Tilskudspakke til SMV-virksomhederne

Regeringen fremlægger lovforslag, som giver mulighed for tilskud

Regeringen er nu klar med endnu et forslag til en økonomisk håndsrækning – denne gang i form af direkte tilskud til de danske virksomheder (dækning af faste omkostninger) og mindre selvstændige (svarende til lønkompensation).  

Tidligere vedtaget hjælpepakke

Spredningen af Corona-virus medfører til stadighed større og større økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. 

Regeringen har tidligere udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

I løbet af ugen fremsatte regeringen en række forslag med en række konkrete initiativer, som skal hjælpe danske virksomheder. Initiativerne er bl.a. lempeligere betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning samt mulighed for selskaber for at nedsætte acontobetaling af selskabsskat. Læs mere i vores Nyhedsbrev 2020-14 samt vores Nyhedsbrev 2020-15

Nye initiativer om direkte tilskud

Regeringen og partierne er nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger: 

Kompensationsordning for selvstændige

De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen og Folketingets partier vil derfor sikre kompensation til de selvstændige erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter

Trepartsaftalen om lønkompensation gav en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen og Folketingets partier er nu også enige om, at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Kompensationsordning for selvstændige

Der indføres derfor en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. 

Kompensationen fra staten er 75% af omsætningstabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Kompensationen kan udgøre op til DKK 46.000 pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30%. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75% af B-indkomsttabet, dog maksimalt DKK 23.000 pr. måned.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. 

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. 

Det er yderligere et krav, at omsætningen tidligere har været over DKK 15.000 pr. måned i snit.

Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret.

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på Virksomhedsguiden.dk.

Kompensationsordning for faste udgifter (gælder alle)

Efter ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (f.eks. leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

  • 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100%
  • 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80%
  • 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%.

Bemærk, at virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100% af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end DKK 25.000 i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. DKK pr. virksomhed i perioden.

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. 

Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. I praksis kan der foretages en gennemsnitsberegning for sidste regnskabsår eller en konkret opgørelse for perioden (hvis sæson).

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. 

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80% støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske om-sætningstab.

Afsluttende bemærkninger

Skattestyrelsen har udsendt en meddelelse om, at man kan ringe til 7222 1239 for at få besvaret spørgsmål vedrørende hjælpepakkerne. Desuden kan der findes svar på en række spørgsmål vedr. hjælpepakken her.

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdelingen, hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Nyhedsbrevet kan hentes her i en printvenlig PDF-fil

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share