Ændret praksis for beskatning af fri bil

Fastsættelse af ”nyvognsprisen” for biler under 36 måneder

Beskatningsgrundlaget for biler under 36 måneder ved anskaffelse fastsættes til bilens ”nyvognspris” ved 1. indregistrering, men hvordan skal begrebet ”nyvognspris” forstås?

I SKM 2018.331 BR blev praksis for fastsættelsen af ”nyvognsprisen” ændret. Dommen fra Byretten i Roskilde blev efterfølgende anket, og Østre Landsret har stadfæstet Byrettens dom (SKM 2019.338 ØLR). Dommen gør op med en fortolkning af et begreb, der har været administreret i praksis efter et andet princip, end det Skattestyrelsen anser for gældende ret.

Dommen stiller personer, der i dag eller tidligere har fået stillet fri bil til rådighed af deres arbejdsgiver eller egen virksomhed, anderledes end hidtil antaget. 

Den konkrete sag

I den konkrete sag havde en bilimportør indregistreret en bil til en værdi på DKK 467.072 og efterfølgende solgt den til en bilforhandler. Bilen blev et år efter solgt til 3. mand, som købte bilen for DKK 860.000. Bilen havde kørt 24.000 km. 

I Byretten blev det underkendt, at den værdi, bilen var blevet indregistreret til, var udtryk for en markedsværdi mellem uafhængige parter.

Østre Landsret kom frem til samme fortolkning som Byretten, nemlig at ”nyvognsprisen” ved beregning af fri bil skal ”forstås som den pris, en slutbruger skulle betale hos en forhandler ved erhvervelse af køretøjet som nyt”. Heri er indlagt en forudsætning om, at den pris, forhandleren indregistrerer bilen til, er udtryk for en markedsværdi mellem uafhængige parter, hvilket også fremgår af Østre Landsrets begrundelse, idet de nævner prisen til slutbruger.

Tidligere har det været accepteret, herunder i offentliggjort praksis, at den værdi, som bilen blev afgiftsberigtiget til, var udtryk for beskatningsgrundlaget. 

Denne praksis er nu underkendt af Østre Landsret. Sagen forelægges ikke Højesterets prøvelse.

Hvad betyder dette?

Dommen har betydning for alle, der har anskaffet en fri bil, som på købstidspunktet var under 36 måneder. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at kontrollere, hvorvidt det oprindeligt oplyste beskatningsgrundlag fra forhandleren er korrekt og udtryk for en markedsværdi. 

Såfremt det anvendte beskatningsgrundlag ikke er udtryk for en markedsværdi, er det derfor nødvendigt at finde frem til markedsprisen ved 1. indregistering.

Skattestyrelsen har allerede indføjet et afsnit i Juridisk Vejledning omkring emnet. Desværre har vi derfor også allerede nu set de første sager, hvor Skattestyrelsen anfægter virksomhedernes anvendte beskatningsgrundlag.

Men hvad udgør beskatningsgrundlaget – er det købsprisen, vejledende udsalgspris eller et helt tredje beløb? 

I en endnu ikke offentliggjort afgørelse fra Landsskatteretten vælger Landsskatteretten at anse beskatningsgrundlaget for at udgøre bilens vejledende udsalgspris. 

Afgørelsen understreger, at man derved ikke anvender arbejdsgiverselskabets faktiske købspris, men i stedet skal anvende bilens vejledende udsalgspris. Hvis det kan påvises, at den vejledende udsalgspris har været nedsat f.eks. som følge af kampagner på den pågældende bilmodel, kan denne nedsatte værdi muligvis anvendes. 

Skattestyrelsen beskatter i sagen i øvrigt med tilbagevirkende kraft for indkomstårene 2013-2017, dette som følge af at der er tale om et hovedaktionærforhold i den konkrete sag. Dette understreger dog blot, at Skattestyrelsen vil  genoptage så langt som muligt tilbage i tid. 

Vores anbefaling

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til det anvendte beskatningsgrundlag, herunder også for allerede anskaffede biler. Du kan med fordel tage kontakt til din revisor for en drøftelse heraf. 

Går du i overvejelser omkring erhvervelse af en ny fri bil, kan det være en god ide at forholde sig kritisk til det af forhandleren oplyste beskatningsgrundlag. 

Vores anbefaling er derfor at forholde sig til, om det oplyste beskatningsgrundlag afviger fra bilens vejledende udsalgspris. Såfremt dette er tilfældet, er det nødvendigt at modtage dokumentation fra forhandleren, for at opgørelsen af beskatningsgrundlaget er sket med udgangspunkt i den vejledende udsalgspris.

Afslutningsvist bemærkes det, at der er et lovforslag i høring, som vil medføre, at også leasingbiler omfattes af samme regler omkring fastsættelse af nyvognsprisen.

Har du spørgsmål til, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.

Nyhedsbrevet kan hentes i en printvenlig PDF-fil her

Find en revisor nær dig

Find revisor

in
Share
f
Share
Share