Har du betalt fuld afgift på leasingbilen?

SKATs restriktive praksis er underkendt – adgang til genoptagelse

Motorstyrelsen har i en årrække opkrævet fuld registreringsafgift af en leasingbil, hvis der skete ændringer i en leasingaftale.

Højesteret har underkendt denne praksis, hvorfor der er adgang til genoptagelse, når der uretmæssigt er opkrævet fuld registrerings-afgift af leasingbiler på baggrund af ændringer i leasingaftalen.

Motorstyrelsen (det tidligere SKAT) har i en årrække praktiseret, at hvis der skete ændringer i en leasingaftale vedrørende motorkøretøjer, som der blev betalt forholdsmæssig registreringsafgift af, skulle hele registreringsafgiften indbetales.

Højesteret har endegyldigt underkendt denne praksis. I den konkrete sag havde man, efter leasingaftalen var godkendt, ændret restværdien af bilen ved leasingaftalens udløb. 

Da ændringen af leasingaftalen ikke var godkendt af SKAT, og bilen allerede var taget i brug, opkrævede SKAT hele registreringsafgiften.

Højesteret har dog fastslået, at der ikke var hjemmel til at opkræve hele registreringsafgiften, fordi leasingaftalen var ændret, når disse ændringer ikke ville have haft betydning for godkendelsen af leasingaftalen.

Ny praksis

Siden 1. juli 2016 har en række mindre ændringer af de indgåede kontrakter dog kunne ske uden forudgående tilladelse fra Motorstyrelsen, og uden at tilladelsen til forholdsmæssig registreringsafgift faldt bort. Dog har ændringerne skulle oplyses til Motorstyrelsen.

Som følge af Højesterets dom ændrer Motorstyrelsen praksis, sådan at en række ændringer kan ske, uden at hele registreringsafgiften skal indbetales, også selvom Motorstyrelsen ikke har godkendt eller fået oplysning om ændringerne. Det gælder, når ændringerne ikke ville have indflydelse på, at der blev givet tilladelse til at betale forholdsmæssig afgift af bilen, og beregningen af afgift ikke ændres.

Nye retningslinjer for ændringer i leasingaftalen

Motorstyrelsen opfordrer dog til, at ændringer i leasingaftalen også fremadrettet indsendes til Motorstyrelsen. 

Dog behøver følgende ændringer aldrig at blive forelagt Motorstyrelsen:

 • Ændring af servicepartner
 • Ændring af aftale om dækskifte
 • Ændring af hvor en bil skal afleveres efter endt leasing
 • Varslingsperioden ved misligholdelse
 • Betalingsvilkår i form af fakturasystem eller elektronisk fakturering
 • Tilføjelse af fortrolighedserklæring
 • Tilføjelse af klausul om oplysninger til 3. mand
 • Tilføjelse af klausul om anvendelse af e-mail.

Sager, der kan genoptages

Genoptagelse kan ske, når der er opkrævet fuld registreringsafgift af leasingkøretøjer, fordi leasingaftalen er ændret. 

Det er dog en betingelse for genoptagelsen, at ændringerne ikke ville have haft indflydelse på tilladelsen til forholdsmæssig afgift eller for afgiftens størrelse.

I tilfælde, hvor der er opkrævet fuld registreringsafgift efter 1. juli 2012, efter ubetydelige ændringer af leasingkontrakten, kan der søges om genoptagelse hos Motorstyrelsen.

Sager, der er eller har været påklaget til Motorankenævnet, Landsskatteretten eller været behandlet af Skatterådet, skal genoptages ved at rette henvendelse til den instans, der har afgjort sagen. 

Fristerne for genoptagelse

Udgangspunktet er, at der kan søges om genoptagelse op til 3 år efter, at registreringsafgiften er opkrævet. Det vil sige, at hvis den fulde registreringsafgift er opkrævet pr. 16. februar 2017, skal anmodningen om genoptagelse indsendes inden 15. marts 2020.

Hvis registreringsafgiften er opkrævet på et tidspunkt, der ligger mere end 3 år tilbage, men vedrører tiden efter 1. juli 2012, skal anmodningen om genoptagelse være indsendt til Motorstyrelsen inden den 20. marts 2020.

Sådan søger du om genoptagelse

Motorstyrelsen vil af egen drift genoptage de sager, som de selv kan finde frem, og vurdere dem efter den nye praksis. 

Vi opfordrer dog alle, der mener at være omfattet af genoptagelsen, til ikke at afvente en evt. henvendelse fra Motorstyrelsen, men derimod selv at ansøge om genoptagelse.

Ansøgningen om genoptagelse skal sendes til:

Motorstyrelsen

Nykøbingvej 76 – bygning 45

4990 Sakskøbing

Eller elektronisk på www.motorst.dk

Anmodningen om genoptagelse skal indeholde:

 • Navn, adresse og CVR-nr.
 • Sagens journal nummer (j-nr. xx-xxxxxxx)
 • Bilens stelnummer eller registreringsnummer
 • Kopi af den oprindelige leasingaftale og den ændrede leasingaftale.

Afslutning

Vi bistår naturligvis gerne med at få indsendt anmodning om genoptagelse.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, eller du behøver hjælp til at søge om genoptagelse, er du meget velkommen til at kontakte din revisor eller Beierholms Skatteafdeling.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share