Med de nye regler vil virksomheder være forpligtet til at afregne udtagningsmoms (salgsmoms) af nye lejligheder, der er opført med henblik på salg og overgår til 100% momsfri udlejning. Der skal således beregnes salgsmoms af de lejligheder, der netop ikke kan sælges. Momsen skal betales af et beløb, der svarer til, hvad en tilsvarende lejlighed kan købes for på det pågældende tidspunkt (markedsprisen).

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed ved spørgsmål - og med rådgivning og assistance i forbindelse med vurdering af momshåndteringen.

Kontakt derfor din revisor eller Beierholms skatteafdeling for yderligere oplysninger.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share