Hvad betyder Brexit for din virksomhed?

Moms, told og afgifter. Det skal din virksomhed være forberedt på.

D. 31. januar 2020 forlader Storbritannien officielt EU. Vi kender ikke alle konsekvenserne ved Storbritanniens endelige udtræden, men der vil fra d. 1. februar og resten af 2020 være en overgangsperiode, hvor reglerne for handel mellem EU og Storbritannien ikke bliver ændret. 

Din virksomhed bør dog allerede nu forberede sig i forhold til de regler, som kommer til at gælde for told, moms og afgifter ved handel med Storbritannien efter 31. december 2020. Hvis virksomheden allerede handler med kunder uden for EU, f.eks. i Norge eller USA, vil mange af registreringerne sandsynligvis allerede være på plads.

Handel med Storbritannien fra 1. januar 2021

Hvis ikke EU og Storbritannien inden 31. december 2020 indgår andre aftaler, vil de generelle regler for handel med tredjelande være gældende, når danske virksomheder fra d. 1. januar 2021 handler varer og ydelser med virksomheder i Storbritannien.

Det kan få stor betydning for din virksomheds told-, moms- og afgiftsforhold. Derfor bør din virksomhed forberede sig i god tid inden d. 1. januar 2021.

Køb fra Storbritannien

Uanset om danske virksomheder efter 31. december 2020 køber varer eller ydelser leveret fra Storbritannien, vil Brexit få betydning for momsbehandlingen.

Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i de fremtidige regler for handel mellem virksomheder i hhv. Danmark og Storbritannien.

Varer

Ved køb af varer fra leverandører, der er etableret i Storbritannien, skal danske virksomheder efter d. 31. december 2020 være opmærksom på følgende:

  • Import og eksport
  • Evt. told ved import
  • Afgifter
  • Importmoms.

Dette gælder uanset, om virksomhederne er momspligtige eller momsfritagne.

Import og eksport

Hvis din virksomhed skal modtage varer fra Storbritannien, skal virksomheden være registreret for import. Ved registreringen for import skal virksomheden have en sikkerhedsstillelsesordning. Det afhænger af de konkrete forhold, hvilken ordning for sikkerhedsstillelse der er bedst for den enkelte virksomhed. For at kunne sende varer retur anbefaler vi, at virksomheden også bliver eksportregistreret.

Told

I forbindelse med import af varer skal virksomheden betale told, hvis der er en sådan på de pågældende varer. Dette vil derfor være et fordyrende element og vil afhænge af, hvilken handelsaftale parterne kan blive enige om.  

Midlertidig indførsel

Hvis varerne alene indføres midlertidig til EU, f.eks. med henblik på forarbejdning inden de udføres igen, kan virksomheden få en bevilling, som medfører, at der ikke skal betales told af varerne ved indførsel.  

Afgifter

Hvis der er punktafgifter på de importerede varer, skal virksomheden være registreret for den/de pågældende punktafgifter på samme måde som i dag. Dog vil indførsel af mineralolie, øl, vin, tobak og spiritus ikke være omfattet af EMCS systemet, når Storbritannien endeligt har forladt EU.

Import moms

Når virksomheder importerer varer fra Storbritannien fra 1. januar 2021, skal virksomheden ikke selv beregne erhvervelsesmoms af varerne. I stedet beregner og opkræver myndighederne importmoms, som kan fradrages i det omfang, varerne anvendes til momspligtige transaktioner i din virksomhed. Virksomheden er dog selv ansvarlig for at indberette importmomsen som salgsmoms og evt. købsmoms på momsangivelsen.

Ydelser

Virksomheder, der køber ydelser fra Storbritannien fra 1. januar 2021, skal som hovedregel selv beregne moms af ydelserne. Dette gælder også, selvom virksomheden ikke i forvejen er momsregistreret, fordi virksomhedens aktiviteter er momsfritaget.

Salg til Storbritannien

Ved salg af varer og ydelser fra den 1. januar 2021 til kunder i Storbritannien er der en række forhold samt krav til registreringer, som virksomheder skal være opmærksom på og have på plads, inden overgangsordningen ophører.

Varer

Danske virksomheder, der sælger varer til virksomheder i Storbritannien, skal efter 31. december 2020 være opmærksom på følgende:

  • Eksport og import
  • Ingen dansk moms eller afgift og dokumentation for udførsel
  • Evt. import- og momsregistrering i Storbritannien.

Eksport og import

For lovligt at kunne sælge og sende varer til kunder i Storbritannien skal danske virksomheder være registreret for eksport. Vi anbefaler samtidig, at virksomheden bliver registreret for import, sådan at der kan modtages evt. returvarer.

Moms og afgifter og dokumentation for udførsel

Når virksomheder efter d. 31. december 2020 sælger og sender varer til andre virksomheder i Storbritannien, er det ikke længere et krav efter de danske regler, at kundens momsnummer oplyses på fakturaen. Varerne kan fortsat sælges uden dansk moms og afgifter. 

Det er en betingelse, at den danske sælger kan dokumentere, at varerne fysisk har forladt EU. Denne dokumentation kan f.eks. være et fragtbrev. 

Der skal desuden kunne fremlægges et eksportdokument, der er godkendt af toldmyndigheden det sted, hvor varerne forlader EU.

Varesalget skal oplyses i rubrik C på momsangivelsen. Der skal ikke indberettes til EU-salg uden moms (tidligere listesystem), ligesom varesalget ikke vil være omfattet af evt. INTRASTAT-indberetning.

Evt. registrering i Storbritannien

Danske virksomheder risikerer at blive momsregistreringspligtige i Storbritannien, afhængig af de forsendelses- og leveringsbetingelser, som virksomhederne har aftalt med kunden. 

En pligt til at blive momsregistreret i Storbritannien afhænger dog af, hvilke regler der indføres i Storbritannien pr. 1. januar 2021. 

Det er derfor vigtigt løbende at holde sig orienteret, sådan at evt. leveringsbetingelser kan tilpasses, hvis din virksomhed ønsker at undgå at blive registreringspligtig i Storbritannien fra den 1. januar 2021.

Ydelser

Hvis der sælges ydelser, skal der som udgangspunkt ikke lægges moms på fakturaen fra 1. januar 2021. 

Dog skal der altid dansk moms på ydelser, der har leveringssted i Danmark. Det gælder f.eks. ydelser vedr. fast ejendom, resturationsydelser, biografbilletter, koncerter og konferencer m.v. i Danmark.

En række ydelser vil fra 1. januar 2021 være underlagt et såkaldt udnyttelseskriterie. Det gælder bl.a. ydelser i form af overdragelse af rettigheder, rådgivning, advokater, revision m.v.  

Hvis disse ydelser udnyttes i Danmark, skal der dansk moms på fakturaen. Hvis ydelsen derimod udnyttes uden for EU, skal der ikke opkræves moms. 

Hvis der ikke skal opkræves dansk moms, skal fakturabeløbet i stedet medtages på momsangivelsens rubrik C. Der skal ikke indberettes til EU-salg uden moms.

One-stop-shop og fjernsalg

Fra 1. januar 2021 er Storbritannien ikke længere en del af EU's one-stop-shop-ordning. Det betyder, efter al sandsynlighed, at ved salg af elektroniske ydelser til private i Storbritannien skal danske virksomheder momsregistreres i Storbritannien og opkræve lokal moms på fakturaerne til de engelske kunder. 

Tilsvarende vil danske virksomheder måske skulle momsregistreres i Storbritannien, hvis der sælges varer over nettet til privatpersoner, der er bosiddende i Storbritannien, såkaldt fjernsalg.

Afsluttende bemærkninger

Som nævnt ovenfor har EU og Storbritannien indgået en aftale om, at ovenstående ændringer først træder i kraft ved udgangen af 2020. Aftalen er allerede godkendt af det britiske parlament. Det er dog en forudsætning, at aftalen også godkendes af EU. Dette må dog forventes at ske.

Uanset om aftalen vedtages eller ej, bør danske virksomheder forberede sig på Storbritanniens udtræden af EU. Hvis virksomheden allerede handler med kunder uden for EU, f.eks. i Norge eller USA, vil mange af registreringerne sandsynligvis allerede være på plads

Hvis virksomheden ikke allerede har de nødvendige registreringer m.v., anbefaler vi at få registreringerne på plads i god tid, sådan at der ikke opstår unødige forsinkelser i leverancer m.v. Der kan opstå længere sagsbehandlingstid, jo nærmere vi kommer den 1. januar 2021.

Danske virksomheder, der køber varer fra Storbritannien, kan med fordel overveje, om de allerede nu skal indkøbe varer til lager i Danmark for at imødegå udfordringer med leveranceforsinkelser, minimering af prisstigninger m.v.

Hvis du har spørgsmål til, hvad det konkret betyder for din virksomhed, eller ønsker du hjælp til forberedelse på Brexit, er du naturligvis velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share