Corona – advarsel om sanktioner

Lovforslag på vej

Regeringen har i går fundet det nødvendigt at udvide straffen/sanktionen til dem, der måtte misbruge den aktuelle situation. Det omfatter også ansøgninger vedr. hjælpepakker:

 

Lovforslaget

Justitsministeren foreslår med lovforslaget at indsætte en ny bestemmelse i straffeloven, hvorefter straffen for en række overtrædelser som f.eks. tyveri, indbrudstyveri og bedrageri som udgangspunkt fordobles, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med corona-epidemien. Dertil foreslås det, at strafniveauet skærpes yderligere, så det bliver fire gange så højt som i dag, hvis personer og virksomheder på svigagtig vis forsøger at udnytte de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at holde hånden under dansk økonomi.

Strafskærpelserne kommer på baggrund af flere hændelser, der tegner et billede af, at kriminelle udnytter epidemien til at begå kriminalitet. Siden d. 1. marts 2020 er der således registreret en række anmeldelser om tricktyveri, hvor gerningsmanden har brugt coronavirus som påskud til at få adgang til borgeres hjem,og tyveri, indbrud eller lignende vedrørende værnemidler. Der er også registreret et større antal anmeldelser om bedrageri vedrørende coronavirus.

Fakta om strafskærpelserne

  • Strafskærpelserne omfatter falsk erklæring på tro og love, urigtig erklæring til det offentlige, dokumentfalsk, tyveri, indbrudstyveri, underslæb, bedrageri, afpresning, åger, røveri, hæleri, brugstyveri og svig med offentlige midler, hvis forbrydelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19 epidemien i Danmark
  • Strafskærpelserne betyder som udgangspunkt, at strafniveauet fordobles. I forhold til visse overtrædelser kan der dog blive tale om mere end en fordobling
  • Overtrædelser omfattet af strafskærpelsen, der i dag straffes med bøde, vil fremover blive straffet med fængsel, hvis der er tale om gentagelsestilfælde, eller hvis lovovertrædelsen er begået under særlige omstændigheder, f.eks. hvis der er tale om tyveri af værnemidler fra hospitaler, lægeklinikker eller lignende
  • Hertil kommer, at hvis lovovertrædelsen har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra regeringens hjælpepakker, kan straffen blive fire gange så høj
  • Herudover skal det i almindelighed indgå som en strafskærpende omstændighed, hvis andre overtrædelser end de opregnede har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19 epidemien i Danmark. 

 

Eksempel

En erhvervsdrivende afgiver urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse med en ansøgning om støtte fra en hjælpepakke, hvorved den erhvervsdrivende får udbetalt støtte svarende til 1 mio. DKK fra danske myndigheder.

Et sådan tilfælde vil udgøre svig med offentlige midler af grov karakter efter straffelovens § 289 a, jf. § 289 og vil efter Rigsadvokatens vurdering som udgangspunkt skulle sanktioneres med fængselsstraf på omkring 1 år.

Med lovforslaget forudsættes det, at der fremover for en sådan overtrædelse som udgangspunkt vil skulle fastsættes en fængselsstraf på 4 år, idet der er tale om svig med offentlige midler i relation til regeringens hjælpepakker.

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share