Forhøjelse af restskattetillægget for selskaber fra og med indkomstår 2019

Restskattetillægget for selskaber m.fl. forhøjes med 2%-point efter en lovændring. Restskattetillægget var i 2018 på 2,8%, hvorfor restskatteprocenten for 2019 forventes at være 4,8%.

Det bør derfor overvejes inden 20. november 2019 at supplere 2. acontobetaling med en frivillig indbetaling for at undgå restskattetillægget, såfremt de to acontorater ikke forventes at kunne dække den forventede selskabsskat for 2019.

Vi er blevet orienteret om, at hvis et selskab har nedsat 1. acontorate til DKK 0 og efterfølgende finder ud af, at det er nødvendigt med en frivillig indbetaling som supplement til 2. rate, kan selskabet risikere, at Skattestyrelsen vil have en begrundelse for, hvorfor 1. rate blev nedsat, når behovet for frivillig indbetaling nu viser sig. Det skulle åbenbart være en ny intern procedure i Skattestyrelsen, og der vil være nogle dages sagsbehandlingstid

Hvornår kan det betale sig?

Hvis selskabets lånerente til dets kreditinstitut eller afkast af overskudslikviditet udgør mellem 0% - 6,15% pro anno, bør det derfor overvejes at foretage en frivillig indbetaling svarende til den forventede endelige skat, reduceret med de ordinære og eventuelle tidligere frivillige indbetalinger for indkomståret 2019.

Hvis selskabet betaler en negativ rente af dets indestående i pengeinstituttet, vil det ligeledes rentemæssigt ofte kunne betale sig at foretage en frivillig indbetaling.

Proceduren

Hvis kunden ønsker at foretage en frivillig indbetaling, skal kunden først angive størrelsen af den frivillige indbetaling på TastSelv Erhverv, før kunden foretager indbetalingen. Hvis angivelsen ikke foretages inden indbetalingen, vil den frivillige indbetaling blive refunderet, og den vil således ikke blive modregnet i den endeligt opgjorte selskabsskat, og der vil derfor blive beregnet restskattetillæg heraf.

Frivillig 3. acontorate

Det kan herudover altid overvejes at indbetale en 3. frivillig acontorate for indkomståret 2019 senest den 1. februar 2020, men heraf vil forventet 0,9% udgøre en ej fradragsberettiget dekort.

Omkontering af acontoskatterater

Vær opmærksom på ved ændringer af sambeskatningskredse, at acontoskatten godskrives det administrationsselskab, der er registreret ultimo indkomståret. Hvis et indtrædende selskab, der er særbeskattet, har en positiv indkomst i 1. delperiode, opstår der alt andet lige en restskat, hvis omkontering ikke finder sted med restskattetillæg til følge. Omkontering skal meddeles Skattestyrelsen senest 1. februar i det efterfølgende indkomstår.

Afslutning

Du er naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling for yderligere drøftelse af ovenstående.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share