Hjælpepakker til mindre virksomheder i praksis

I onsdags åbnede virk.dk for ansøgning for selvstændige, hovedaktionærselskaber og freelancere (maks. 10 ansatte).

Mindre virksomheder – selvstændige og hoved-aktionærselskaber -  har længe ventet på, at der blev åbnet for ”pengekassen”.

Hjælpepakker

Spredningen af coronavirus medfører til stadighed større og større økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. 

Et enigt Folketing har hastevedtaget en række tiltag, som skal medvirke til at fastholde flest mulige i jobs og sikre, at virksomhederne kan holdes ”i live”, indtil afsætningsvilkårene forbedres. 

Vi har omtalt initiativerne i tidligere Nyhedsbreve:

Selvstændig eller hovedaktionær

Selvstændige erhvervsdrivende med højest 10 fuldtidsansatte har nu mulighed for at søge kompensation for tabt omsætning – op til 23.000 kr. 

Reglerne gælder uanset virksomhedsform, dvs. for selvstændige (ansvarlig deltager for en enkeltmandsvirksomhed) og for selskaber (reel ejer i en virksomhed, dvs. CVR-registret). Reglerne gælder også for en eventuel medarbejdende ægtefælle. 

Der skal ansøges via virk.dk. Der er åbnet for adgangen i onsdags, den 1. april.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

Krav til den selvstændige/virksomheden

Eje over 25% af virksomheden

Have en gennemsnitlig omsætning på minimum 10.000 kr. pr. måned

Ikke have over 10 fuldtidsansatte i årsværk fra den 9. marts 2020

Forvente et omsætningstab på minimum 30% i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020

Kunne bekræfte, at omsætningstab er en konsekvens af coronavirus/COVID-19

Have fast arbejde i virksomheden. Der er ikke nogen fast grænse for, hvor meget en ejer skal have arbejdet i virksomheden, men der er et dokumentationskrav.  

Vilkår

- Dækker maks. tre måneder, for perioden 9. marts til 9. juni 2020

- Virksomheden må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.

Kompensationens størrelse og udbetaling

Kompensationen vil udgøre 75% af omsætningstabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned pr. person. Et tilsvarende beløb kan udbetales ved medarbejdende ægtefælle.

Kompensationen udbetales på virksomhedens NemKonto. Ved drift i selskabsform er det selskabet, der modtager kompensationen.

Hvis den selvstændiges personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud. 

Til indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

Personlige indkomst

Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og

Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Hvis der også søges om kompensation for en medarbejdende ægtefælle, skal vedkommende tilsvarende overholde kravet til maksimal personlig indkomst for 2020, efter samme principper.

For selskaber med flere virksomhedsejere gælder betingelsen for den del af kompensationen, der forholdsmæssigt kan opnås for den pågældende virksomhedsejer.  

Kontrol

Den selvstændige m.fl. skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over det faktiske omsætningstab fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der vil som anført ske efterregulering såvel i opad- som nedadgående retning. Vi afventer nærmere oplysninger om dokumentationen m.v.

Der vil blive foretaget en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Vær opmærksom på de skærpede straffe ved misbrug af ordningen, jf. omtale af lovforslag i tidligere Nyhedsbrev.

Freelancere

Der gælder et tilsvarende, men i sagens natur mindre komplekst, regelsæt for personer, der ikke har et CVR-nr. (får B-indkomst).

B-indkomst er defineret som indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden for det faste arbejdssted, og hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, før udbetaling af beløbet.

Der skal ansøges via virk.dk. Der åbnes for adgangen i uge 15.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Ansøgning om kompensation skal indsendes til Erhvervsstyrelsen via den digitale indberetningsløsning ”kompensation til selvstændige” senest den 30. juni 2020.

Krav til freelancere

  • Have fast arbejdssted i Danmark
  • Have en gennemsnitligt månedlig B-indkomst på min. 10.000 kr.
  • Forvente et B-indkomsttab på mindst 30% i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, og
  • B-indkomsttabet skal være en konsekvens af coronavirus/COVID-19 og ikke selvforskyldt. 

Vilkår

  • Dækker maks. tre måneder, for perioden 9. marts til 9. juni 2020
  • Personen må ikke modtage anden støtte/tilskud for samme udgift.

Den pågældende kan søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang.  

Kompensationens størrelse og udbetaling

Kompensationen vil udgøre 75% af indkomsttabet, dog maks. 23.000 kr. pr. måned pr. person.  

Kompensationen udbetales på virksomhedens NemKonto.

Hvis den personlige indkomst overstiger 800.000 kr. i 2020, skal kompensationsbeløbet tilbagebetales fuldt ud. Til indkomsten medregnes summen af den selvstændiges:

  • Personlige indkomst
  • Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
  • Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

Kontrol

Ved udløbet af perioden skal der oplyses om:

  • Den faktiske indkomstnedgang. Hvis denne har været højere eller lavere end den indkomstnedgang, som blev indmeldt ved ansøgningen, foretages efterregulering af kompensationen.

Personen skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske indkomstnedgang fra referenceperioden til kompensationsperioden.

Der vil som anført ske efterregulering såvel i opad- som nedadgående retning. Vi afventer nærmere oplysninger om dokumentationen m.v.

Der vil blive foretaget en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi hjælper gerne med at få søgt m.v.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share