Spørgsmål og svar om coronavirus og regnskab

Spredningen af coronavirus (COVID-19) vil få direkte konsekvenser for mange regnskaber, som skal aflægges i de kommende måneder. Vi har samlet en række spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelsen. Spørgsmål og svar opdateres løbende.

Spørgsmål og svar opdateres løbende (opdateret den 30.04.2020).

 

 

 

 

Spørgsmål

Svar

Betyder coronakrisen, at fristen for indsendelse af årsrapporten udskydes?

Ja, fristen for indsendelse af årsrapport er forlænget med 3 måneder til d. 31. august 2020 for årsrapporter for 2019. Fristforlængelsen med 3 måneder gælder for alle virksomheder med balancedag i perioden fra og med d. 31.10.19 til og med d. 30.04.20.

 

Læs uddybende kommentarer i Beierholms nyhedsbrev om forlængelsen af indsendelsesfristen her.

Skal ledelsen betale afgifter, hvis årsrapporten indsendes for sent?

Ja, hvis den nye frist efter forlængelse med 3 måneder ikke overholdes, gælder de almindelige regler om afgifter til ledelsesmedlemmer, hvis indsendelse ikke sker senest 8 dage efter udsendelse af påkravsbrev fra Erhvervsstyrelsen.

Skal de negative effekter af coronavirus behandles som ekstraordinære poster i resultatopgørelsen?

Nej, begrebet ”Ekstraordinære omkostninger” findes ikke længere i årsregnskabsloven. Alle poster indregnes under de ”almindelige” poster i resultatopgørelsen.

Skal de negative effekter af coronavirus oplyses som særlige poster i noterne?

Det vil være relevant i mange tilfælde, men vil afhænge af de konkrete omstændigheder. Væsentlige nedskrivninger forårsaget af coronakrisen vil være en særlig post.

Hvordan indregnes modtaget kompensation fra de statslige støtteordninger i regnskabet?

Som hovedregel indregnes kompensation som ”Andre driftsindtægter”. Hvis resultatopgørelsen sammendrages efter årsregnskabslovens § 32, indgår kompensation i posterne ”Bruttofortjeneste” eller ”Bruttotab”.

 

Hvor kompensationen er direkte refusion af bestemte omkostninger, kan en ”nettopræsentation” i konkrete tilfælde tillades, hvis ”bruttotal” for kompensation og omkostninger fremgår af en note.

Kan nettoomsætning indregnes inden balancedagen, hvis der er foretaget levering af en vare til kunden, men installation (som er en del af den samlede leverance) først kan gennemføres efter balancedagen på grund af coronarestriktioner?

Ja, hvis køber har accepteret leveringen, og installationsprocessen er simpel. Ved en kompliceret installationsproces udskydes indregning af nettoomsætningen, til installationen er foretaget og accepteret.

Kan nettoomsætning indregnes før balancedagen, hvis levering udskydes til efter balancedagen efter kundens ønske på grund af coronarestriktioner?

Ja, hvis udskydelsen sker på købers foranledning, efterfølgende levering er sandsynlig, varen er klar til levering inden balancedagen, og sædvanlige betalingsbetingelser gælder. Hvis blot én betingelse ikke opfyldes, udskydes indregning af nettoomsætningen.

Hvordan kan/skal effekten af COVID-19 i 2020 afspejles i 2019-årsrapporter?

Årsrapporter for 2019 påvirkes som udgangspunkt ikke af COVID-19-spredningen, ud over omtale som en efterfølgende begivenhed og en eventuel omtale af forventet væsentlig påvirkning i 2020. Hvis virksomheden ikke er i stand til at fortsætte driften, skal dette dog afspejles i 2019-årsrapporten.

Hvordan kan/skal effekten af COVID-19 i 2020 afspejles i 2020-årsrapporter?

Årsrapporter for 2020 påvirkes af alle direkte og indirekte konsekvenser af COVID-19-spredningen på alle poster i regnskabet. Se eksempler i Beierholms nyhedsbrev ”Coronavirus og indvirkning på årsrapporten” her.

 

Noteoplysninger om ”særlige poster” og eventuelt ”væsentlig usikkerhed om fortsat drift” kan være relevante.

 

Hent printvenlig PDF af nyhedsbrevet her

Såfremt du har yderligere spørgsmål til indvirkningen af COVID-19 på årsrapporten, er du velkommen til at kontakte din revisor.

 

Læs også

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share