Rentefrie lån m.v.

Moms og lønsum fra marts kan udbetales som lån.

Opdateret den 5. maj 2020.

Som en supplerende del af hjælpepakkerne kan (alle) mindre virksomheder få udbetalt den moms og lønsum, som blev angivet i marts. 

Ydermere kan der ske fremskyndet udbetaling af skattekredit vedr. forsknings- og udviklingsudgifter.

Lovforslaget om rentefrit momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv er nu vedtaget. Loven træder i kraft den 5. maj 2020, og virksomheder kan ansøge om lån fra 5. maj 2020 til 15. juni 2020 på virk.dk.

Ændringerne kort

Det foreslås, at små og mellemstore virksomheder som et rentefrit lån kan få udbetalt et beløb svarende til:

  • Den moms, der er indbetalt med frist den 2. marts 2020, som vedrører henholdsvis afgiftsperioderne for andet halvår 2019 og fjerde kvartal 2019
  • Den lønsumsafgift, der er opgjort for første kvartal 2020, og et beløb svarende til en fjerdedel af lønsumsafgiften for overskuddet for indkomståret 2019 (efter den såkaldte metode 4 i lov om afgift af lønsum m.v.)
    Det vil blandt andet læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren få gavn af.

Det foreslås også, at udbetalinger af skattekreditter vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrørende indkomståret 2019 efter anmodning kan fremrykkes fra november 2020 til juni 2020.  

Herudover foreslås det, at angivelses- og betalings-frister for lønsumsafgift udskydes midlertidigt. For virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, foreslås det, at angivelses- og betalingsfristerne for andet kvartal 2020 udskydes fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020 og for tredje kvartal 2020 fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.

Desuden foreslås det at afskaffe loftet på skattekontoen. Den normale beløbsgrænse er senest forhøjet til 10 mio. DKK, og foreslås nu forhøjet til ”100 mia. DKK” for perioden fra og med den 7. maj 2020 til og med den 1. april 2021. Virksomhederne kan herved undgå at skulle betale mere i negativ bankrente fra og med den 7. maj 2020 som følge af udskydelsen af betalingsfristerne.

Endelig foreslås det, at skatteministeren skal kunne forlænge frister i skatte- og afgiftslovgivningen, som er fastsat under hensyn til oplysningsfristerne i skattekontrolloven. Forslaget skal ses i lyset af, at stort set alle grupper af skattepligtige for indkomståret 2019 har fået forlænget selvangivelsesfristen til 1. september 2020.

Rentefrie lån

Små og mellemstore virksomheder kan efter anmodning få udbetalt et beløb svarende til deres angivne afgiftstilsvar for henholdsvis andet halvår 2019 og fjerde kvartal 2019, som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, kan også efter anmodning få udbetalt et beløb som et rentefrit lån. 

For virksomheder, der har ansatte, og som derfor løbende afregner og opgør lønsumsafgift, foreslås det at udgøre et beløb svarende til den foreløbige opgørelse af lønsumsafgift for opgørelsesperioden for første kvartal 2020, der havde opgørelsesfrist den 15. april 2020. 

For virksomheder, der allerede har angivet lønsumsafgift af overskuddet for indkomståret 2019, foreslås et beløb svarende til en fjerdedel af afgiftens størrelse for indkomståret 2019.

Det foreslås, at ordningen skal være generel og dermed skal kunne anvendes af alle små og mellemstore virksomheder og metode 4-virksomheder, uanset branche.

Lånebeløbet, for så vidt angår momspligtige virksomheder, opgøres på baggrund af tidligere angivelser for henholdsvis andet halvår 2019 for små virksomheder og fjerde kvartal 2019 for mellemstore virksomheder. Herved vil den enkelte virksomhed få mulighed for at låne et beløb svarende til momsen af omsætningen før udbruddet af COVID-19, hvorved låneordningen bliver forholdsmæssig på baggrund af virksomhedens momspligtige omsætning.  

Lånebeløbet, for så vidt angår lønsumsafgiftspligtige virksomheder, opgøres på baggrund af tidligere angivelser for første kvartal 2020 for virksomheder, der løbende opgør lønsumsafgift. For virksomheder, der har angivet et overskud for indkomståret 2019, foreslås det, at beløbsstørrelsen udgør en fjerdedel af det angivne overskud. Herved vil den enkelte virksomhed få mulighed for at låne et beløb svarende til en fjerdedel af lønsumsafgiften af overskuddet for indkomståret før udbruddet af COVID-19, hvorved låneordningen bliver forholdsmæssig på baggrund af, hvad virksomheden skal betale lønsum af.  

Undtagne virksomheder

En række virksomheder vil ikke kunne omfattes af låneordningen. Det drejer sig om virksomheder, der er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, tvangsopløsning eller likvidation. Derudover drejer det sig om virksomheder, der er blevet pålagt et krav om at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11, eller der inden for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgifter m.v. foreløbigt, og som ikke er erstattet af en angivelse for afregningsperioden. 

Virksomheder, der har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden, som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- og afgiftssvig foreslås også udelukket af låneordningen. 

Ligeså vil virksomheder, der i perioden den 9. april 2020 til og med den 15. juni 2020 har skiftet 50% eller mere af ejerkredsen ud, foreslås udelukket, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre. Endelig foreslås det, at offentlige institutioner ikke skal være omfattet af låneordningen.

Endelig vil virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, blive udelukket fra ordningen.

Tilbagebetaling

For så vidt angår tilbagebetaling af lånene, foreslås det, at det fulde beløb senest vil skulle tilbagebetales den 1. april 2021 til skattekontoen. 

Ansøgning om lån

Virksomheder vil kun i en begrænset periode til og med den 15. juni 2020 kunne anmode om at få udbetalt beløbet.

For at virksomheder hurtigt får udbetalt det beløb, der anmodes om, foreslås det, at Skatteforvaltningen skal udbetale beløbet så vidt muligt inden for 5 bankdage efter modtagelsen af anmodningen, medmindre der er behov for at foretage kontrol af anmodningen. 

Udbetalingen af lånet vil skulle ske via skattekontoen.

Skattekredit

Selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, har mulighed for at få udbetalt skatteværdien af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter, såkaldte skattekreditter. 

Der kan udbetales skatteværdien af op til 25 mio. DKK årligt, hvilket ved en selskabsskattesats på 22% svarer til, at der kan udbetales op til 5,5 mio. DKK årligt. Udbetalingen sker normalt samtidig med udbetaling af overskydende skat m.v.

Det foreslås, at der gives mulighed for fremrykket udbetaling af skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter.

Anmodning om fremrykning af udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 skal ske senest den 15. maj 2020, så Skatteforvaltningen kan nå at foretage sagsbehandling med henblik på, at udbetalingen kan ske i juni måned. 

Anmodningen skal vedlægges oplysninger om karakteren af og størrelsen af de konkrete udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som skal straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter.

Det foreslås, at anmodningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor.

Hvis der er sket udbetaling med et større beløb, end reglerne berettiger til, vil det for meget udbetalte beløb blive efteropkrævet. 

Fremrykningen vil indebære, at udbetaling af skattekreditten sker i løbet af juni måned 2020. Udbetaling skal så vidt muligt ske senest den 30. juni 2020.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående.  Vi hjælper gerne med at få ansøgt om lån m.v.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share