Regeringens lovpakke på skatteområdet

I forbindelse med Statsministerens åbningstale bliver lovkataloget for det kommende folketingsår samtidig offentliggjort. Nedenfor er omtalt de planlagte tiltag, som helt naturligt flugter med de tilkendegivelser, der blev givet under valgkampen og under regeringsdannelsen

Centrale ændringer

Ensartet bo‐ og gaveafgift ved generationsskifte

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed, så bo- og gaveafgiften igen kommer til at være den samme for overdragelse af en erhvervsvirksomhed og andre aktiver (dvs. 15%). Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020. Hvorvidt der kan komme yderligere justeringer må afvente udformningen af lovforslaget, herunder reglerne for ikrafttræden (fremsættes i november 2019).

Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser og beskatning ved nedsættelse af gæld

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række justeringer, der skal sikre mod utilsigtet udnyttelse af skattereglerne. Lovforslaget skal bl.a. hindre, at forskellige aktieklasser kan bruges til, at hovedaktionærer kan opnå kunstig nedsættelse af aktieavancer eller fradrag for kunstige tab. 

Det fremgår ikke af omtalen, hvorledes det tænkes gennemført, men det er åbenbart, at det sigter mod de mere grænsesøgende skattemodeller, som vi ser præsenteret – særligt som led i generationsskifte af passive virksomheder.

Beskatning af kapitalfondspartnere

Lovforslaget skal bl.a. hindre, at kapitalfondspartnere kan undgå, at merafkast beskattes som personlig indkomst – f.eks. ved investering i infrastrukturfonde eller i visse gældsbreve. Forslaget indgår teknisk i ovenstående ændringsforslag.

Omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse

Indgår også i ovenstående forslag, men er ikke nærmere omtalt. Vi må derfor afvente det nærmere indhold.

Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde

Formålet med lovforslaget er at give adgang til overdragelse af aktier til en erhvervsdrivende fond uden bo- og gaveafgift eller beskatning af avancen på overdragelsestidspunktet. Forslaget udmønter aftalen om at følge anbefalingerne i rapporten ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde” mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Vi har i flere år afventet et nyt konkret forslag, som er bedre end de foreliggende muligheder for skatte- og afgiftsfrit at overdrage virksomheder til en almenvelgørende m.v. fond.

Tilbagerulning af ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet

Formålet med lovforslaget er at tilbagerulle ophævelsen af beskatningen af fri telefon og internet, som blev vedtaget i 2018 med virkning fra og med indkomståret 2020. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.

Øvrige ændringer på skatteområdet

I det følgende er blot de mest relevante af de foreslåede ændringer på skatteområdet. For en fuldstændig oversigt henvises til lovkataloget

Digitale salgsregistreringssystemer og udstedelse af skattekort til tredjelandsstatsborgere

Formålet med lovforslaget er dels at sikre en højere grad af sporbarhed og gennemsigtighed i forhold til udeholdt omsætning, dels at sikre at Skatteforvaltningen ikke udsteder skattekort til tredjelandsstatsborgere uden arbejdstilladelse. Første del af lovforslaget udmønter dele af aftalen om styrket indsats mod sort arbejde mellem alle Folketingets partier fra september 2017.

En ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet 

Formålet med lovforslaget er at nedbringe sagsbehandlingstiden i det administrative klagesystem. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV mellem alle Folketingets partier fra december 2018 (lovforslaget er en delvis genfremsættelse af L 212).

Tilpasning af DIS‐ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen til EU‐retten m.v. og udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings‐ og havundersøgelsesskibe

Formålet med lovforslaget er at foretage tilpasninger af hhv. DIS-ordningen, refusionsordningen for sandsugere og tonnageskatteordningen for at sikre overensstemmelse med EU-retten.

Desuden foreslås visse andre justeringer af tonnageskatteordningen for at sikre, at ordningen anvendes efter hensigten, ligesom der foreslås en ændring af virkningstidspunktet for udvidelsen af ordningen med en række specialskibsaktiviteter. Endelig foreslås en udvidelse af sømandsfradraget til søfolk på forsknings- og havundersøgelsesskibe.

Fastsættelse af grund‐ og ejendomsværdier, afgrænsning af afledt virkning af klage‐ og domstolssager og andre tilpasninger på vurderingsområdet m.v.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer og præciseringer af lovgivningen på ejendomsvurderingsområdet med henblik på at forenkle og effektivisere vurderingsarbejdet og sikre sammenhæng mellem lovgivning og systemunderstøttelse.

Ophævelse af visse regler om beskatning af hybrid kernekapital m.v.

Formålet med lovforslaget er at ophæve regler, som i dag giver finansielle udstedere af hybrid kernekapital fradragsret for renteudgifter på hybrid kernekapital m.v. Med forslaget vil adgangen til fradrag bero på de almindelige skatteretlige kriterier for rentefradrag, hvilket allerede er tilfældet for ikke-finansielle udstedere. Forslaget vil således sikre, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt reglerne er forenelige med EU-retten (lovforslaget er en genfremsættelse af L 233).

Inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.

Formålet med lovforslaget er at gennemføre yderligere nødvendige forenklinger på inddrivelsesområdet med henblik på at understøtte det nye it-system for inddrivelse. Det foreslås at fastsætte klarere regler for afskrivning og eftergivelse af gæld til det offentlige, herunder reglerne for eftergivelse af gæld til socialt udsatte, at forenkle reglerne for retsafgift og reglerne om modregning i udbetalinger fra Skatteforvaltningen, når disse er overdraget til tredjemand (transporter), at forenkle håndteringen af inddrivelse af gæld med flere hæftere, at justere en regel om håndteringen af accessorisk forældelse og at fastsætte nye regler for håndtering af forældelsesafbrydelse over for skyldnere.

Ny model for udbytteadministrationen og EU‐retlig tilpasning af beskatningen af udenlandske foreninger og pensionsinstitutter m.v.

Formålet med lovforslaget er at indføre en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytte til udenlandske aktionærer for dermed at gøre reglerne mere robuste mod svindel. Lovforslaget indeholder desuden en EU-retlig tilpasning af beskatningen af udenlandske foreninger og pensionsinstitutter, således at disse ikke beskattes hårdere end danske foreninger og pensionsinstitutter.

Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC‐regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing‐forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.

Formålet med lovforslaget er at implementere skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler. 

Endvidere foreslås det at justere definitionen af fast driftssted i overensstemmelse med den ændrede fast driftsstedsdefinition i OECD’s Modeloverenskomst.

Desuden foreslås det som opfølgning på en dom fra EU-Domstolen at give danske selskaber mulighed for i visse tilfælde at fradrage endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v.

Dernæst foreslås det at tydeliggøre Skatteforvaltningens adgang til skønsmæssige ansættelser, når transfer pricing-dokumentation ikke er indsendt rettidigt. 

Endelig foreslås det at bringe de danske opbevaringsregler (i relation til indberetningspligtige finansielle konti med tilknytning til udlandet) i overensstemmelse med de internationale regler. 

(Supplerende kan det nævnes, at Erhvervsministeriet vil styrke indsatsen vedr. hvidvask, hvilket naturligt også får stor betydning på skatteområdet).

Styrkelse af indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme

Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Med lovforslaget indføres bl.a. hjemmel til at udstede administrative bødeforelæg, meddele påbud om ikke at optage nye kundeforhold og sikre Finanstilsynet yderligere adgang til oplysninger fra virksomheder under tilsyn. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra marts 2019.

Øvrige ændringer på moms- og afgiftsområdet

Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU

Formålet med lovforslaget er at gennemføre EU-regler, der moderniserer momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser, herunder at afskaffe den momsfri import af varer med en værdi under DKK 80 og harmonisere fjernsalgsgrænsen for EU-virksomheders salg til forbrugere. Disse regelændringer foreslås bl.a. understøttet af en udvidelse af det eksisterende One Stop Shop-system.

Godtgørelse af visse punktafgifter til godkendte humanitære organisationer m.v., ændring vedrørende konsignationslagre, kædehandel og bekæmpelse af momssvig ved EU-handel, overførsel af varer til andre EU‐lande, ændring af reglerne om udtagning af varer, ydelser og aktiver, præcisering af EU‐regel om levering mod vederlag og værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer m.v.

Formålet med lovforslaget er primært at bringe momslovens regler i overensstemmelse med EU-reglerne og implementere nye EU-momsregler, der skal være vedtaget senest den 1. januar 2020. Forslaget ændrer bl.a. reglerne om udtagning, konsignationslagre, kædehandel og kravene til oplysning af købers momsnummer samt indfører en værnsregel i særordningen for rejsebureauer for at sikre, at der afregnes korrekt moms. Herudover foreslås godtgørelse af punktafgifter til visse organisationer m.v. 

Omlægning af beskatningen af overskudsvarme m.v.

Formålet med lovforslaget er at omlægge reglerne for beskatning af overskudsvarme, så udnyttelsen af overskudsvarme øges. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme mellem alle Folketingets partier fra marts 2019. 

Forhøjelse af afgiften på engangsservice, bæreposer og tobak

Formålet med lovforslaget er at forhøje afgifterne på engangsservice, bæreposer samt tobak. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens forslag til finanslov for 2020.

Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer, der skal sikre regelefterlevelsen på motorområdet, herunder afskaffelse af selvanmelderordningen ved eksport af motorkøretøjer. Lovforslaget har endvidere til formål at foretage en række tilpasninger på motorområdet, bl.a. som følge af domme afsagt af Højesteret og EU-Domstolen. Lovforslaget udmønter dele af aftalen om styrket regelefterlevelse på motorområdet mellem alle Folketingets partier fra april 2019.

Afslutning

Skatteafdelingen står naturligvis til rådighed, hvis der er spørgsmål til indholdet af nyhedsbrevet.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share