Lempelse ved salg af erhvervsejendomme

Salg/generationsskifte af landbrug og andre erhvervsejendomme

Der er netop indført nye regler om en såkaldt ”sælgerpantebrevsmodel”, som har til hensigt at gøre det lettere at generationsskifte landbrugsejendomme til yngre landmænd ved at udskyde beskatningen af hele eller dele af sælgers ejendomsavance, hvis der samtidig udstedes et sælgerpantebrev. 

Reglerne kan også anvendes ved salg af andre ejendomme, der anvendes i sælgers og købers aktive virksomhed. 

Reglerne har virkning fra 1. januar 2020 for ejendomme, der sælges efter denne dato. Underskriftsdatoen for købsaftalen er i denne henseende afgørende. 

Hvad går de nye regler ud på?

Modellen går ud på, at sælgeren ved udstedelse af et sælgerpantebrev får mulighed for at skubbe beskatningen af fortjenesten på ejendommen i en periode, der svarer til løbetiden på sælgerpantebrevet, dog maksimalt 10 år. I perioden skal ejendomsavancen indtægtsføres med lige store, årlige beløb. 

Det er et krav, at sælgerpantebrevet udstedes med en kontant værdi på den fortjeneste, hvorpå beskatningen skubbes.

Modellen omfatter kun fortjeneste efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, mens genvundne afskrivninger ikke er omfattet. 

Der er sat en grænse for, hvor meget der kan skubbes til senere beskatning. Den del af ejendomsavancen, som kan skubbes, kan udgøre op til 10% af den kontantomregnede salgssum. 

Eksempel

Ejendom sælges til kontantomregnet 8 mio. DKK og med en skattepligtig fortjeneste efter ejendomsavancebeskatningsloven på 1,5 mio. DKK. 

Der kan skubbes beskatning af ejendomsavance på op til DKK 800.000, i det omfang der udstedes et sælgerpantebrev med en kursværdi på beløbet. 

Hvis sælgerpantebrevet f.eks. har en kursværdi på 80, kan der udstedes et pantebrev på op til nominelt 1 mio. DKK.

Hvis sælgerpantebrevet har en løbetid på 10 år eller mere, skal der i de efterfølgende 10 år indtægtsføres DKK 80.000 årligt. Herudover skal sælgeren beskattes af kursgevinst på afdrag på pantebrevet.

Modellen kan bruges på alle ejendomme, hvor der kan ske genanbringelse efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 6A. Dvs. også andre ejendomme, der har været anvendt i sælgers virksomhed, og som skal anvendes i købers virksomhed, kan omfattes. 

Reglerne kan anvendes af sælgere, der er selvstændige erhvervsdrivende og af selskaber. Det er en betingelse, at sælger inden selvangivelsesfristen for salgsåret afgiver oplysninger til skattemyndighederne om anvendelse af reglerne, indsender en kopi af gældsbrevet og oplyser om afdragsprofilen for de kommende år.  

Reglerne kan oplagt anvendes inden for familien f.eks. ved overdragelse fra far til søn. Der indføres en regel i virksomhedsskatteloven, så et sælgerpantebrev omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 6D utvivlsomt kan indgå i virksomhedsordningen, også selv om der måtte være tale om udlån fra fars virksomhedsordning til sønnen. Sælgerpantebrevsmodellen ændrer ikke på den nuværende praksis for virksomhedsordningen og gældsbreve i forbindelse med virksomhedsafståelse på markedsvilkår (sælgerfinansiering).

Der gælder en række restriktioner for anvendelse af de nye regler. F.eks. er salg til et kontrolleret selskab som udgangspunkt ikke omfattet. 

Tilsvarende gælder en række vilkår for løbetiden af udskydelsen. Hvis køber f.eks. videresælger ejendommen, eller sælger overdrager pantebrevet inden for sælgerpantebrevsperioden, forfalder den resterende avance til beskatning. Visse andre dispositioner kan også udløse den resterende avance til beskatning. 

Det er derfor nødvendigt at få konkret rådgivning om de nye muligheder og deres faktiske anvendelsesmuligheder. I dette Nyhedsbrev har vi alene givet en generel orientering.

Afslutning

De nye regler kan ikke i sig selv løse generationsskifteproblematikker, herunder likviditetsmæssige udfordringer for den nye generation for at kunne overtage sådanne ejendomme. Dertil er forslaget ikke vidtrækkende nok. De skal derfor ses som et supplement til mulige generationsskifteløsninger. 

Ønsker du at høre mere om de nye muligheder for sælgerfinansiering, er du velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms Skatteafdeling. 

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share