Hjælp til kunstnere

Særlig hjælpepakke til kunstnere

Der er indgået aftale om en midlertidig hjælpepakke til kunstnere, som ikke hidtil har været direkte omfattet af hjælpepakkerne. Ordningen svarer til kompensationen til selvstændige og kan udgøre op til DKK 23.000 pr. måned i perioden fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Kompensationen

Ordningen dækker i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Der er endnu ikke åbnet for ansøgning, men det forventes at ske via virk.dk.

Kriterier for at ansøge:

  • Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30% i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75% af det forventede tab, dog maks. DKK 23.000 pr. måned
  • Kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem DKK 100.000 og DKK 800.000 årligt, svarende til mindst DKK 8.333 og maks. DKK 66.667 månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

Opgørelsen af indtægter og tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra den kunstneriske virksomhed.

Kunstneren må ikke have en personlig indkomst på over DKK 800.000 i 2020. 

Retten til støtte bortfalder, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger DKK 800.000.

I ordningen kan man f.eks. søge kompensation for:

  • Tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke. Kan være i form af:
    o Manglende salg af værker, bøger m.v.
    o Aflyste koncerter, optrædener og forestillinger m.v.
    o Aflyste workshops, undervisning og foredrag m.v.
  • Anden tabt indtægt på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Ansøgere, der opfylder de formelle kriterier for at kunne ansøge og kan modtage støtte efter ordningen, har krav på at modtage støtte.

Ansøgning

Ordningen kan ansøges, hvis man på tro og love erklærer, at man ikke har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge. Dog undtaget efterløn og folkepension og supplerende dagpenge (supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet).

Der kan ikke søges om støtte til udgifter, som forsikring dækker, eller udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte og arbejdsløshedsunderstøttelse.

Støtteordningen vil blive administreret af Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet. 

 

Kontrol

Alle ansøgninger vil blive gennemgået for, om de lever op til kravene. Ordningen administreres efter BEK 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. 

Kontrollen af ansøgninger vil blive tilrettelagt, så den i videst muligt omfang flugter med principperne i kompensationsordningen for selvstændige m.fl. i økonomisk krise som følge af COVID-19, herunder i forhold til registersamkørsel og risikobaseret kontrol.

Aftalens støttemodel gælder specifikt for kunstområdet og de særlige forhold, der gør sig gældende her. Aftalen har ikke konsekvens for andre områder.

Der foretages en vurdering af støtteordningens forenelighed med EU’s statsstøtteregler.

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til ovenstående. Vi hjælper gerne med at få søgt m.v.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share