Coronavirus og indvirkning på årsrapporten

Efterhånden som coronavirus (COVID-19) spredes, mærker flere virksomheder de konsekvenser, som følger af smittespredningen, herunder rejseforbud, aflysning af arrangementer samt indvirkning på produktion og salg.

Nogle få virksomheder påvirkes positivt, men langt flere påvirkes negativt. Ved såvel positive som negative konsekvenser skal indvirkningen på årsrapporten overvejes.

Årsrapporter for 2019 påvirkes som udgangspunkt ikke af COVID-19-spredningen, ud over omtale som en efterfølgende begivenhed og eventuel omtale af en forventet væsentlig påvirkning i 2020. Årsrapporter med balancedag efter 31.12.19 kan påvirkes mere direkte i en række situationer. Eksempler på konkrete situationer, hvor årsrapporten kan påvirkes af COVID-19, er beskrevet nedenfor.  

Situation

Mulig indvirkning på årsrapporten

Virksomheden påvirkes, f.eks. af en eller flere af de konkrete situationer nævnt nedenfor

 

Omtale af forventet udvikling/resultatforventninger

Beskrive særlige risici ud over almindeligt forekommende risici inden for virksomhedens branche

Omtale af usikkerhed ved indregning og måling

Omtale af efterfølgende begivenheder

Betalingsproblemer hos kunder

Nedskrivning af debitortilgodehavender og/eller igangværende arbejder

Svigtende salg

Nedskrivning af varelager

Forventning om lavere indtjening

Nedskrivning af goodwill, andre immaterielle eller materielle anlægsaktiver

Nedskrivning af værdi af udskudt skatteaktiv

Manglende eller forsinkede leverancer til kunder, f.eks. som følge af øget sygefravær, udfordringer i leverandørkæden m.v.

Tabsgivende aftaler

Værdipapirer og kapitalandele

Nedskrivning/dagsværdiregulering af finansielle aktiver

Negativ driftspåvirkning af investeringsejendomme (f.eks. hvis lejere påvirkes)

Dagsværdi af investeringsejendom

Væsentlig negativ påvirkning, som har betydning for vurdering af virksomhedens fortsatte drift

Omtale af usikkerhed om fortsat drift/going concern

 

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende information om smittespredning, vejledning til virksomheder m.v. på https://www.sst.dk/corona 

Ønsker du at høre mere om indvirkningen på årsrapporten, er du velkommen til at kontakte din revisor.

HENT PRINTVENLIG PDF AF INFORMATIONEN HER.


Læs også

 

 

 

 

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share